Women in leasecar getting instructions

Privacyverklaring Vertegenwoordigers van leveranciers en andere contractuele partners

22 december, 2022

  Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van vertegenwoordigers van leveranciers en andere contractuele partners, bijvoorbeeld autodealers, auto-onderhoudsbedrijven of schadeherstelbedrijven, met het oog op de aankoop van goederen en diensten door Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Het beschermen van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit en wordt in al onze bedrijfsprocessen in aanmerking genomen. Deze Privacyverklaring geeft je een overzicht van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je leest ook wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Athlon maakt deel uit van Mercedes-Benz Group AG, de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG. Deze  is te vinden op de website https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden.

  De termen "proces" en "verwerking" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van persoonsgegevens.

  Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Athlon Car Lease Nederland B.V. ("Athlon", "wij" of "ons")
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol
  E-mail: Compliance.nl@athlon.com

  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens voor proces-, product- en prijsoptimalisatie die hieronder wordt gespecificeerd, is:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederland

  We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  Rechtstreeks van jou

  In jouw hoedanigheid van vertegenwoordiger van onze leverancier of andere contractpartner.

  Rechtstreeks van jou, online

  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je contact met ons opneemt via onze website, bijvoorbeeld door middel van een contactformulier. We verzamelen ook persoonsgegevens als je ons een e-mail stuurt. Of als je gebruik maakt van een van onze online portals/applicaties.

  Rechtstreeks van jou, offline

  Wij kunnen persoonsgegevens van jou verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, als je ons een brief per post stuurt of als je onze kantoren bezoekt.

  Uit andere bronnen

  Wij ontvangen jouw persoonlijke gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:

  • Openbaar beschikbare databanken, kredietinformatiebureaus en andere bronnen.

  We verzamelen  persoonlijke informatie  om de gevraagde diensten aan jou te leveren of om vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze diensten te behandelen. Als je de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de services mogelijk niet leveren. Als je persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt in verband met de services, verklaart je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  Athlon biedt operationele en/of financiële lease en, indien van toepassing, aanvullende voertuig gerelateerde diensten aan zakelijke en publieke klanten en particuliere klanten.

  3.1. Het aangaan van koop- of serviceovereenkomsten

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Als vertegenwoordiger van jouw organisatie worden jouw zakelijke contactgegevens en, indien van toepassing, jouw inloggegevens bij onze applicaties door ons verwerkt.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om contact met jou op te kunnen nemen, om het dagelijks beheer en de administratie van de rekeningen van onze leveranciers af te handelen en om jou informatie te verstrekken die relevant is voor het contract en de rekening van jouw organisatie. Het doel van deze verwerking is om het aankoop- of servicecontract uit te voeren (bijv. levering van het voertuig, verzenden van tankkaart/ mobiliteitskaart/laadpas, rapporten en laadkosten voor jouw organisatie, reparatie en onderhoud, schademeldingen) of anderszins.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de koop- of dienstverleningsovereenkomst die wij met jouw organisatie hebben.

  3.2. Proces-, product- en prijsoptimalisatie

  Athlon verwerkt persoonsgegevens voor productontwikkeling en procesverbeteringen.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Enquêtes en marketingcommunicatie: contactgegevens en jouw antwoorden op de enquêtes.

  Process mining, business intelligence en business analytics: contactgegevens en contractgegevens, gegevens over de toestand van het voertuig (technisch), voertuiggeschiedenis en voertuig gerelateerde gebeurtenissen zoals ongevallen en opgelopen schade.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is het ontwikkelen en optimaliseren van onze processen, producten en prijzen.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens voor process mining, business intelligence en business analytics is legitiem belang.
  De wettelijke basis voor marketingcommunicatie is toestemming of legitiem belang.

  Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de levering van onze diensten.

  Daarnaast kan Athlon persoonsgegevens delen:

  • Voor het leveren van onze diensten: met onze klanten en leasechauffeurs, zoals bedrijven in de bedrijfs- of publieke sector, kleine en middelgrote ondernemingen en hun werknemers of particuliere leaseklanten.
  • Voor audits en risicobeoordelingen: binnen Mercedes-Benz Group en met externe auditpartijen.
  • Voor data-analyse, ontwikkeling van nieuwe diensten, verbetering en verbetering van bestaande diensten, het identificeren van trends en het bepalen van de effectiviteit van onze bedrijfsactiviteiten binnen Mercedes-Benz Group.
  • Voor het uitvoeren van fraudecontroles, sanctiecontroles en/of kredietcontroles: met gespecialiseerde (krediet)bureaus en/of binnen  Mercedes-Benz Group.
  • Als we hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving: met openbare of fiscale autoriteiten, met toezichthoudende autoriteiten en onderzoeksbureaus.
  • Voor het uitvoeren van bepaalde gegevensverwerkingen namens ons op het gebied van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten: met externe dienstverleners die we inschakelen.
  • Voor het afhandelen van schade- of verzekeringsclaims: met verzekeringsmaatschappijen.
  • Voor het beschermen van onze activa en onze belangen, om onze contractuele voorwaarden af te dwingen, om onze bedrijfsvoering, (intellectuele eigendoms)rechten, veiligheid en eigendom en die van jou of andere derden te beschermen, om de betaling van onze claims te waarborgen en om ons in staat te stellen beschikbare (juridische) rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen te beperken: bij gespecialiseerde (advocaten)kantoren of binnen Mercedes-Benz Group.

  We kunnen gegevens overdragen aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of hen toegang verlenen tot onze systemen voor hosting en/of onderhoud van onze IT-systemen. Omdat landen buiten de EU meestal niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als binnen de EU, zorgen we er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd in overeenstemming met de EU/EER-normen. Neem voor meer informatie contact met ons op via  bovenstaande informatie. De bedrijven van  Mercedes-Benz Group vallen ook onder de strenge eisen inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group.

  Nee, geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

  We bewaren persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op Athlon en die minimale en maximale bewaartermijnen bevatten. We bewaren jouw persoonsgegevens daarom gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met het principe dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. De verwijdering van persoonsgegevens gebeurt van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  Je hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je bewust maken van deze rechten is belangrijk voor ons:

  • Recht op informatie: Je hebt recht op informatie over de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, met name voor het doel van de verwerking en de duur van de gegevensopslag.
  • Recht op correctie van onjuiste gegevens: Je hebt het recht om van ons de onmiddellijke correctie van jouw persoonlijke gegevens te eisen, mochten deze onjuist zijn.
  • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om te eisen dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen. De criteria stellen je in staat om de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te eisen als we bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, als we de gegevens onrechtmatig verwerken of als je rechtmatig bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw gegevens, jouw toestemming hiervoor hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting is om te verwijderen. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan andere verplichte (minimale) bewaartermijnen en /of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere records blijft staan en die niet wordt verwijderd.
  • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw gegevens te eisen. Dit recht is met name van toepassing voor de duur van de beoordeling als je de juistheid van jouw persoonlijke gegevens hebt betwist, evenals in het geval dat je voor een bestaand recht op verwijdering om beperkte verwerking vraagt in plaats van verwijdering. Bovendien zal er sprake zijn van beperkte verwerking als de gegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, maar we de gegevens nog steeds nodig hebben om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, evenals als de succesvolle indiening van een bezwaar tussen jou en ons in geschil is.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machine leesbaar formaat van ons te ontvangen, op voorwaarde dat deze gegevens niet al zijn verwijderd.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als je van mening bent dat wij de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming schenden door persoonsgegevens over jou te verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld een gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor jouw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

  Als je een van jouw rechten wilt doen gelden of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

  Je hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we verplichte, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons en/of de functionaris voor gegevensbescherming. In geval van bezwaar is het echter mogelijk dat wij de met u overeengekomen diensten niet meer of niet binnen de overeengekomen scope kunnen leveren.

  Athlon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bovenaan vind je de datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn vanaf deze datum van kracht.