Women in leasecar getting instructions

Privacyverklaring Private Lease

22 december, 2022

  Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op het aanbieden van (online) private lease en aanvullende voertuig gerelateerde diensten aan particuliere klanten door Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Het beschermen van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit en wordt in al onze bedrijfsprocessen in aanmerking genomen. Deze Privacyverklaring geeft je een overzicht van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je leest ook  wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Athlon maakt deel uit van Mercedes-Benz Group AG,  de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG. Deze is te vinden op de website https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden.

  De termen "proces" en "verwerking" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van persoonsgegevens.

  Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Athlon Car Lease Nederland B.V. ("Athlon", "wij" of "ons")
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol
  E-mail: Compliance.nl@athlon.com

  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens voor proces-, product- en prijsoptimalisatie is:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol

  We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  Direct of indirect van jou, via de diensten die wij leveren

  Athlon biedt private lease en aanvullende voertuig gerelateerde diensten. Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van jou worden verkregen, bijvoorbeeld als je kiest voor het gebruik van een leasevoertuig via onze (private) leasediensten. Er kunnen ook indirecte manieren zijn waarop wij in het bezit komen van jouw persoonsgegevens. Als je contact hebt opgenomen met een van onze externe dienstverleners die met ons samenwerken bij de levering van onze diensten, kunnen we ook informatie van hen ontvangen, bijvoorbeeld als er onderhoudsdiensten aan jouw voertuig zijn geleverd.

  Rechtstreeks van jou, online

  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je op onze website een online offerte voor een leaseauto aanvraagt of contact met ons opneemt via onze website, bijvoorbeeld door middel van een contactformulier. We verzamelen ook persoonsgegevens als je ons een e-mail stuurt. Of als je gebruik maakt van een van onze online portals/applicaties.

  Rechtstreeks van jou, offline

  Wij kunnen persoonsgegevens van jou verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je telefonisch contact met ons opneemt of als je ons een brief per post stuurt.

  Uit andere bronnen
  Wij ontvangen jouw persoonlijke gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:

  • De relevante autoriteit (bijv. politie) waar wij de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot jouw leasevoertuig;
  • Van onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen bij het leveren van onze leasing- en andere diensten aan jou, waaronder autodealers, auto-onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven;
  • Openbaar beschikbare databanken, kredietinformatiebureaus en andere bronnen.

  We moeten persoonlijke informatie verzamelen om de gevraagde diensten aan jou te leveren of om vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze diensten te behandelen. Als je de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de services mogelijk niet leveren. Als je persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt in verband met de services, verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  3.1. Het aangaan van een Private Leaseovereenkomst (online)

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Athlon biedt private lease en aanvullende voertuig gerelateerde diensten aan particuliere klanten via een online kanaal. Je kunt het contactformulier van de website gebruiken voor het geval je vragen hebt over onze private lease-diensten. In dat geval verwerken wij jouw contactgegevens. Je kunt een offerte aanvragen op onze website. Om je als private leaseklant te kunnen accepteren, verwerken wij jouw contactgegevens en geboortedatum. Als je het voertuig wilt bestellen, moet je het voorlopige contract ondertekenen en naar ons terugsturen.

  Als je een voertuig least bij Athlon, verwerken wij ook gegevens over het voertuig.

  Ook verwerken we het resultaat van een controle aan sanctielijsten. Voordat we jou als klant kunnen accepteren, moeten we jouw kredietwaardigheid controleren.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om contact met je op te kunnen nemen, een berekening voor jouw leaseauto te maken en je een offerte te maken en de specificaties van jouw aanbod te controleren. In het geval dat je een voertuig least bij Athlon is het doel van deze verwerking ook om de auto bij je afgeleverd te krijgen. We voeren een sanctiecontrole uit om te voorkomen dat ons bedrijf wordt gebruikt om de opbrengsten van financiële misdrijven wit te wassen of in verband wordt gebracht met corrupte praktijken.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is het aangaan en uitvoeren van een contract. De wettelijke basis voor het verwerken van een sanctiecontrole is legitiem belang.

  3.2. Aanvullende voertuig gerelateerde diensten

  Athlon biedt aanvullende voertuig gerelateerde diensten. Afhankelijk van het contract dat we met jou hebben, zijn een of meer aanvullende voertuig gerelateerde diensten opgenomen in jouw leasecontract.

  De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van (elk van) deze contractuele diensten. Het is in het belang van Athlon om jou de best mogelijke mobiliteitsdiensten te bieden. Athlon voert zelf geen aanvullende voertuig gerelateerde diensten uit. Athlon maakt gebruik van gespecialiseerde externe servicepartners voor het leveren van dergelijke diensten. We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  3.2.1. Reparatie, onderhoud en banden

  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Veiligheid staat voorop. Het is daarom noodzakelijk dat er regelmatig reparaties, onderhoud en bandendiensten aan jouw voertuig worden uitgevoerd. Om jouw gebruik van het voertuig te beheren en om het onderhoud van het voertuig af te handelen, verwerken wij jouw contact- en voertuiggegevens. Daarnaast kun je bepaalde informatie met betrekking tot voertuigbeheer aan ons verstrekken, bijvoorbeeld jouw mobiele telefoonnummer om een afspraak te maken voor onderhoudsdiensten.

  Athlon voert zelf geen reparaties, onderhoud of bandendiensten uit. Athlon maakt gebruik van externe servicepartners voor het verlenen van dergelijke diensten, zoals: dealers/garages, schadeherstelbedrijven, onderhoudsbedrijven en bandenwisselbedrijven. Wij delen jouw persoonsgegevens met onze servicepartners. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze servicepartners. In dat geval verstrek je jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan de servicepartner. De servicepartner informeert ons dan over de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten daarvan, jouw kilometerstand en jouw naam en kenteken.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om de reparatie, het onderhoud en de bandendiensten voor jouw voertuig uit te voeren.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract.

  3.2.2 Pechhulp
  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Als je onderweg problemen ondervindt, zoals een lekke band of andere (mechanische) problemen, kan Athlon pechhulp bieden. We hebben contracten met externe dienstverleners, zoals gespecialiseerde pechhulpdiensten, sleepdiensten of partijen die in staat zijn om een vervangend voertuig te leveren. Voor dit doel verwerken wij jouw contactgegevens en locatie van waar hulp wordt gevraagd en verleend. We delen jouw informatie met de externe dienstverleners die de pechhulpdiensten aanbieden.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om je te helpen zo snel mogelijk weer op weg te gaan.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contact.

  3.2.3 Ongevallenbeheer
  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Er kan schade ontstaan aan jouw voertuig, veroorzaakt door jezelf of door een derde partij. In dat geval kan het nodig zijn om de schade te behandelen en te herstellen en een vervangend voertuig te regelen.. Als je schade aan jouw voertuig ondervindt, wordt je vriendelijk verzocht dit onmiddellijk te melden bij onze DriverDesk. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Jouw contact- en voertuiggegevens, evenals de ongevalsgegevens (inclusief foto's van het incident), informatie over de aard en omvang van de schade, informatie over andere inzittenden en getuigen en alle andere relevante informatie die je ons verstrekt in het kader van het ongeval;
  • Relevante informatie van eventuele derden die betrokken zijn bij het ongeval, zoals naam, naam van de verzekeringsmaatschappij, verzekeringspolisnummer en eventuele claims van dergelijke derden;
  • Relevante informatie verzameld bij verzekeringsmaatschappijen; en - indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of rapporten die door de autoriteiten (zoals de politie) zijn opgesteld.

  We delen relevante informatie met betrokken verzekeringsmaatschappijen, die gelieerde of derde verzekeringsmaatschappijen kunnen zijn.

  Athlon kan een externe expert inhuren voor het vaststellen van de schade. We delen dan informatie met een dergelijk deskundig bedrijf met het oog op schadeonderzoek. Het schaderapport dat door het deskundige bedrijf wordt gemaakt, wordt gedeeld met Athlon. Athlon kan ook andere externe professionals inhuren, die namens ons of namens derden (zoals juridische experts en medische experts) in dienst zijn als het dit nodig acht om schade of claims te schikken of voor het oplossen van claims. De verslagen van deze professionals worden gedeeld met Athlon.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om de schade te herstellen, om verzekeringsgeld te kunnen claimen bij onze verzekeraar of de verzekeraar van een bij het ongeval betrokken partij. Daarnaast kunnen wij het eigen risico of andere kosten in rekening brengen.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract.

  3.2.4. Beheer van verkeers- en parkeerboetes
  Als geregistreerde eigenaar van leaseauto's zullen verkeers- en/of parkeerboetes van bestuurders van de leaseauto's in principe aan Athlon worden gericht door de bevoegde (buitenlandse) autoriteiten die dergelijke boetes uitschrijven (zoals de politie of de gemeente). Athlon voorziet in tijdige betaling van dergelijke boetes. Op basis van de informatie in onze systemen brengen wij de opgelegde boete rechtstreeks bij jou in rekening.

  De regels voor verkeers- en/of parkeerincidenten verschillen per land. Soms is Athlon wettelijk verplicht om alleen gegevens van leaserijders te melden aan een bevoegde (buitenlandse) autoriteit. De bevoegde (buitenlandse) instantie zal zich dan rechtstreeks tot jou wenden voor de verdere afhandeling van de verkeers- en/of parkeerovertredingen.

  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Wij verwerken informatie die wij ontvangen van de bevoegde (buitenlandse) autoriteiten: jouw contact- en voertuiggegevens en de aard, plaats en tijd van het gepleegde incident en/of de opgelegde boetes.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking en het beheer van de betaling van boetes.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor deze verwerking is legitiem belang, aangezien Athlon de eigenaar van het voertuig is.

  3.2.5. Verzekeringsproducten
  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Als onderdeel van de motorrijtuigenverzekering (volledige en gedeeltelijke verzekering) en op het gebied van beschermende dekking, onderhoudt Athlon raamverzekeringscontracten met verzekeraars in wiens beschermingsgebied je als verzekerde kunt worden opgenomen. Athlon verwerkt jouw contact- en voertuiggegevens en draagt deze over aan de betreffende verzekeraar voor contractuele uitvoering.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  De verwerking van jouw persoonsgegevens is om ervoor te zorgen dat je als bestuurder en/of het voertuig verzekerd bent.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract.

  3.2.6. Tankkaarten
  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Voor de uitgifte van jouw tank- of laadpas en om jouw tankbeurten te beheren, verzamelt Athlon jouw contactgegevens en voertuiggegevens, het nummer van jouw tank-/laadpas en bijbehorende kosten en, indien van toepassing, geboortedatum.

  Wat is het
  doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is de uitgifte van jouw tankkaart en het administreren van jouw tankbeurten en/of het installeren van een laadfaciliteit op jouw huisadres.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract.

  3.3. Proces-, product- en prijsoptimalisatie
  Athlon verwerkt persoonsgegevens voor productontwikkeling en procesverbeteringen.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Enquêtes en marketingcommunicatie: contactgegevens en jouw antwoorden op enquêtes.

  Process mining, business intelligence en business analytics: contactgegevens en contractgegevens, gegevens over de toestand van het voertuig (technisch), voertuiggeschiedenis en voertuig gerelateerde gebeurtenissen zoals ongevallen en opgelopen schade.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is het ontwikkelen en optimaliseren van onze processen, producten en prijzen. 

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens voor process mining, business intelligence en business analytics is legitiem belang.
  De wettelijke basis voor marketingcommunicatie is toestemming of legitiem belang.

  Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de levering van onze diensten aan jou of, indien van toepassing, jouw werkgever.

  Daarnaast kan Athlon persoonsgegevens delen:

  • Voor het leveren van onze diensten: met onze externe servicepartners, zoals dealers, garages, schadeherstelbedrijven, onderhoudsbedrijven en bandenwisselbedrijven en met onze partnerbedrijven die betrokken zijn bij de verkoop en levering van onze diensten;
  • Voor audits en risicobeoordelingen: binnen Mercedes-Benz Group en met externe auditpartijen;
  • Voor data- en risicoanalyse, ontwikkeling van nieuwe diensten, verbetering en verbetering van bestaande diensten, het identificeren van trends en het bepalen van de effectiviteit van onze bedrijfsactiviteiten: binnen Mercedes-Benz Group;
  • Voor het uitvoeren van fraudecontroles, sanctiecontroles en/of kredietcontroles: met gespecialiseerde (krediet)bureaus en/of binnen Mercedes-Benz Group;
  • Als we hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving: met openbare of fiscale autoriteiten, met toezichthoudende autoriteiten en onderzoeksbureaus;
  • Voor het uitvoeren van bepaalde gegevensverwerkingen namens ons op het gebied van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten: met externe dienstverleners die we inschakelen;
  • Voor het afhandelen van schade- of verzekeringsclaims: met verzekeringsmaatschappijen;
  • Voor het beschermen van onze activa en onze belangen, om onze contractuele voorwaarden af te dwingen, om onze bedrijfsactiviteiten, (intellectuele eigendoms)rechten, veiligheid en eigendom en die van jou of andere derden te beschermen, om de betaling van onze claims te waarborgen en om ons in staat te stellen beschikbare (rechts) middelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen te beperken: bij gespecialiseerde (advocaten)kantoren of binnen Mercedes-Benz Group.

  We kunnen gegevens overdragen aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of hen toegang verlenen tot onze systemen voor hosting en/of onderhoud van onze IT-systemen. Omdat landen buiten de EU meestal niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als binnen de EU, zorgen we er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd in overeenstemming met de EU / EER-normen. Neem voor meer informatie contact met ons op via de bovenstaande informatie. De bedrijven van Mercedes-Benz Group vallen ook onder de strenge eisen inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group.

  Nee, geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

  We  bewaren persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op Athlon en die minimale en maximale bewaartermijnen bevatten. We bewaren jouw persoonsgegevens daarom gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met het principe dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. De verwijdering van persoonsgegevens gebeurt van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  Je hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het is voor ons belangrijk om je te attenderen op deze rechten:

  • Recht op informatie: Je hebt recht op informatie over de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, met name voor het doel van de verwerking en de duur van de gegevensopslag.
  • Recht op correctie van onjuiste gegevens: Je hebt het recht om van ons de onmiddellijke correctie van jouw persoonlijke gegevens te eisen, mocht deze onjuist zijn.
  • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om te eisen dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen. De criteria stellen je in staat om de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te eisen als we bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, als we de gegevens onrechtmatig verwerken, of als je rechtmatig bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw gegevens, jouw toestemming hiervoor hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting is om te verwijderen. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan andere verplichte (minimale) bewaartermijnen en /of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere records blijft staan en die niet wordt verwijderd.
  • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw gegevens te eisen. Dit recht is met name van toepassing voor de duur van de beoordeling als je de juistheid van jouw persoonlijke gegevens hebt betwist, evenals in het geval dat je voor een bestaand recht op verwijdering om beperkte verwerking vraagt in plaats van verwijdering. Bovendien zal er sprake zijn van beperkte verwerking als de gegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, maar we de gegevens nog steeds nodig hebben om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, evenals als de succesvolle indiening van een bezwaar tussen jou en ons in geschil is.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machine leesbaar formaat van ons te ontvangen, op voorwaarde dat deze gegevens niet al zijn verwijderd.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als je van mening bent dat wij de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming schenden door persoonsgegevens over jou te verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld een gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor jouw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

  Als je een van jouw rechten wilt doen gelden of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

  Je hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we verplichte, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons en/of de functionaris voor gegevensbescherming. In geval van bezwaar is het echter mogelijk dat wij de met jouw overeengekomen diensten niet meer of niet binnen de overeengekomen scope kunnen leveren.

  Athlon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bovenaan vind je de datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn vanaf deze datum van kracht.