Beroep bij de officier van justitie

Bent u het met uw ontvangen beschikking niet eens dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. Dit dient te gebeuren voor de genoemde datum in de bekeuring.

Bekeuringen en declaraties 

Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien:

 • het voor het eind van de termijn is gepost (datum poststempel is bepalend) en
 • mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 

Ook vermeldt u hier uw:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • voorna(a)m(en)
 • geboorteplaats
 • (post)bankrekeningnummer

Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. U dient bij uw beroepsschrift een kopie van de beschikking mee te sturen! Wanneer u wenst te worden gehoord, dient u dit in uw beroepschrift aan te geven, onder vermelding van een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Constatering op kenteken

Als de sanctie u is opgelegd omdat het kenteken van het motorrijtuig of de aanhangwagen waarmee de overtreding is gepleegd op uw naam staat kan de beschikking onder meer worden vernietigd als u:

 • aannemelijk maakt dat tegen u wil door een ander van het motorrijtuig of de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat u dat gebruik redelijkerwijs niet hebt kunnen voorkomen;
 • een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt, waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder was;
 • een vrijwaringbewijs overlegt waaruit blijkt dat u ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder meer was van het betrokken motorrijtuig of de aanhangwagen.

Beroep bij de kantonrechter

Bent u het met de beslissing van de officier van justitie niet eens dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter. Dit dient te gebeuren binnen de beroepstermijn. De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint te lopen op de dag na de verzenddatum van de beslissing van de officier van justitie. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het:

 • voor het eind van de termijn is gepost (datum poststempel is bepalend) en
 • mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

U stuurt het beroepschrift naar de officier van justitie op het aan de voorzijde vermelde adres.

Beroep bij de kantonrechter kan worden ingesteld op een van de volgende gronden:

 • De gedraging is niet verricht of de gedraging is niet door u verricht (behalve als de sanctie aan u als kentekenhouder is opgelegd, zie daarvoor het laatste gedachtestreepje);
 • De officier van justitie had, gelet op de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden, een lagere sanctie moeten vaststellen, of de beschikking moeten vernietigen.
 • De officier van justitie had de beschikking moeten vernietigen op grond van artikel 8 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (zie ook onder punt 2).

In uw beroepschrift moet u verder vermelden:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Voorna(a)m(en)
 • Geboorteplaats
 • (Post)bankrekeningnummer

Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. U dient bij uw beroepschrift een kopie van de beslissing mee te sturen! Voor de behandeling van uw beroep door de kantonrechter dient zekerheid gesteld te worden voor de betaling van de sanctie. De officier van justitie zal u hierop wijzen nadat deze uw beroepschrift heeft ontvangen. De zekerheid moet worden vastgesteld door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Deze storting zal door Athlon uitgevoerd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Driver Desk.

Correspondentie

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter (zie punt 1 respectievelijk 3). Als u vragen hebt over de betaling van de sanctie, dan kunt u deze schriftelijk richten aan het Centraal Justieel Incasso Bureau (CJIB), Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. In uw brief dient u altijd het beschikkingsnummer te vermelden. Het beschikkingsnummer kunt u vinden op de voorzijde van de beschikking. Het voeren van correspondentie met het CJIB schort uw betalingsverplichting niet op. Denkt u aan de voor u geldende vervaldatum! Voor Gemeentelijke bekeuringen vindt u het adres op de bijlage bij uw bekeuring.

Verwijzing naar de wet

Voor een nadere omschrijving van de vermelde feitcode wordt verwezen naar de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Deze bijlage kunt u inzien op het politiebureau.

Betaling

De sanctie moet uiterlijk op de vervaldatum (zie voorzijde) zijn bijgeschreven op rekening 13.51.97.708 t.n.v. Beschikkingen te Almere, indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid beroep in te stellen bij de officier van justitie. Bij betaling moet u rekening houden met een verwerkingstijd voor de overboeking door bank of postbank. De verwerkingstijd kan oplopen tot veertien dagen.

Bij betaling via elektronisch bankieren dient u het volledige 11-cijferige beschikkingsnummer te vermelden. Dit nummer staat vermeld in de rechterbovenhoek van de beschikking. Voor betaling vanuit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: IBAN NL58RABO0135197708, BIC RABONL2U. Betaling in termijnen is niet toegestaan.

Indien het sanctiebedrag op vervaldatum niet op onze rekening is bijgeschreven, wordt het sanctiebedrag bedrag verhoogd met administratie kosten doorbelast aan uw organisatie.