Privacy statement Athlon Nederland

Crossing roads in nature

  Athlon Privacy Statement

  14 februari 2022

  Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna: Athlon), onderdeel van de Mercedes-Benz groep, biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy is voor Athlon het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Athlon verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en van contactpersonen van zakelijke relaties (zoals leveranciers en partners). De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons Athlon Privacy Statement en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  In ons Athlon Privacy Statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Let op: als uw bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, adviseren wij u om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Athlon Privacy Statement aan hen geven of hen verwijzen naar dit Athlon Privacy Statement op de website van Athlon (www.athlon.com). Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

  Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
  Athlon Car Lease Nederland B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol

  Wat zijn de belangrijkste verwerkingen van Athlon en welke gegevens leggen wij daarbij van u vast?

  Operational Lease (zakelijke lease)

  Athlon biedt aan de zakelijke markt verschillende vormen van operational lease aan. Wij hebben een contract afgesloten met uw werkgever voor het aanbieden van operational lease. Als u volgens de voorwaarden van dit contract gebruik mag maken van (een vorm van) operational lease, deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons. Zo kunnen wij contact met u opnemen, u een berekening voor een leaseauto laten maken en u een offerte toesturen. Wanneer u een leaseauto bij Athlon bestelt, leggen wij ook gegevens met betrekking tot de auto vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof, fiscale waarde en bijtellingspercentage).

  Gedurende de looptijd van het contract, verwerken wij aanvullende informatie. Die informatie is nodig om uw gebruik van het voertuig te beheren en het dagelijks beheer van het voertuig af te handelen. Deze gegevens kunnen wij delen met uw werkgever (vaak in de vorm van rapportages).

  Credit checks bij éénmanszaken, VOF en Maatschappen

  Heeft u een eenmanszaak, VOF of bent u deel van een maatschap dan is automatische besluitvorming bij een credit check op u van toepassing. Voor credit checks heeft Athlon een specifieke Privacyverklaring opgesteld. Lees hier de Privacyverklaring over het uitvoeren van credit checks, de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en rapportering.  

  Privé Lease

  Athlon biedt operational lease aan consumenten aan onder de naam Privé Lease. Als u vragen heeft over een Athlon Privé Lease auto kunt u op internet een contactformulier invullen met uw naam en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden. U kunt op internet ook direct een aanvraag doen voor een Privé Lease auto. Omdat wij u daarna direct een vrijblijvende overeenkomst aanbieden, hebben wij daarvoor uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum nodig. Als u de Privé Lease auto definitief wil bestellen, stuurt u de Privé Lease overeenkomst ondertekend naar ons terug. Voor de acceptatie vragen wij u aanvullende gegevens te uploaden, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij u uw pasfoto en Burgerservicenummer afschermt), een kopie van uw loonstrook en eventuele andere relevante gegevens die nodig zijn voor het toetsen van uw kredietwaardigheid.

  De acceptatie hebben wij uitbesteed aan een derde partij. Athlon slaat deze gegevens zelf niet op. Met deze derde partij zijn contractuele afspraken gemaakt om te zorgen dat uw privacy ook daar goed beschermd is. Ten behoeve van de aanvraag van uw privé lease auto, voert deze derde partij een inkomens-en lastentoets uit, die leidt tot een volledig geautomatiseerd besluit. Hoewel u bij een negatieve uitkomst alsnog de kans krijgt uw gegevens opnieuw in te voeren, kunt u bij Athlon ook bezwaar maken tegen de uitkomst of Athlon vragen een nieuw besluit te nemen waarbij een medewerker de gegevens beoordeelt. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u per e-mail of via het contactformulier aan ons melden.

  Vóór acceptatie wordt bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) getoetst of u relevante kredietachterstanden heeft.

  Zodra de acceptatie succesvol is afgerond, gaan wij uw Privé Lease auto bestellen bij de dealer. Wij wisselen hiervoor alleen die gegevens uit die nodig zijn om de auto te kunnen bestellen en afleveren. Wij leggen ook gegevens met betrekking tot de auto vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof).

  Bij het BKR wordt uw Privé Lease overeenkomst geregistreerd. Als u tijdens de looptijd van uw contract niet of niet tijdig betaald, kunnen wij verplicht zijn dit te registeren bij het BKR.

  Uw gegevens worden ook gebruikt om u te attenderen op noodzakelijk onderhoud voor de auto en de eventuele APK keuring.

  Rental

  Athlon biedt aan de zakelijke markt ook Rental aan. Athlon kan met uw werkgever hierover een contract hebben afgesloten. Als u volgens de voorwaarden van dit contract gebruik wilt maken van Rental en u bent geen leaserijder van Athlon, dan deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons. Zo kunnen wij contact met u opnemen en u van een passende Rental auto voorzien. Soms hebben wij geen passende Rental auto op voorraad. In dat geval schakelen wij een extern verhuurbedrijf in en delen wij uw naam, telefoonnummer en het door u gewenste oplever- en/of ophaaladres met dat bedrijf, zodat u alsnog een passende auto krijgt.

  Athlon registreert ook het kenteken van uw voertuig, de bijbehorende kosten, de plaats van aflevering, de huurperiode en de contactpersoon bij de onderneming. Athlon deelt deze gegevens met uw werkgever voor de facturering.

  Aanvullende dienstverlening

  Schadeafhandeling

  Het kan voorkomen dat u schade krijgt aan uw voertuig, mogelijk veroorzaakt door uzelf of door derden. In dat geval kan het nodig zijn de schade te laten herstellen en/of voor u vervangend vervoer te regelen. Als u schade hebt, moet u dit onmiddellijk melden bij onze DriverDesk. Wij registreren voor schadeafhandeling de volgende gegevens:

  • Uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, schadegegevens, gegevens over de aard en omvang van de schade (incl. foto’s van het voorval), informatie over eventuele andere inzittenden en getuigen en alle overige relevante informatie;
  • Relevante gegevens van eventuele derden die bij de schade betrokken zijn, zoals naam, verzekeringsmaatschappij en polisnummer, eventuele schadeclaims van deze derden;
  • Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of een door de politie opgemaakt proces-verbaal.
  • Eventuele overige relevante gegevens die direct of indirect te maken hebben met de schade.

  Wij kunnen relevante gegevens delen met betrokken verzekeringsmaatschappijen of andere betrokken partijen (zoals verhaalsbijstanddienst). Soms schakelt Athlon een expertisebureau in om de schade te bepalen. Dan wordt met dit expertisebureau relevante informatie gedeeld ten behoeve van het onderzoek. Het schaderapport dat door dit expertisebureau wordt opgemaakt, wordt gedeeld met Athlon. Ook kan Athlon andere experts inschakelen die zij nodig acht voor afwikkelen van schade of claims (zoals een medisch of juridisch expert). Ook de terugkoppeling die Athlon van deze experts terugkrijgt, legt Athlon vast.

  Pechhulp

  Als u onderweg pech heeft, kan Athlon pechhulp regelen. Wij hebben hiervoor contracten gesloten met derde partijen zoals gespecialiseerde pechhulpdiensten en sleepdiensten. Athlon registreert bij pechhulp uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het kenteken van uw voertuig en de plaats waar bijstand gevraagd en verleend wordt. Deze informatie deelt Athlon met de derde partij die u bijstaat met uw pechhulp.

  Vervangend vervoer

  Bij schade, pech of diefstal kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vervangend vervoer. Het verhuurbedrijf registreert dan uw naam, adres, woonplaats en gegevens van uw rijbewijs.

  Diefstal van de auto

  Bij diefstal van de auto onderzoeken wij de diefstal en kunnen wij relevante gegevens uitwisselen met een gespecialiseerd onderzoeksbureau en met de politie. Wij vragen indien nodig politierapporten op en registreren dit rapport.

  Reparatie, onderhoud en banden

  Veiligheid staat voorop. Het is daarom nodig dat er regelmatig reparatie-, onderhouds- en bandendiensten voor uw voertuig worden uitgevoerd. Hiervoor leggen wij uw naam, uw contactgegevens, uw e-mailadres, het kenteken, het merk, het model en de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig vast. Deze informatie delen wij met onze servicepartners. Athlon voert namelijk niet zelf reparatie-, onderhouds- en bandendiensten uit. Zij schakelt hiervoor servicepartners in (zoals dealers/ garages, onderhoudsbedrijven, bandenwisselbedrijven). U kunt soms ook direct contact opnemen met een servicepartner. In dat geval verstrekt u zelf uw gegevens aan de servicepartner. De servicepartner koppelt de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten daarvan, uw kilometerstand en uw naam en kenteken aan ons terug.

  Verwerken van boetes voor verkeersovertredingen en –misdrijven en parkeerboetes

  Parkeerboetes of boetes voor verkeersovertredingen of –misdrijven worden door de organisaties die daarmee zijn belast (zoals CJIB of gemeentes) doorgestuurd aan de kentekenhouder (Athlon).

  Athlon zorgt voor tijdige betaling. Omdat u als leaserijder in ons systeem gekoppeld bent aan dit kenteken, belasten wij deze boetes direct aan u door. Bent u een zakelijke leaserijder en betaalt u niet tijdig, dan belasten wij de boete door aan uw werkgever. In dat geval sturen we ook de boete mee. Soms hebben wij met uw werkgever de afspraak gemaakt dat wij boetes direct doorbelasten aan uw werkgever. Ook als niet duidelijk is welke leaserijder aan een kenteken is gekoppeld (zoals bij een poolauto of bij CarSharing), belast Athlon de boete door aan de werkgever en stuurt daarbij ook de boete mee.

  De regels over verkeers- of parkeerovertredingen kunnen anders zijn in andere landen. Soms zijn wij wettelijk verplicht gegevens over de leaserijder te verstrekken aan een bevoegde buitenlandse instantie. Dit kan politie zijn, maar bijvoorbeeld ook een gemeente. De buitenlandse instantie kan zich dan rechtstreeks tot u wenden om te achterhalen wie op dat bewuste moment de bestuurder van de auto was.

  In voorkomende gevallen leggen wij de informatie vast die wij hebben ontvangen van de bevoegde instanties: het kenteken van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding en de oplegde boete. Ook leggen wij de gegevens die wij hebben verstrekt aan de bevoegde instantie vast.

  Athlon Mobility Card

  Als u een Athlon Mobility Card hebt gekregen, kunt u uw zakelijke mobiliteit online plannen en betalen. Het is een tankpas, OV-chipkaart en creditcard in één. (Uw werkgever bepaalt waar u allemaal gebruik van kan maken.) Voor de uitgifte van uw Athlon Mobility Card verwerkt Athlon de volgende gegevens: uw naam, uw adresgegevens, uw e-mail, uw geboortedatum, het nummer van uw Athlon Mobility Card of tankkaart, het kenteken van uw voertuig, de locatie van het tankstation, informatie over de brandstof, de kilometerstand en de bijbehorende kosten. De Athlon Mobility Card wordt door een derde partij uitgegeven en aan u verstrekt. Athlon verstrekt aan deze derde partij uw naam, adres, woonplaats en uw geboortedatum om de pas voor u te maken en aan u op te sturen.

  Tankpas

  Als u een tankpas van Athlon hebt gekregen, kunt u daarmee brandstof in een tankstation betalen. Voor de uitgifte van uw tankpas en het administreren van uw tankbeurten verwerkt Athlon de volgende gegevens: uw e-mail, het nummer van uw tankpas, het kenteken van uw voertuig, de locatie van het tankstation, informatie over de brandstof, de kilometerstand en de bijbehorende kosten. De tankpas wordt door een derde partij uitgegeven en aan u verstrekt. Athlon verstrekt aan deze derde partij alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om de pas aan u te kunnen uitgeven.

  E –Driver

  E-Driver is een interactieve en informatieve verkeersmodule die helpt om bestuurders bewuster aan het verkeer te laten deelnemen. Een combinatie van testvragen, aantrekkelijke vormgeving en competitie-elementen prikkelt E-Driver een bestuurder veiliger en zuiniger te gaan rijden. Wij bieden dit opleidingsprogramma aan (in samenwerking met een derde partij) om rijgedrag te onderzoeken en eventueel te verbeteren en daarmee dus ook bijvoorbeeld de kans op ongevallen te verminderen. Als uw werkgever kiest voor E-Driver, krijgen wij via uw werkgever alle persoonsgegevens die nodig zijn voor dit programma, te weten uw naam, e-mailadres en het kenteken van uw voertuig.

  Website bezoek, cookies en social media

  Athlon verzamelt de gegevens die u invult op de website, als u bijvoorbeeld een contactformulier invult en verstuurt of als u via de website een klacht indient of suggestie heeft. Athlon gebruikt Google Analytics om statistieken van onze websites te verzamelen en gedetailleerd weer te geven, om zo een duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan Athlon eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.

  Op de website van Athlon maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine tekstbestanden die uw computer ontvangt. Deze tekstbestanden worden vervolgens uitgelezen door een browser (bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari) bij het openen van een internetpagina. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als u bij ons terugkomt. Door cookies zien we ook hoe u onze site gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren.

  Wanneer u onze website bezoekt bevinden zich er diverse knoppen met betrekking tot social media apps (Facebook, LinkedIn en Twitter). Door op deze knoppen te klikken activeert u een directe link naar de server van het betreffende sociale netwerk. Dit betekent dat Facebook, LinkedIn of Twitter onafhankelijk data kan verzamelen, hiervoor zijn wij dan ook niet aansprakelijk.

  Contactpersonen zakelijke relaties

  Athlon onderhoudt contacten met zakelijke relaties via contactpersonen. Van deze contactpersonen verwerken wij de naam en (zakelijke) contactgegevens.

  Op bezoek bij Athlon

  Wanneer u Athlon bezoekt, kunnen wij uw naam, het bedrijf waarvoor u werkt en eventuele contactgegevens registreren. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid.

  Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het solliciteren

  Solliciteert u bij Athlon? Dan vragen wij u om een profiel aan te maken en documenten te uploaden. Wij verzamelen zo uw contactgegevens en diverse andere sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw motivatiebrief. Deze informatie heeft Athlon nodig om uw sollicitatie in behandeling te nemen, contact met u op te nemen en de juiste kandidaat te matchen aan de openstaande vacatures.

  Athlon verwerkt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de recruiter en medewerkers van Athlon die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn.

  Athlon kan aanvullende gegevens verzamelen, afkomstig van bijvoorbeeld uitzendbureaus of openbare bronnen (zoals LinkedIn), en toevoegen aan uw profiel.

  Het recruitmentteam van Athlon kan uw profiel overwegen voor andere openstaande vacatures bij Athlon en kan u hierover benaderen.

  U kunt uw profiel zelf online verwijderen. Ook kunt u Athlon vragen om het profiel namens u te verwijderen. Als uw profiel een jaar inactief is, wordt uw profiel automatisch verwijderd. U ontvangt 2 weken van tevoren bericht dat uw profiel zal worden verwijderd. Wilt u langer in ons bestand blijven staan om in aanmerking te blijven komen voor vacatures, dan kunt u dit op dat moment aangeven.

  Marketing, enquêtes en reclame

  Wij hebben graag tevreden klanten. Daarom versturen we enquêtes naar onze klanten en leaserijders waarin we feedback vragen over onder andere onze diensten en dienstverlening. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Als u van ons geen enquêtes meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals opgenomen in dit Athlon Privacy Statement.

  Wij willen u ook graag op de hoogte houden van relevante informatie, zoals evenementen, speciale aanbiedingen of nieuws over (nieuwe) producten en diensten. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en/of uw interesses die wij al van u hebben of die u zelf hebt verstrekt voor dit doel. Wilt u geen nieuwsbrieven, tijdschriften of andere reclame van ons ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de hiervoor bestemde links in onze e-mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit Athlon Privacy Statement.

  Naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van de bezittingen en belangen van Athlon

  Athlon moet zich houden aan de wet. Dit betekent dat Athlon uw persoonsgegevens (ook) kan verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan Sanctiewetgeving die ons verplicht klanten te toetsen tegen sanctielijsten of de verplichtingen die voortvloeien uit het hebben van het Keurmerk Private Lease (zoals het registeren in Bureau Krediet Registratie). Ook kan Athlon verplicht zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van een openbare of overheidsinstanties (binnen of buiten Nederland).

  Daarnaast wil Athlon ook haar eigen bezittingen en belangen beschermen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken waar wij dat gepast en nodig vinden. Bijvoorbeeld (niet limitatief):

  • (a) ter uitvoering van ons acceptatiebeleid;
  • (b) in het kader van juridische procedures;
  • (c) om te zorgen voor betaling van onze facturen;
  • (d) om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen;
  • (e) om ons anderszins in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

  Welke persoonsgegevens wij hierbij verwerken hangt af van de omstandigheden. Maar wij delen alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Ook met wie wij persoonsgegevens delen hangt af van de omstandigheden. Zo zullen wij bij het uitblijven van een betaling onze vordering uit handen kunnen geven aan een door ons gecontracteerd incassobureau. In dat geval verstrekken wij het incassobureau de relevante gegevens van de vordering.

  Een ander voorbeeld is dat wij uw kredietwaardigheid kunnen checken en/of ten behoeve van acceptatie (betaalde) (semi-)openbare bronnen kunnen raadplegen. Hierbij kunnen wij gebruik maken van systemen die worden aangeboden door hierin gespecialiseerde bedrijven. Op basis van de relevante persoonsgegevens (vaak uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum) krijgen wij resultaten terug die wij vervolgens kunnen opslaan in uw dossier.

  Portalen en apps voor leaserijders

  Athlon biedt verschillende portalen en apps aan leaserijders die verschillende functies hebben. Deze portalen en apps ondersteunen u als gebruiker met informatie over uw leaseauto en uw eigen persoonlijke gegevens. Ook kunt u eenvoudig schade melden of afspraken voor onderhoud en reparatie maken. Daarnaast kunt u ook contact op nemen met onze klantenservice of een boete nog betalen. Wij verstrekken u per e-email uw inloggegevens. Met deze gegevens kunt u dan zelf een account aanmaken voor toegang tot de portals en apps.

  Ook een autofabrikant kan een app beschikbaar stellen voor de leaserijder. In sommige gevallen kan met deze app de auto worden bediend en kunnen wij uw naam en e-mailadres doorgeven aan de autofabrikant of leverende dealer, zodat de app op uw naam kan worden geactiveerd en u de auto kunt bedienen. Als u bij einde leasecontract de leaseauto inlevert, wordt de app weer gedeactiveerd.

  Data uit navigatiesysteem en andere data die u zelf invoert

  U bent zelf verantwoordelijk voor de data die u zelf invoert, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van het navigatiesysteem of bij het gebruik van uw aan de auto gekoppelde telefoon. Deze data blijft in de auto zichtbaar, totdat u deze data gewist heeft. Zorgt u er daarom voor dat u alle data wist, voordat u uw auto uitleent (als dit is toegestaan) of inlevert.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Athlon kan gebruik maken van geautomatiseerde individuele beslissingen, omdat dit noodzakelijk is om te beoordelen of wij een overeenkomst met u kunnen aangaan. Meer informatie vindt u hier.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Athlon gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en deelt uw persoonsgegevens daarom niet zomaar met derden. Als wij persoonsgegevens delen doen wij dat alleen voor zover dit relevant en noodzakelijk is.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen onze eigen groep (waaronder Mercedes-Benz groepsvennootschappen). Wij delen persoonsgegevens met onze partners met wie wij samen onze dienstverlening uitvoeren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken of ondersteunend zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten.

  Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij onder contractuele voorwaarden afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Daarnaast kan Athlon wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met toezichthoudende, fiscale of onderzoeksinstellingen.

  Internationale doorgifte van persoonsgegevens

  Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Athlon zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zodat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  Bewaartermijn van persoonsgegevens

  Wettelijke bewaartermijn

  Athlon houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat bepaalde informatie zoals contracten en facturen worden bewaard zolang dat wettelijk verplicht is.

  Operational Lease, Privé Lease en Rental

  Als er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn, bewaart Athlon uw persoonsgegevens in principe niet langer dan strikt noodzakelijk. Omdat wij uw gegevens hebben ontvangen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in ieder geval nodig zolang wij een lopende relatie met u hebben. Ook na einde van het contract kunnen wij uw gegevens nog nodig hebben, voor bijvoorbeeld de afhandeling van eventuele (verkeers)boetes en/of schademeldingen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren om onze juridische positie te beschermen, bijvoorbeeld bij geschillen of onderzoeken door verordenende instanties.

  Athlon kan uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Alleen de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden bewaard, zoals bijvoorbeeld uw postcode. Overige gegevens die wij hiervoor niet nodig hebben (zoals uw naam) worden geanonimiseerd.

  Prospects

  Hebt u een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Dan hebben wij uw gegevens niet meer nodig en bewaren wij deze niet langer. Na 2 jaar worden uw gegevens door ons verwijderd.

  Sollicitanten

  Hebt u gesolliciteerd bij Athlon, maar bent u niet aangenomen? Alle sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Athlon deze gegevens tot 1 jaar bewaren.

  Bezoek aan ons kantoor

  Bezoekersregistratie bewaren wij maximaal een maand.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  Athlon behandelt al uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en neemt daarmee ook veiligheidsmaatregelen op technisch of organisatorisch gebied, om uw gegevens tegen verlies of onwettige verwerking te beschermen.

  Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om die vertrouwelijkheid te waarborgen maakt Athlon gebruik van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

  Athlon heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

  Athlon gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard.

  Mocht u, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op de beveiliging signaleren, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Athlon.

  Uw rechten

  Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, kunt u uw verzoek sturen naar onze Driver Desk.

  Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk welke actie u van ons verwacht en om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegt. Daarom verzoeken wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs te uploaden. Vergeet daarbij niet om uw BSN en pasfoto onzichtbaar te maken. Wij hebben de kopie nodig om ons te beschermen tegen (identiteits)fraude. Wij handelen uw verzoek doorgaans af binnen 14 dagen. Als wij door omstandigheden meer tijd nodig hebben, dan informeren wij u hierover binnen de genoemde termijn. Wij proberen uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn.

  Wij kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen. Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren voor administratieve doeleinden of hebben wij uw gegevens nodig voor de afhandeling van een schadedossier. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.

  Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Athlon waarmee u zaken doet, gebruikmaken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u of door te klikken op ‘afmelden’ in de betreffende mail.

  Ook als u gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een derde partij, kunt u uw verzoek sturen naar onze Driver Desk.

  Als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken

  Als wij van u of uw werkgever niet alle gevraagde persoonsgegevens ontvangen, kunnen wij mogelijk niet onze hele dienstverlening aan u verlenen.

  Aanpassingen van het Athlon Privacy Statement

  Dit Athlon Privacy Statement kan te allen tijden worden aangepast door Athlon. Op deze website Athlon.com vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van producten of diensten van Athlon of door het invullen van uw gegevens op de website van Athlon gaat u akkoord met het Athlon Privacy Statement. U vindt het Athlon Privacy Statement op onze website.

  Contact

  Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over het Athlon Privacy Statement? Dan kunt u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opnemen.