Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Visie

Het is onmogelijk dat mensen kunnen doorgaan met de wijze waarop we de aarde uitputten en andere negatieve gevolgen voor de maatschappij creëren. Doordat feiten zich opstapelen, zijn steeds meer mensen zich bewust van de negatieve gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen. Op ecologisch gebied is het duidelijk dat de huidige ontwikkeling op langere termijn niet houdbaar is.

Vanwege de toename van de wereldbevolking en het stijgend welvaartsniveau zal het energieverbruik de komende jaren verder stijgen om in de vraag te voorzien. De verwachte toename van het energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen zal de klimaatverandering alleen maar versterken. De groei van de bevolking en menselijke ontwikkeling hebben grote gevolgen voor de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben van de planeet. 

Zelfs de grootste bedrijven zijn te klein zijn om dit maatschappelijke vraagstuk alleen op te lossen. Athlon wil daarom relevante stakeholders met elkaar blijven verbinden en impactvolle coalities vormen. Deze coalities werken samen aan een duidelijk antwoord op de toekomst van duurzame mobiliteit, waarin mensen elke dag maken eigen keuzes maken met betrekking tot hun vervoer. Deze keuzes hebben directe invloed op de gevolgen voor het milieu. Door het stimuleren van ander gedrag en gewoonten, het ontwikkelen van nieuwe manieren van mobiliteit en het verminderen van de uitstoot van voertuigen heeft Athlon een belangrijke opdracht te vervullen. 

CSR Mission Statement

“Vanuit een gedeeld maatschappelijk belang organiseert Athlon met radicale innovaties duurzame mobiliteit van mensen”

Strategie

Om ervoor te zorgen dat Athlon relevant is waar wij zelf invloed hebben, is er gekozen voor een focus op 3 CSR thema’s, te weten: 

 • het verlagen van onze eigen Co2 footprint
 • het verhogen van het aantal elektrische voertuigen in onze vloot
 • het creëren van Social Impact

Athlon heeft als organisatie de plicht om ook op lange termijn succesvol te zijn. Daarom zijn er voor de 3 bovenstaande CSR thema’s doelstellingen geformuleerd (2020-2025 en 2030). Succesvol zijn kunnen we alleen als we niet alleen economisch succes, maar ook milieu-, klimaat en sociale doelen nastreven. We gaan hiermee van ‘regular business’naar ‘purpose driven business’ en van ‘traditionele outputmenting’ naar ‘impactsturing’. Athlon gelooft dat deze andere manier van waardecreatie op langere termijn blijft zorgen voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. We streven hierbij voor onze medewerkers naar werk ‘dat goed doet’. 

Aansluiting bij Sustainable Development Goals (SDG’s)

Om ervoor te zorgen dat Athlon helpt een (nieuwe) gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zijn de SDG’s leidend bij de CSR Strategie. Zowel intern, als extern is het hierdoor gemakkelijker om coalities te vormen en samen grotere issues op te pakken.

Hoewel alle 17 SDG’s belangrijk zijn, kiest Athlon voor de onderstaande 4 SDG’s. De keuze voor deze 4 SDG’s zorgen voor focus op datgene waar Athlon de meeste invloed en impact heeft. De producten en diensten van Athlon moeten een bijdrage leveren aan één van de gekozen SDG’s. 

Sustainable Development Goals  

Sustainable Development Goals (all)

Certificaten voor milieumanagement en duurzaamheid

ISO 14001 | Milieudoelstellingen 

We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Die ambitie is geborgd in het certificaat ISO 14001, waarover we sinds 2012 beschikken. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).

Met het certificaat onderkennen we dat we een impact hebben op het milieu. Uitgangspunt is dat we deze impact willen beheersen en onze milieuprestaties willen verbeteren. Daarbij hebben we met de volgende drie milieuaspecten te maken:

 1. Uitputting van natuurlijke grondstoffen door ons eigen energieverbruik
 2. Luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot van eigen leaseauto’s, leaseauto’s van klanten en het transport van leaseauto’s
 3. Bodemverontreiniging als gevolg van (olie)lekkages, wassen, afval en gevaarlijke stoffen

Milieudoelstellingen

Om bovenstaande milieuaspecten te beheersen en verbeteren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder:

 • Vergroenen van ons eigen wagenpark
 • Vergroenen van het wagenpark van klanten
 • Afvalprestaties verbeteren
 • Niet verontreinigen van de bodem door onze bedrijfsactiviteiten
 • Milieuprestaties verbeteren in samenwerking met onze leveranciers

FIRA | MVO-prestaties

Het FIRA certificaat maakt de complexe denkwereld van duurzaamheid overzichtelijk. Het werkmodel van FIRA sluit nauw aan bij internationale normen zoals ISO 26000 en Global Reporting Initiative. FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Wij hebben het FIRA Platform gekozen om hiermee ons CSR programma transparant te maken. Op basis van de door ons aangeleverde en door FIRA geverifieerde informatie mag Athlon het FIRA certificaat voeren.

FIRA Member certificate

EcoVadis | MVO-prestaties

EcoVadis helpt organisaties milieu- en sociale activiteiten te verbeteren. Dit doen zij door gebruik te maken van wereldwijde supply chains. EcoVadis is een samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. De CSR-scores en scorekaarten dekken 21 MVO-indicators, 190 basisproducten en 150 landen en zijn gebouw op 3 pijlers: Mens, Proces en Platform. Athlon mag de Silver CSR rating van Ecovadis voeren. Athlon heeft hiermee een plek in de top 30% van de performers die door EcoVadis zijn beoordeeld.

Ecovadis certificate