Facebook Privacy Policy

EN     FR

Deze Facebook-pagina wordt beheerd door:

Athlon Car Lease Belgium NV ('wij'/'ons')
Peutiesesteenweg 115
1830 Machelen
Belgium
E-mail : privacy.be@athlon.com

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
Concernverantwoordelijke voor de gegevensbescherming
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@daimler.com

Voor het verzamelen en de verdere verwerking van persoonsgegevens van gebruikers op de internetpagina's van Facebook is principieel Facebook Ireland Limited ('Facebook') verantwoordelijk. Houd er rekening mee dat Facebook bepaalde informatie over uw bezoek aan onze Facebook-pagina ook verzamelt en verwerkt als u geen Facebook-account hebt of niet bent aangemeld bij Facebook. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook is te vinden in de privacyrichtlijn (Privacy Policy) van Facebook.

Als beheerder van deze Facebook-pagina hebben wij alleen toegang tot uw openbare profiel bij Facebook. Welke informatie hier zichtbaar is, is afhankelijk van de instellingen in uw profiel. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, aanvragen of andere bijdragen aan ons) als u via onze Facebook-pagina contact met ons opneemt. Wij verwerken deze gegevens dan met het doel uw bijdragen adequaat af te handelen en evt. te beantwoorden.

Daarnaast stelt Facebook ons zogeheten paginastatistieken ter beschikking. Hierbij gaat het om anonieme statistieken, waarmee we de kwaliteit van onze Facebook-pagina en onze content kunnen analyseren. Deze statistieken worden opgesteld aan de hand van gebruiksgegevens die Facebook over uw interactie met onze Facebook-pagina verzamelt; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Facebook heeft zich ten opzichte van ons verbonden om primair de verantwoordelijkheid voor en de naleving van uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('AVG'; zie hieronder voor meer informatie) op zich te nemen inzake de verwerking van de paginastatistieken en u de kern van de hiervoor geldende overeenkomst ter beschikking te stellen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, met name, om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw aanvragen of bijdragen en om gebruiksvoorkeuren (bijv. aantal volgers, aantal oproepen van afzonderlijke paginagedeeltes, gebruikersstatistieken naar leeftijd, geografische locatie en taal) te kunnen herkennen en het aanbod op onze Facebook-pagina zo goed mogelijk op de doelgroepen te kunnen afstemmen en te verbeteren.

Wij slaan uw persoonsgegevens op in onze systemen, d.w.z. buiten Facebook, indien en voor zolang als deze voor de doeleinden van het verzamelen nodig zijn of er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens door te geven. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de ter beschikkingstelling van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet door te geven, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.
U hebt de volgende rechten:

  • U hebt volgens art. 15 AVG het recht op inzage in de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt om van ons bevestiging te vragen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, het recht op toegang tot deze persoonsgegevens. Het recht op inzage omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de te verwerken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit recht is echter niet onbeperkt, aangezien de rechten van andere mensen uw recht op inzage kunnen beperken.

  • U hebt volgens art. 16 AVG het recht onjuiste gegevens te laten rechtzetten. Dit betekent dat u ons kunt vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u recht te zetten. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

  • U hebt volgens art. 17 AVG het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij verplicht zijn om persoonsgegevens te wissen. 

  • U hebt volgens art. 18 AVG het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in dit geval worden gemarkeerd en door ons alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt (bijv. met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen).

  • U hebt volgens art. 20 AVG onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven.

  • U hebt ook het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de EU-lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats of in gevallen waarbij wordt gesteld dat er sprake is van een inbreuk op de AVG. 

Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking te doen gelden, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Facebook via de door Facebook op diens internetpagina's vermelde contactmogelijkheden. In de andere gevallen, of indien nodig, kan u ons een e-mail sturen op het volgende e-mailadres: privacy.be@athlon.com

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en kunnen wij in dat geval verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing, indien persoonsgegevens worden verwerkt voor een dergelijk doeleinde. Dit geldt ook voor profiling voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dit geval worden de persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor deze doeleinden. Wilt u gebruikmaken van uw recht van bezwaar? Stuur ons dan een e-mail: privacy.be@athlon.com

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens vindt u in de Privacy statement van Daimler  https://www.daimler.com/data-protection-policy