Women in leasecar getting instructions

Privacyverklaring Websitebezoekers

22 december, 2022

  Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Wij stellen het op prijs dat je onze website(s) bezoekt.

  Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is  belangrijk voor ons. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden, op welke wettelijke basis we dat doen, en welke rechten je op die basis hebt.  Athlon maakt deel uit van Mercedes-Benz Group AG. We verwijzen je ook naar het gegevensbeschermingsbeleid EU dat je op deze website kunt vinden https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  Deze privacyverklaring over het gebruik van onze websites en het gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG EU zijn niet van toepassing op jouw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die toegankelijk zijn via de links op onze websites. Lees de privacy verklaringen op de websites van deze aanbieders.

  "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden.

  De termen "proces" en "verwerking" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van persoonsgegevens.

  Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Athlon Car Lease Nederland B.V. ("Athlon", "wij" of "ons")
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol
  E-mail: Compliance.nl@athlon.com

  We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  a) Wanneer je onze websites bezoekt, slaan we bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat je gebruikt, de datum en tijd van jouw bezoek, de status van de interactie (bijv. of je toegang had tot de website of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies op de website, eventuele zoektermen die je hebt ingevoerd, hoe vaak je individuele websites bezoekt, de namen van de bestanden die je opent, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de webpagina van waaruit je onze website hebt bezocht en de webpagina die je hebt bezocht na het bezoeken van onze website, hetzij door op links op onze websites te klikken of door een domein rechtstreeks in te voeren in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van de browser waarin je onze websites hebt geopend. Daarnaast bewaren wij jouw IP-adres en de naam van jouw internetprovider zeven dagen. Dit is om veiligheidsredenen; in het bijzonder om aanvallen op onze websites of pogingen tot fraude te voorkomen en te detecteren.

  b) Wij slaan alleen andere persoonsgegevens op als je deze gegevens verstrekt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een registratieformulier, contactformulier, chat, enquête, prijsvraag of voor de uitvoering van een contract. Zelfs in deze gevallen alleen voor zover dit ons is toegestaan op basis van een door jou gegeven toestemming of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

  c) Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonlijke gegevens te delen. Bepaalde functies van onze websites kunnen echter afhankelijk zijn van het delen van persoonlijke informatie door jou. Als je jouw persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen niet verstrekt, kun je deze functies mogelijk niet gebruiken of zijn ze mogelijk beschikbaar met beperkte functionaliteit.

  a) De persoonlijke gegevens die tijdens jouw bezoek aan een van onze websites worden verzameld, hebben tot doel het gebruik van deze websites zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken. Bovendien heeft het als doel onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere onwettige activiteiten. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons legitieme belang.

  b) Als je aanvullende informatie met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een registratieformulier, contactformulier, chat, enquête, wedstrijdinzending of om een contract met jou uit te voeren, zullen we dergelijke informatie gebruiken voor de aangewezen doeleinden. Hieronder verstaan we doeleinden van klantenbeheer en, indien nodig, voor doeleinden van verwerking en facturering en zakelijke transacties binnen de vereiste reikwijdte. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming.

  c) Voor andere doeleinden (bijvoorbeeld weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van jouw gebruiksgedrag) verwerken wij en, indien van toepassing, geselecteerde derden jouw persoonsgegevens indien en voor zover je jouw toestemming geeft via ons cookie-toestemmingsbeheersysteem. Meer informatie en besluitvormingsmogelijkheden vind je hier: Cookie-instellingen. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming.

  d) Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld opslag voor het voldoen aan commerciële of belasting gerelateerde bewaarverplichtingen, vrijgave in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een wetshandhavingsinstantie. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is de wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.

  Nieuwsbrief

  Wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, wordt de informatie die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt, uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, tenzij je instemt met het gebruik ervan voor aanvullende doeleinden. Je kunt het abonnement te allen tijde opzeggen door gebruik te maken van de optie om je af te melden in de nieuwsbrief.

  a) Onze websites kunnen ook een aanbod van derden bevatten. Als je op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij gegevens in de vereiste mate over aan de betreffende provider (bijvoorbeeld informatie dat je dit aanbod bij ons hebt gevonden en, indien van toepassing, verdere informatie die je al voor dit doel op onze websites hebt verstrekt).

  b) Wanneer we sociale plug-ins op onze websites gebruiken van sociale netwerken zoals YouTube, Facebook of LinkedIn, integreren we deze als volgt:

  • Wanneer je onze websites bezoekt, worden de sociale plug-ins gedeactiveerd. Dat wil zeggen er worden geen gegevens verzonden naar de exploitanten van deze netwerken. Als je een van de netwerken wilt gebruiken, klik je op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen
  • Als je een gebruikersaccount op het netwerk hebt en bent ingelogd wanneer je de sociale plug-in activeert, kan het netwerk jouw bezoek aan onze websites koppelen aan jouw gebruikersaccount. Als je dit wilt voorkomen, log jen uit bij het netwerk voordat je de sociale plug-in activeert. Een sociaal netwerk kan een bezoek aan andere Athlon-websites pas koppelen als je een bestaande sociale plug-in hebt geactiveerd.
  • Wanneer je een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de inhoud die beschikbaar komt rechtstreeks over naar jouw browser, die deze in onze websites integreert. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die worden geïnitieerd en gecontroleerd door het respectieve sociale netwerk. Jouw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdrachten die plaatsvinden tussen het netwerk en jouw systeem en jouw interacties op dat platform worden uitsluitend beheerst door het privacy beleid van dat netwerk.
  • De sociale plug-in blijft actief totdat je deze deactiveert of jouw cookies verwijdert (zie paragraaf 5.d).

  c) Als je op de link naar een aanbieding klikt of een sociale plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens aanbieders bereiken in landen buiten de Europese Economische Ruimte die, vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU"), mogelijk geen "passend beschermingsniveau" garanderen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-normen. Onthoud dit feit voordat je op een link klikt of een sociale plug-in activeert en daarmee een overdracht van jouw gegevens activeert.

  d) We maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen. Wij delen alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden en gebruiken van de website en de functionaliteiten ervan, voor het nastreven van legitieme belangen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of voor zover je daarmee hebt ingestemd. Meer informatie over ontvangers van persoonsgegevens vind je in ons toestemmingsbeheersysteem: Cookie-instellingen.

  a) Cookies kunnen worden gebruikt wanneer je onze websites bezoekt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en vergelijkbare softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "Flash-cookies"), die we gezamenlijk cookies noemen.

  b) Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op jouw desktop, notebook of mobiele apparaat terwijl je een website bezoekt. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen of er al een verbinding is geweest tussen het apparaat en de websites; rekening te houden met jouw voorkeurstaal of andere instellingen, je bepaalde functies aan te bieden (bijv. online winkel, voertuigconfigurator) of jou op gebruik gebaseerde interesses te herkennen. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

  c) Of en welke cookies worden gebruikt wanneer je onze websites bezoekt, hangt af van welke delen en functies van onze websites je gebruikt en of je akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch niet vereist zijn in ons Consent Management System. Meer informatie en besluitvormingsmogelijkheden vind je hier: Cookie-instellingen.

  d) Het gebruik van cookies hangt ook af van de instellingen van de webbrowser die je gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren; Je kunt deze instelling echter wijzigen. Je kunt opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Web-/DOM-opslag en lokaal gedeelde objecten kunnen afzonderlijk worden verwijderd. Hoe dit werkt, vind je in de browser of het apparaat dat je gebruikt in de handleiding.

  e) De toestemming voor en afwijzing of verwijdering van cookies zijn gekoppeld aan het apparaat en ook aan de webbrowser die je gebruikt. Als je meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kun je anders beslissingen nemen of instellingen nemen.

  f) Als je besluit geen cookies te gebruiken of ze te verwijderen, heb je mogelijk geen toegang tot alle functies van onze websites of kunnen individuele functies beperkt zijn.

  We nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. We verbeteren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

  Jouw IP-adres en de naam van jouw internetprovider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Bovendien verwijderen wij jouw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, is bereikt. Na deze periode vindt gegevensopslag alleen plaats voor zover noodzakelijk gemaakt door wet- en regelgeving of andere wettelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn. Als het in individuele gevallen niet mogelijk is om gegevens te verwijderen, worden de relevante persoonsgegevens gemarkeerd om de verdere verwerking ervan te beperken.

  Je hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je bewust maken van deze rechten is belangrijk voor ons:

  • Recht op informatie: Je hebt recht op informatie over de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, met name voor het doel van de verwerking en de duur van de gegevensopslag.
  • Recht op correctie van onjuiste gegevens: Je hebt het recht om van ons de onmiddellijke correctie van jouw persoonlijke gegevens te eisen, mochten deze onjuist zijn.
  • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om te eisen dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen. De criteria stellen je in staat om de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te eisen als we bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, als we de gegevens onrechtmatig verwerken, of als je rechtmatig bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw gegevens, jouw toestemming hiervoor hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting is om te verwijderen. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan andere verplichte (minimale) bewaartermijnen en /of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere records blijft staan en die niet wordt verwijderd.
  • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw gegevens te eisen. Dit recht is met name van toepassing voor de duur van de beoordeling als je de juistheid van jouw persoonlijke gegevens hebt betwist, evenals in het geval dat je voor een bestaand recht op verwijdering om beperkte verwerking vraagt in plaats van verwijdering. Bovendien zal er sprake zijn van beperkte verwerking als de gegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, maar we de gegevens nog steeds nodig hebben om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, evenals als de succesvolle indiening van een bezwaar tussen jou en ons in geschil is.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machine leesbaar formaat van ons te ontvangen, op voorwaarde dat deze gegevens niet al zijn verwijderd.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als je van mening bent dat wij de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming schenden door persoonsgegevens over jou te verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld een gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor jouw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

  Als je een van jouw rechten wilt doen gelden of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

  Je hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we verplichte, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons en/of de functionaris voor gegevensbescherming. In geval van bezwaar is het echter mogelijk dat wij de met jouw overeengekomen diensten niet meer of niet binnen de overeengekomen scope kunnen leveren.

  Athlon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bovenaan vind je de datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn vanaf deze datum van kracht.