Milieu en duurzaamheid

Visie

De Europese Green Deal wordt gezien als het ‘man on the moon’ moment voor Europa. Alle Europese landen hebben toegezegd mee te willen doen. Steeds meer Europeanen willen dat er echt actie wordt ondernomen tegen de klimaatverandering en dat Europa daarbij een leidende rol speelt. Van Europa het eerste klimaat neutrale continent ter wereld maken, is de grootste uitdaging, en tegelijk ook de grootste kans van onze tijd.

De Europese Klimaatwet is de eerste stap om de doelstelling, namelijk de EU tegen 2050 klimaatneutraal maken, in wetgeving vast te leggen. Dit betekent dat we minder CO2 moeten uitstoten en wat al uitgestoten is, uit de atmosfeer moeten verwijderen. Bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen. Het is hierbij steeds belangrijker dat we op een meer ecologisch verantwoorde manier produceren, reizen, consumeren en leven. Dit betekent dat we tot een echt circulaire economie moeten komen en de biodiversiteit moeten beschermen. De manier waarop we reizen gaat de komende jaren echt veranderen. Van fossiel naar volledig elektrisch, van eigen vervoersmiddelen naar een laagdrempelig deelsysteem. Van altijd met hetzelfde voertuig naar combineren van verschillende duurzame modaliteiten.

Stakeholders van Athlon vragen gelukkig ook steeds meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Klanten hebben hulpvragen met betrekking tot verduurzamen van mobiliteit. Verder stelt de aandeelhouder van Athlon (Daimler AG) ook hoge eisen m.b.t. het verduurzamen van mobiliteit en de eigen organisatie. Ook onze eigen medewerkers vragen om een richtinggevende ambitie en de overheid is een belangrijke stakeholder die beleid en regelgeving continu aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Steeds meer Nederlandse organisaties ondervinden daardoor de gevolgen van de aanpassing van de Nederlandse regelgeving. Milieuzones in grotere steden worden steeds strenger, waardoor medewerkers straks niet meer op hun werk of bij hun klant kunnen komen. De ketenpartners vragen steeds meer duurzame bijdrage van onze klanten en hun leveranciers. Aangezien er in Nederland veel dienstverlenende organisaties zijn, is er grote winst te behalen door het verduurzamen van mobiliteit.

Verduurzaming van de organisatie gaat overigens steeds vaker verder dan mobiliteit alleen. Het gaat nadrukkelijk steeds vaker ook over het creëren van (lokale) social impact en het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarnaast vindt Athlon het belangrijk dat medewerkers vitaal zijn en dat medewerkers zichzelf kunnen zijn. Daarom zijn Vitaliteit, Diversity & Inclusion belangrijke onderdelen van de Corporate Social Responsibility (CSR) strategie van Athlon.

Athlon gelooft in een toekomst waarin zij als mobiliteitspartner relevante stakeholders met elkaar verbindt en impactvolle coalities vormt. Denk hierbij aan samenwerking met partners in de keten, onze klanten en leveranciers, maar ook aan organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland. Deze coalities werken samen aan een duidelijk antwoord op de toekomst van duurzame mobiliteit, waarin mensen elke dag eigen duurzame en veilige keuzes maken met betrekking tot hun vervoer. Deze keuzes hebben invloed op het milieu. Door het stimuleren van ander gedrag en gewoonten, het ontwikkelen van nieuwe manieren van mobiliteit en het verminderen van de uitstoot van auto’s heeft Athlon Nederland een belangrijke opdracht te vervullen. Athlon wil een impactvolle rol hebben in deze belangrijke transitie.

CSR Mission Statement

Vanuit een gedeeld maatschappelijk belang organiseert Athlon met radicale innovaties duurzame mobiliteit van mensen

Strategie

Om ervoor te zorgen dat Athlon relevant is waar wij zelf invloed en impact hebben, is er gekozen voor 6 CSR thema’s, te weten:

 • Het verlagen van onze eigen CO2 footprint
 • Het verhogen van het aantal elektrische voertuigen in onze vloot
 • Het creëren van Social Impact
 • Het verhogen van de verkeersveiligheid in Nederland
 • Vitaliteit van onze medewerkers
 • Diversity & Inclusion

Athlon kan alleen succesvol zijn als we niet alleen economisch succes nastreven, maar ook milieu-, klimaat- en sociale doelen halen. We willen hiermee van ‘regular business’naar ‘purpose driven business’ en van ‘traditionele outputmeting’ naar ‘impactsturing’. We streven hierbij voor onze medewerkers naar werk dat goed doet.

Aansluiting bij Sustainable Development Goals (SDG’s)

Om ervoor te zorgen dat Athlon helpt een (nieuwe) gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zijn de SDG’s leidend bij de CSR Strategie. Zowel intern, als extern is het hierdoor gemakkelijker om coalities te vormen en samen grotere issues op te pakken.

Sustainable Development Goals  

Hoewel alle 17 SDG’s belangrijk zijn, kiest Athlon voor de bovenstaande 4 SDG’s. De keuze voor deze 4 SDG’s zorgen voor focus op datgene waar Athlon de meeste invloed en impact heeft. De producten en diensten van Athlon moeten een bijdrage leveren aan één van de gekozen SDG’s. De gekozen 4 SDG’s hebben betrekking op elke laag van de SDG, te weten de economie, de maatschappij en het klimaat.

De 17 Sustainable Development Goals

Certificaten voor milieumanagement en duurzaamheid

ISO 14001 | Milieudoelstellingen 

We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Die ambitie is geborgd in het certificaat ISO 14001, waarover we sinds 2012 beschikken. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).

Met het certificaat onderkennen we dat we een impact hebben op het milieu. Uitgangspunt is dat we deze impact willen beheersen en onze milieuprestaties willen verbeteren. Daarbij hebben we met de volgende drie milieuaspecten te maken:

 1. Uitputting van natuurlijke grondstoffen door ons eigen energieverbruik
 2. Luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot van eigen leaseauto’s, leaseauto’s van klanten en het transport van leaseauto’s
 3. Bodemverontreiniging als gevolg van (olie)lekkages, wassen, afval en gevaarlijke stoffen

Milieudoelstellingen

Om bovenstaande milieuaspecten te beheersen en verbeteren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder:

 • Vergroenen van ons eigen wagenpark
 • Vergroenen van het wagenpark van klanten
 • Afvalprestaties verbeteren
 • Niet verontreinigen van de bodem door onze bedrijfsactiviteiten
 • Milieuprestaties verbeteren in samenwerking met onze leveranciers

FIRA | MVO-prestaties

FIRA Member certificaat AthlonMVO Register AthlonBegin 2020 heeft Athlon Nederland wederom het FIRA certificaat ontvangen. Het FIRA certificaat is opgenomen in het MVO register. Het FIRA certificaat maakt de complexe denkwereld van duurzaamheid overzichtelijk. Het werkmodel van FIRA sluit nauw aan bij internationale normen zoals ISO 26000 en Global Reporting Initiative. FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Wij hebben voor het MVO Register gekozen om hiermee ons CSR programma transparant te maken. Op basis van de door ons aangeleverde en door FIRA geverifieerde informatie mag Athlon Nederland met trots het FIRA certificaat voeren.

EcoVadis | MVO-prestaties

Ecovadis certificateBegin 2021 heeft Athlon Nederland wederom het EcoVadis certificaat ontvangen. EcoVadis helpt organisaties milieu- en sociale activiteiten te verbeteren. Dit doen zij door gebruik te maken van wereldwijde supply chains. EcoVadis is een samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. De CSR-scores en scorekaarten dekken 21 MVO-indicators, 190 basisproducten en 150 landen en zijn gebouw op 3 pijlers: Mens, Proces en Platform. Athlon mag de GOLD CSR rating van EcoVadis voeren. Het percentiel van 96, geeft aan dat Athlon het beter doet dan 96% van de door EcoVadis beoordeelde organisaties.

Onze CSR-strategie is gebaseerd op de Universal Declaration of Human Rights, het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor internationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).