Women in leasecar getting instructions

Meddelande om skydd av personuppgifter - Representanter för företags- och offentliga kunder

December 22, 2022

  Athlon Sweden AB

  Denna sekretesspolicy gäller för behandling av personuppgifter från företrädare för företagskunder och kunder inom den offentliga sektorn i syfte att erbjuda (online) operationell eller finansiell leasing av Athlon Sweden AB.

  Att skydda dina personuppgifter är en hög prioritet för oss och beaktas i alla våra affärsprocesser. Denna sekretesspolicy ger dig en sammanfattning av behandlingen av dina personuppgifter. Du får också veta vilka rättigheter du har rätt till när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

  Eftersom Athlon är en del av Mercedes-Benz Group AG baseras vårt sätt att hantera personuppgifter alltid på Mercedes-Benz Group AG:s tillämpliga dataskyddspolicy. Den finns på webbplatsen https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  Med "Personuppgifter" avses all information som avser en fysisk person som har identifierats eller kan identifieras direkt eller indirekt.

  Termerna "behandla" och "behandling" inkluderar, men är inte begränsade till, bearbetning, insamling, lagring, användning, avslöjande och överföring av personuppgifter.

  Läs denna sekretesspolicy noggrant för att du ska förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:
  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss") 
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Den gemensamt personuppgiftsansvarige för databehandling av dina personuppgifter för process-, produkt- och prisoptimering som anges nedan är:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederländerna

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller
  Athlon tillhandahåller operationell och finansiell leasing, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel i egenskap av representant för vår företagskund. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss i leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till din flotta har tillhandahållits.

  • Direkt från dig, online
   Vi samlar in dina personuppgifter om du kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss. Om du använder en av våra onlineportaler/applikationer eller om du deltar i en av våra undersökningar.
  • Direkt från dig, offline
   Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon, om du skickar ett brev till oss per post eller om du besöker våra kontor.

   

  Från andra källor
  Vi får dina personuppgifter från andra källor, till exempel:

  • Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till ditt företag, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
  • Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

  3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal

  Athlon erbjuder operationell och finansiell leasing och, i förekommande fall, ytterligare fordonsrelaterade tjänster till företags- och offentliga kunder. För tillhandahållandet av dessa tjänster har vi ingått ett ramavtal med den organisation du representerar. Enligt detta ramavtal avslutas enskilda operationella leasingavtal. Din organisation bestämmer vilka ytterligare fordonsrelaterade tjänster som är tillgängliga för de anställda i din organisation. För behandling av personuppgifter om dessa anställda finns en separat sekretesspolicy tillgänglig. Denna sekretesspolicy riktar sig till anställda i en organisation i egenskap av företrädare för en sådan organisation, till exempel som vagnparkschef.

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Som representant för din organisation behandlas dina kontaktuppgifter för företag och, i förekommande fall, dina inloggningsuppgifter till våra ansökningar av oss.

  Vad är
  syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, att hantera den dagliga hanteringen och administrationen av våra kunders konton och att förse dig med information som är relevant för din organisations avtal och konto. Syftet med denna behandling är att utföra leasingavtalet och, om tillämpligt, ytterligare fordonsrelaterade tjänster (t.ex. leverans av fordonet, skicka bränslekort/mobilitetskort/betalkort, rapporter och debiteringskostnader för din organisation, reparation och underhåll, skaderapporter, trafikböter) och för den dagliga hanteringen av fordonet.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är utförandet av det avtal som vi har med din organisation.

   

  3.2. Process-, produkt- och prisoptimering

  Athlon behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

  Vilka personuppgifter behandlas
  ?
  Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

  Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

  Vad är syftet med denna behandling
  ?
  Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter
  ?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
  Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

  Dessutom kan Athlon komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karossverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster, belägna i EU.
  • För revisioner och riskgranskningar: inom Mercedes-Benz-koncernen och med externa revisionsparter i EU.
  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Mercedes-Benz-koncernen, belägen i EU.
  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)agenturer och/eller inom Mercedes-Benz-koncernen, belägna i EU.
  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.
  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.
  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag i EU.
  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade (advokatbyråer) eller inom Mercedes-Benz-koncernen i EU.

  Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och/ eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Mercedes-Benz-koncernens företag omfattas också av Mercedes-Benz-koncernens strikta krav på datasekretess.

  Nej. Automatiserat beslutsfattande sker inte.

  Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Athlon i enlighet med lagringsminimering. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

  Athlon har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

   

  Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.