Klokkenluidersregeling

for English, scroll to the end of the page

  BPO klokkenluidersregeling

  Naleving van wettelijke vereisten en interne voorschriften is een topprioriteit voor Daimler. Alleen wanneer aan regels en normen wordt voldaan, kunnen we voorkomen dat schade wordt veroorzaakt aan ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakelijke partners. Wangedrag moet daarom vroeg worden geïdentificeerd. We hebben in 2006 een klokkenluidersregeling ingesteld om ernstige inbreuken op een eerlijke en passende manier te onderzoeken. Medewerkers van de Daimler Group en externe partijen kunnen ernstige overtredingen van wetten of interne voorschriften melden bij onze Business Practices Office (BPO). Dit kan bijvoorbeeld gaan om corruptie, inbreuken op de antitrustwetgeving, omkoping of schendingen van boekhoudregels.

  Bij het verwerken van de rapporten garandeert het BPO volledige vertrouwelijkheid. Daarnaast hecht onze klokkenluidersregeling veel belang aan rechtvaardigheid - zowel bij de klokkenluiders als bij degenen die te maken hebben met een beschuldiging.

  Als u concrete aanwijzingen hebt van ernstige overtredingen van de wet of voorschriften in verband met de Daimler Groep, kunt u contact opnemen met de BPO via de volgende contactgegevens:

  Daimler AG
  Business Practices Office (BPO)
  HPC 0655
  70546 Stuttgart
  Germany
  E-Mail: bpo@daimler.com

  BPO rapportageformulier

  U kunt ook - indien gewenst anoniem - het rapportageformulier gebruiken om meldingen te doen bij het BPO. Het BPO rapportageformulier vindt u hier.

  The BPO Whistleblower System

  Compliance with legal requirements and internal regulations is a top priority for Daimler. Only when rules and standards are complied with can we avoid causing damage to our company, our staff and our business partners. Misconduct must therefore be identified early. In order to investigate severe breaches in a fair and appropriate manner, we set up a whistleblower system in 2006. Employees of the Daimler Group and external parties can use this to report indications of severe breaches of laws or internal regulations. Different country-specific local legal requirements must be considered when using the whistleblower system BPO. Where permitted by the local laws, anonymous reports are also possible. The Business Practices Office (BPO) receives reports of severe breaches which can lead to major damage to the company. This includes, for example, bribery, breaches of antitrust law and violations of accounting regulations. When processing the reports, the BPO ensures complete confidentiality. Furthermore, our whistleblower system places great importance on fairness – in dealing with both the whistleblowers and those affected by an accusation.

  If you have concrete indications of severe breaches of the law or regulations in connection with the Daimler Group, you can contact the BPO via the following contact details.

  Business Practices Office contact details

  Daimler AG
  Business Practices Office (BPO)
  HPC 0655
  70546 Stuttgart
  Germany
  E-Mail: bpo@daimler.com

  BPO reporting form

  You may use the reporting form to report suspicions of a severe violation – if desired anonymous – to the Business Practices Office (BPO).