Women in leasecar getting instructions

Privacy Statement Social Media

February, 2024

  Informatie over gegevensbescherming voor aanwezigheid op social media in de Europese Economische Ruimte

  Met deze informatie over gegevensbescherming informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens en over je rechten als betrokkene in het kader van onze aanwezigheid op sociale media.

  Deze aanwezigheid op sociale media wordt beheerd door:

  Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna "wij")
  Veluwezoom 4
  1327 AG Almere
  Nederland
  dataprotection.int@athlon.com

  De contactgegevens van de Compliance Officer zijn als volgt:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Compliance Officer
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol
  The Netherlands
  dataprotection.int@athlon.com

  Algemene informatie

  We hebben en exploiteren openlijk toegankelijke aanwezigheden in verschillende sociale netwerken. Tijdens je bezoek aan deze vestigingen worden je persoonsgegevens niet alleen door ons verwerkt, maar ook door de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Naast ons treedt de aanbieder over het algemeen op als verantwoordelijke voor de verzameling en verdere verwerking van jouw persoonsgegevens op het betreffende sociale netwerk, bijvoorbeeld via zijn websites en apps. Als je gebruik maakt van en/of contact met ons opneemt via onze aanwezigheid op sociale media (bijv. sociale mediapagina of sociale mediakanaal), verwerkt de aanbieder jouw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat dit ook geldt als je geen gebruikersaccount op het sociale netwerk hebt of niet bent ingelogd op een bestaand account wanneer je onze aanwezigheid op sociale media bezoekt of gebruikt.

  Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de sociale netwerken in het algemeen en van onze aanwezigheid op sociale media in het bijzonder, kunnen jouw persoonsgegevens echter nodig zijn. Anders is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet of slechts in beperkte mate voor je beschikbaar zijn.

  Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder van het betreffende sociale netwerk is te vinden in hun privacybeleid, dat we hebben gekoppeld in de sectie "Aanvullende informatie over de afzonderlijke sociale netwerken" van deze informatie over gegevensbescherming. Deze links kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

  Als exploitant van onze aanwezigheid op sociale media kunnen wij jouw openbare profiel alleen op het betreffende sociale netwerk bekijken. Welke gegevens van jou op jouw profiel voor ons zichtbaar zijn, hangt af van de gekozen privacy-instellingen in jouw profiel. Meer informatie over de privacy-instellingen vindt je in de respectievelijke privacysecties van de sociale netwerken.

  Doeleinden van het gebruik

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens (zoals je naam en de inhoud van je berichten, vragen of andere berichten die aan ons zijn gericht) wanneer je contact met ons opneemt via onze pagina op het betreffende sociale netwerk. Wij verwerken deze gegevens vervolgens met het oog op de verwerking en, indien van toepassing, het reageren op jouw berichten en/of berichten die aan ons zijn gericht.

  Bovendien kan de aanbieder van het betreffende sociale netwerk ons zogenaamde pagina-inzichten, gegevens en/of analyses ter beschikking stellen. Deze gegevens zijn anonieme statistieken die we gebruiken om de kwaliteit van onze aanwezigheid en inhoud op sociale netwerken te evalueren. Deze statistieken worden samengesteld op basis van gebruiksgegevens die door het betreffende sociale netwerk zijn verzameld over jouw interactie met onze sociale netwerkpagina. Wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Welke van de specifieke tracking- en analysetechnieken in het bijzonder door de sociale netwerken worden gebruikt, vind je onder het betreffende tabblad onder de sectie "Aanvullende informatie over de afzonderlijke sociale netwerken" van deze informatie over gegevensbescherming.

  Rechtsgrondslag

  De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 1 letter f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigde belang is in het bijzonder om contact met je op te kunnen nemen over jouw vragen of bijdragen en om gebruikersvoorkeuren te herkennen (bijv. aantal zogenaamde "volgers", aantal bezoeken aan afzonderlijke pagina's, gebruikersstatistieken op basis van leeftijd, geografie en taal) en bovendien om het aanbod op onze aanwezigheid op het sociale netwerk zo dicht mogelijk bij de doelgroep te kunnen aanpassen en verbeteren.

  Verwijdering van persoonsgegevens

  Wij slaan je persoonsgegevens op in onze systemen (bijv. wanneer wij bepaalde beheertools gebruiken om berichten van en naar je af te handelen), d.w.z. buiten het betreffende sociale medianetwerk, indien en slechts zolang als nodig is voor de relevante verwerkingsdoeleinden of zolang er wettelijke bewaarplichten zijn om dit te doen.

  Doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

  Bij het bezoeken van bepaalde sociale netwerken kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden doorgegeven en verwerkt, met name naar de VS. Wanneer er geen besluit van de Europese Commissie is dat een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens vaststelt (de zogenaamde "adequaatheid"), komen we met ontvangers in andere landen overeen om EU-modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of andere toepasselijke instrumenten (indien aanwezig) te gebruiken om een "adequaat beschermingsniveau" te creëren volgens de wettelijke vereisten.

  In de volgende landen buiten de EU/EER heeft de EU een passend beschermingsniveau vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met EU-normen (het zogenaamde "adequaatheidsbesluit"): https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en 

  Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

  We kunnen gebruik maken van bepaalde gekwalificeerde dienstverleners voor het ontwerp en de ondersteuning van onze aanwezigheid op sociale media. In dergelijke gevallen geven wij jouw persoonsgegevens alleen door als dit noodzakelijk is voor de doeleinden die worden vermeld onder de paragraaf "Gebruiksdoeleinden" van deze informatie over gegevensbescherming en voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover je daarmee hebt ingestemd.

  Jij hebt de volgende rechten

  Recht op inzage: In overeenstemming met artikel 15 van de AVG heb je recht op informatie over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Dit betekent dat je het recht hebt om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, indien dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen jouw recht op toegang beperken.

  Recht op rectificatie: Je hebt mogelijk het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren in overeenstemming met artikel 16 van de AVG. Dit betekent dat je het recht hebt om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kun je het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG. Dit betekent dat je onder bepaalde omstandigheden het recht kunt hebben om van ons te verkrijgen dat jouw persoonsgegevens worden gewist en dat wij verplicht kunnen zijn om dergelijke persoonsgegevens te wissen.

  Recht op beperking van de verwerking: In overeenstemming met artikel 18 van de AVG heb je het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit betekent dat in dit geval de betreffende gegevens worden gemarkeerd en alleen voor bepaalde doeleinden door ons mogen worden verwerkt (bijv. met jouw toestemming of om rechtsvorderingen in te dienen).

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: In overeenstemming met artikel 20 van de AVG kun je onder bepaalde omstandigheden het recht hebben om de betreffende persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en kun je het recht hebben om deze gegevens zonder belemmering van ons aan een andere entiteit over te dragen.

  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk verblijft of over een vermeende inbreuk op de AVG.

  Onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, en kunnen wij worden verplicht jouw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien heb je, indien je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken. Om gebruik te maken van jouw recht van bezwaar, indien mogelijk, kun je ons een e-mail sturen naar dataprotection.int@athlon.com.

  Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door de aanbieder van het betreffende sociale netwerk uit te oefenen, verzoeken wij je contact met hen op te nemen via de contactmogelijkheden op hun websites. In andere gevallen of indien gewenst, kun je ons een e-mail sturen naar dataprotection.int@athlon.com .

  Voor meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens verwijzen wij je naar de privacyverklaring (https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy)

  Aanvullende informatie over de afzonderlijke sociale netwerken

  LinkedIn
  We zijn aanwezig op LinkedIn. De aanbieder van dit sociale netwerk is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

  Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder is te vinden in hun privacybeleid onder de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

  In verband met de werking van ons LinkedIn-profiel stelt LinkedIn ons zogenaamde Page Insights-gegevens ter beschikking. Deze informatie zijn anonieme statistieken die we gebruiken om de kwaliteit van ons LinkedIn-profiel en onze inhoud te evalueren. Deze statistieken worden samengesteld op basis van gebruiksgegevens die LinkedIn heeft verzameld over jouw interactie met ons LinkedIn-profiel; Wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens in dit verband vind je onder de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1338708?lang=en-US.

  Met betrekking tot Page Insights-gegevens hebben we een overeenkomst met LinkedIn over gezamenlijke verantwoordelijkheid op grond van artikel 26 AVG (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

  Facebook
  We zijn aanwezig op Facebook. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder is te vinden in hun privacybeleid onder de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy

  Instagram
  We zijn aanwezig op Instagram. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder is te vinden in hun privacybeleid onder de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy

  YouTube
  We hebben een kanaal op YouTube. De aanbieder van dit sociale netwerk is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder is te vinden in hun privacybeleid onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy.