Elbilsladdning på jobbet: fri förmånsbeskattning

Förslaget innebär att arbetstagare kan ladda sina elbilar på jobbet utan att bli förmånsbeskattade.

Syftet med förslaget är att främja och underlätta övergången till eldrivna fordon, skapa bättre förutsättningar för mer hållbara alternativ och minska det administrativa arbetet för både arbetsgivare och arbetstagare.

Elbilsladdning på jobbet: fri förmånsbeskattning

  Hemmaladdning: Den vanligaste laddningsmetoden

  Den mest förekommande platsen för laddning av elbilar är hemma på natten. För husägare är det relativt enkelt att installera en laddbox, och de kan dra nytta av det generösa skatteavdraget på 50 % för inköp och installation av laddboxen.

  Utmaningar för icke-husägare
  För dem som inte är husägare och saknar tillgång till en egen laddningsstation, innebär det en större utmaning att köra eldrivet. De blir beroende av att ladda sina bilar publikt eller på arbetsplatsen, vilket ofta medför högre kostnader jämfört med hemmaladdning. Publik laddning är i regel dyrare än att ladda hemma.

  Förändringar i förmånsbeskattning för arbetsplatsladdning
  Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 lagt fram ett förslag om att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som kan ladda sina bilar på jobbet. Detta förslag omfattar dock inte laddning vid publika stationer där den anställde själv betalar och sedan begär ersättning från arbetsgivaren. Det gäller heller inte i normalfallet för laddning vid bostaden.

  Förslagets konsekvenser för anställda som laddar på jobbet

  Om en anställd med eget fordon laddar 1 000 kWh/år på arbetsplatsen till en genomsnittlig kostnad på 1,50 kr/kWh, innebär förslaget en minskning av skattepliktig bruttolön med 1 500 kr per år.

  För en anställd med förmånsbil är beskattningsunderlaget för förmån av drivmedel (inklusive el) 120 procent av drivmedlets marknadsvärde. Vid en elkostnad på 1,50 kr/kWh ska varje laddad kWh värderas till 1,80 kr, vilket motsvarar 1 800 kr för 1 000 kWh laddning på ett år. Skattelättnaden blir i detta fall mellan cirka 580 och 940 kronor per år, beroende på marginalskatt.

  Elbilsladdning på jobbet: fri förmånsbeskattning

  Förmånsbeskattningsförslagets konsekvenser för arbetsgivaren

  Förslaget underlättar det administrativa arbetet och minskar kostnaderna för arbetsgivaravgifter. Hur mycket beror på hur mycket laddning som tillhandahålls och vad värdet på laddningen är. Samtidigt är kostnader för arbetsgivaravgifter avdragsgilla kostnader, vilket, allt annat lika, ökar resultatet före skatt.

  Enligt nuvarande regler ska fri laddning redovisas som skattepliktig lön. Förmånen ska värderas till sitt marknadsvärde, vilket enligt Skatteverkets riktlinjer normalt utgörs av arbetsgivarens faktiska kostnad för elen inklusive moms.

  Som exempel kan vi ta en anställd som laddar 1 000 kWh under ett år, med en genomsnittlig kostnad på 1,50 kr/kWh inklusive moms. I detta fall uppgår underlaget för arbetsgivaravgiften till 1 500 kr per år.

  Förslaget omfattar alla företag, oavsett bransch och företagsstorlek.

  Elbilsladdning på jobbet: fri förmånsbeskattning

  Utmaningar med att beräkna marknadsvärdet för elbilar

  Att beräkna ett marknadsvärde för laddning av eldrivna fordon kan vara komplicerat. För närvarande måste arbetsgivaren räkna fram ett förmånsvärde för laddningen per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar.

  Tekniska lösningar och administrativa utmaningar
  Arbetsgivare kan underlätta processen genom att installera laddstationer eller tillhandahålla laddkort till sina anställda, vilket gör det möjligt att följa upp i vilken omfattning det laddas på arbetsplatsen. Om det däremot saknas tekniska lösningar som kan hjälpa till att hålla koll på förbrukningen krävs det manuella system och rutiner för att beräkna det skatte- och avgiftspliktiga förmånsvärdet. Detta innebär att det kan vara administrativt mycket svårt att hålla koll på förmånsvärdet.