Załączniki do ogólnych warunków umowy

 1. Załączniki do Ogólnych Warunków, po ich udostępnieniu na stronie internetowej Athlon, stanowią integralną część Umowy Leasingu oraz Umowy Serwisowej zawartych z Klientem.
 2. Athlon udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Leasingu i Umowy Serwisowej aktualne Załączniki udostępnione na stronie internetowej Athlon, Klient zapoznał się i zaakceptował treść Załączników, Załączniki może przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Athlon jest uprawniony do jednostronnej zmiany Załączników, a zmiana Załączników nie stanowi zmiany Umowy Leasingu, Umowy Serwisowej lub Ogólnych Warunków zawartych z Klientem.
 4. Zmiana Załączników udostępnionych na stronie internetowej Athlon następuje poprzez ich każdorazową publikację przez Athlon na stronie internetowej Athlon, co jest równoznaczne z powiadomieniem Klienta o ich zmianie.
 5. W razie wątpliwości, wersją wiążącą Załączników jest wersja aktualnie udostępniona na stronie internetowej Athlon.
 6. Lista Załączników do Ogólnych Warunków udostępnionych na stronie internetowej Athlon:
  1. Wzór PZO - Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Pojazdu,
  2. Wzór Protokołu Zwrotu,
  3. Warunki Athlon Assistance (dla Pojazdów objętych świadczeniem przed dniem 15.07.2018),
  4. Ogólne Warunki Athlon Assistance (dla Pojazdów objętych świadczeniem pomiędzy 15.07.2018 a 01.01.2019),
  5. Ogólne Warunki Athlon Assistance (dla Pojazdów objętych świadczeniem po dniu 01.01.2019,
  6. Ogólne Warunki Korzystania z Kart Paliwowych,
  7. Przewodnik Zwrotu Pojazdów PZWLP,
  8. Warunki Najmu Bagażników Dachowych,
  9. Warunki Korzystania z Usług Przewozu mytaxi,
  10. Tabela Opłat.