Załączniki do ogólnych warunków umowy

 1. Załączniki do Ogólnych Warunków, po ich udostępnieniu na stronie internetowej Athlon, stanowią integralną część Umowy Leasingu oraz Umowy Serwisowej zawartych z Klientem.
 2. Athlon udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Leasingu i Umowy Serwisowej aktualne Załączniki udostępnione na stronie internetowej Athlon, Klient zapoznał się i zaakceptował treść Załączników, Załączniki może przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Athlon jest uprawniony do jednostronnej zmiany Załączników, a zmiana Załączników nie stanowi zmiany Umowy Leasingu, Umowy Serwisowej lub Ogólnych Warunków zawartych z Klientem.
 4. Zmiana Załączników udostępnionych na stronie internetowej Athlon następuje poprzez ich każdorazową publikację przez Athlon na stronie internetowej Athlon, co jest równoznaczne z powiadomieniem Klienta o ich zmianie.
 5. W razie wątpliwości, wersją wiążącą Załączników jest wersja aktualnie udostępniona na stronie internetowej Athlon.
 6. Lista Załączników do Ogólnych Warunków udostępnionych na stronie internetowej Athlon:
  1. Wzór PZO - Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Pojazdu,
  2. Wzór Protokołu Zwrotu,
  3. Warunki Athlon Assistance (dla Pojazdów objętych świadczeniem przed dniem 15.07.2018),
  4. Ogólne Warunki Athlon Assistance (dla Pojazdów objętych świadczeniem po dniu 15.07.2018),
  5. Ogólne Warunki Korzystania z Kart Paliwowych,
  6. Przewodnik Zwrotu Pojazdów PZWLP,
  7. Warunki Najmu Bagażników Dachowych,
  8. Warunki Korzystania z Usług Przewozu mytaxi.