Informacje ogólne

Przy uzyskaniu dostępu do strony internetowej spółki z o.o. Athlon Car Lease Nederland B.V. i jej spółek zależnych (zwanych dalej wspólnie „Athlon") oraz zawartych w niej materiałów i danych, zastosowanie mają następujące warunki (zwane dalej „Disclaimerem"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Informacje ogólne

Wchodząc i korzystając z niniejszej strony internetowej (www.athlon.com), automatycznie akceptujecie Państwo treść tego Disclaimera, bez uszczerbku dla zastosowania Warunków Ogólnych firmy Athlon. W razie sprzeczności występujących pomiędzy tym Disclaimerem a ogólnymi warunkami produktów Athlon, w każdym przypadku wiążące będą postanowienia warunków ogólnych.

Korzystanie z tej strony internetowej

Athlon udostępnia tę stronę internetową i jej treść w aktualnej postaci. Treści zawarte na tej stronie internetowej są przeznaczone do celów informacyjnych. Treści te nie mają na celu zastąpienia jakiegokolwiek doradztwa. Decyzje podjęte w oparciu o te informacje są podejmowane na Państwa rachunek i ryzyko.

Athlon dopełnia należytej staranności, aby udzielane informacje były prawdziwe, aktualne i kompletne. Pomimo dopełnienia należytej staranności przy tworzeniu treści strony internetowej, firma Athlon nie może gwarantować poprawności, aktualności i kompletności udzielanych informacji. Athlon zarządza i utrzymuje swoją stronę internetową na potrzeby użytkowników w Holandii i dlatego nie gwarantuje, że udzielane informacje będą również użyteczne w innych krajach lub podczas korzystania z nich z innych krajów. Jeśli korzystacie Państwo z tej strony internetowej z terytorium innych krajów, to ponosicie Państwo sami odpowiedzialność za działalność zgodną z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

Athlon nie może udzielić gwarancji bezbłędnego ani nieprzerwanego działania swojej strony internetowej. Oczywiście firma Athlon zrobi wszystko, aby jej strona internetowa była stale dostępna dla użytkownika.

Użytkownik tej strony internetowej powstrzyma się od wszelkiej działalności, która może wpłynąć na działanie tej strony internetowej lub zawartych na niej informacji albo jej oprogramowania, albo która pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa.

Nazwy użytkownika i hasła

Niektóre części naszej strony internetowej są dostępne wyłącznie po przejściu procesu identyfikacji za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Nazwy użytkownika i hasła są przynależne do osoby i nie podlegają przeniesieniu. Muszą one być zawsze tajne i przechowywane w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty, kradzieży lub nadużyć związanych z nazwami użytkownika i hasłami (lub podejrzeniem takich sytuacji), macie Państwo obowiązek bezzwłocznie powiadomić firmę Athlon o tym fakcie. Za szkody będące następstwem nieodpowiedniego korzystania z nazw użytkownika i haseł odpowiedzialność w każdym przypadku ponosi posiadacz nazwy użytkownika.

Produkty, usługi, strony internetowe stron trzecich

Fakt, że na stronie internetowej w formie linków występują odniesienia do stron internetowych stron trzecich, nie oznacza, że Athlon poleca produkty lub usługi oferowane poprzez te strony internetowe. Korzystanie ze stron internetowych, do których umieszczono odsyłacze na naszej stronie następuje na Państwa ryzyko, a firma Athlon wyraźnie wyklucza przyjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, użycie lub dostęp do takich stron internetowych. Athlon nie sprawdza stron internetowych stron trzecich pod kątem dokładności, poprawności, zasadności, wiarygodności ani kompletności.

Informacje podawane przez firmę Athlon na jej stronach lub za pośrednictwem nich (dotyczy też łączy do stron innych firm) nie stanowią oferty ani żadnego rodzaju usługi finansowej. Informacje podawane przez firmę Athlon na jej stronach nie stanowią również jakiegokolwiek zobowiązania do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego. Firma Athlon pozyskuje informacje ze źródeł, które są uznawane za wiarygodne, jednak nie może zagwarantować ich dokładności lub kompletności. Podane informacje są ogólne i mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Komunikacja online

Athlon zaleca, aby nie przesyłać (jakichkolwiek) informacji poufnych do firmy Athlon za pomocą poczty elektronicznej. Gdybyście jednak podjęli Państwo decyzję o takim sposobie przekazania informacji, jesteście Państwo zobowiązani informować z góry, że zagrożenia z tym związane są Państwu znane i akceptujecie je. Athlon podejmie działania, aby w granicach rozsądku i uczciwości, chronić poufne informacje na stronie internetowej. Athlon nie przyjmuje jednak ryzyka ani odpowiedzialności za uchybienia w ochronie informacji poufnych.

Własność intelektualna

Athlon zachowuje wszystkie prawa do (w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej) informacji upublicznionych poprzez stronę internetową (w tym tekstów, materiałów graficznych oraz logotypów). Oprócz pobierania i drukowania opublikowanych informacji na własny (osobisty) rachunek nie wolno kopiować, przenosić, powielać ani w jakikolwiek sposób dystrybuować lub upubliczniać tych informacji, bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Athlon, udzielonej w formie pisemnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Athlon i jej dostawcy nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, jednorazowe lub wtórne, grzywny lub szkody niematerialne, w tym utratę zysku, do których mogło dojść w wyniku korzystania z tej strony internetowej.

Athlon nie przyjmuje ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

1. Uszkodzenia, wirusy i inne niezgodności powstałe na skutek sprzętu i innego oprogramowania użytego w związku z dostępem do tej strony internetowej lub korzystania z niej.

2. Informacje, które zostały opublikowane na tej stronie internetowej lub za jej pomocą.

3. Przechwycenie, zmianę lub nieodpowiednie korzystanie z informacji przesłanych do firmy Athlon lub do Państwa.

4. Funkcjonowanie lub brak funkcjonowania tej strony internetowej.

5. Nadużycia związane z korzystaniem z tej strony internetowej.

6. Utratę danych.

7. Pobieranie lub korzystanie z oprogramowania udostępnionego za pośrednictwem tej strony internetowej.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również członków zarządu i personel firmy Athlon. W przypadku nieodpowiedniego użytkowania strony internetowej firmy Athlon, gość strony ponosi w każdym przypadku odpowiedzialność za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody wynikające z takiego działania.

Ani firma Athlon, ani żaden inny dostawca informacji dla tych stron nie będą odpowiedzialni za treści bądź informacje podane na stronach lub za ich pośrednictwem. Firma Athlon nie będzie odpowiedzialna za treści na stronach, których nie prowadzi, ani na tych, do których prowadzą łącza z jej stron lub z których prowadzą łącza do jej stron. Osoby pobierające informacje ze stron są odpowiedzialne za ich dobór i sposób wykorzystania.