Oświadczenie o ochronie prywatności

  Nasze wartości Firma Athlon jest jednym z czołowych przedsiębiorstw oferujących leasing pojazdów i usługi zarządzania flotą w Europie. Od wielu lat firma Athlon tworzy innowacyjne, przyjazne środowisku i optymalne finansowo rozwiązania w dziedzinie mobilności. Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań z zakresu leasingu pojazdów i mobilności, spełniających nieustannie zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Grupa Athlon, należąca do grupy Mercedes-Benz AG, posiada oddziały w całej Europie, a jej siedziba znajduje się w Holandii. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej https://www.athlon.com/pl/athlon.

  Polityka prywatności Athlon

  Spis treści

  Nasze wartości 2

  Administrator danych. 2

  Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych. 3

  Leasing i wynajem długoterminowy. 3

  Usługi w zakresie mobilności 4

  Naprawa, przeglądy i serwis opon. 4

  Lokalizator GPS. 5

  Pomoc drogowa. 5

  Postępowanie w razie wystąpienia szkody. 5

  Zarządzanie mandatami drogowym i mandatami za nieprawidłowe parkowanie. 6

  Karty paliwowe. 7

  Portale internetowe i aplikacje. 7

  Sprzedaż Pojazdów Używanych. 7

  Marketing. 8

  Ankiety. 8

  Wiadomości marketingowe. 8

  Eventy. 8

  Strony internetowe. 8

  AthlonStock. 9

  Media społecznościowe. 9

  Pliki cookie. 9

  Oferty pracy. 9

  Inne cele biznesowe. 10

  Zgodność z przepisami prawa i regulacjami 10

  Ochrona naszego majątku i interesów.. 10

  Analizy. 11

  Wejście na teren firmy Athlon. 11

  Kontrahenci Athlon. 11

  Jakim podmiotom Athlon przekazuje dane osobowe?. 11

  Czy firma Athlon przekazuje dane osobowe państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym?. 12

  Ochrona. 12

  Jak długo firma Athlon przechowuje dane osobowe?. 13

  Leasing oraz wynajem długoterminowy. 13

  Marketing. 13

  Sprzedaż pojazdów używanych. 13

  Oferty pracy. 13

  Strony Internetowe. 14

  Twoje prawa. 14

  Zmiany Polityki prywatności 15

  Pytania lub skargi 15

   

  Nasze wartości

  Firma Athlon jest jednym z czołowych przedsiębiorstw oferujących leasing pojazdów i usługi zarządzania flotą w Europie. Od wielu lat firma Athlon tworzy innowacyjne, przyjazne środowisku i optymalne finansowo rozwiązania w dziedzinie mobilności. Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań z zakresu leasingu pojazdów i mobilności, spełniających nieustannie zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Grupa Athlon, należąca do grupy Mercedes-Benz Group AG, posiada oddziały w całej Europie, a jej siedziba znajduje się  Holandii. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej https://www.athlon.com/pl/.

   

  Dziękujemy za zainteresowanie usługami świadczonymi przez firmę Athlon. Twoja prywatność jest dla nas równie ważna, co jakość świadczonych usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, Polityki Prywatności grupy Mercedes-Benz Group AG i obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.

  Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Twoje dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane.

  Administrator danych

  Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Athlon Car Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284650, kapitał zakładowy 3.000.000,00 zł, NIP: 527-25-44-099.

  W niektórych, szczególnych przypadkach, w celu przeprowadzenia przetwarzania danych osobowych współadministratorem danych jest Athlon International B.V., Veluwezoom 4, 1327 AG Almere, Holandia.

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@athlon.com.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo również skontaktować z biurem ochrony danych grupy Mercedes-Benz Group AG pod adresem:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Germany

  E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

  Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

  Niniejsza Polityka prywatności przedstawia sposoby gromadzenia przez nas danych osobowych i cele, do których je wykorzystujemy.

  Dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie, na przykład, jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z naszych usług lub kiedy korzystasz z naszych stron internetowych. Możemy wejść w posiadanie Twoich danych osobowych również w pośredni sposób. Jeżeli poprosisz w jednym naszych punktów partnerskich o przygotowanie oferty, możemy otrzymać Twoje dane kontaktowe czy informacje o Twojej działalności gospodarczej, w celu przygotowania i przesłania Ci takiej oferty. Jeżeli otrzymałeś pojazd od podmiotu, który skorzystał z naszych usług, możemy otrzymać informacje, takie jak Twoje dane kontaktowe, od takiego podmiotu. Jeżeli skorzystasz z jednego z naszych zewnętrznych partnerów, współpracującego z nami w zakresie świadczenia naszych usług, on także może przekazać nam dane dotyczące na przykład tego, czy Twój pojazd został poddany przeglądowi.

  Poniżej znajdziesz informacje o celach przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji każdego z tych celów, podstawie prawnej takiego przetwarzania oraz o podmiotach, którym udostępniane są Twoje dane osobowe w zakresie świadczonych przez nas usług.

  Leasing i wynajem długoterminowy

  Oferujemy usługi w zakresie leasingu operacyjnego oraz wynajmu długoterminowego.

  Możesz zwrócisz się do nas bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów o przygotowanie oferty. Będziemy wówczas przetwarzać przekazane przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, czy informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Przed zawarciem z Tobą umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego, musimy przeprowadzić weryfikację Twojej zdolności do spłaty zobowiązań. W tym celu będziemy potrzebować Twoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane dotyczące Twojej dotychczasowej współpracy z nami oraz dane finansowe, w tym dotyczące Twoich zobowiązań. Jeżeli pozostajesz w małżeńskiej wspólnocie majątkowej możemy również potrzebować imienia i nazwiska Twojego współmałżonka. W celu zbadania Twojej zdolności do spłaty zobowiązań możemy również skorzystać z informacji udostępnianych przez biura informacji gospodarczej oraz wywiadownie gospodarcze. Przeprowadzenie weryfikacji zdolności do spłaty zobowiązań zlecamy spółce z naszej grupy kapitałowej Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. Aby zapewnić ochronę Twojej prywatności, jesteśmy związani z tym podmiotem umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

  Czasami, w celu zwiększenia Twojej zdolności do spłaty zobowiązań, wymagamy zabezpieczenia w postaci poręczenia osoby trzeciej. W takim przypadku będziemy musieli dokonać analizy zdolności do spłaty zobowiązań poręczyciela. Jeżeli poręczyciel jest osobą fizyczną sposób przeprowadzenia weryfikacji oraz przetwarzanie danych odbędzie się na takich samych zasadach jak opisane w poprzednim paragrafie.

  W celu zamówienia i dostarczenia wybranego przez Klienta pojazdu wymieniamy z dealerami dane dotyczące osób, które zamówiły lub odbiorą pojazd. W zależności od wymagań danego dealera będą to takie dane jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer PESEL, numer dowodu, adres dostawy lub miejsce odbioru.

  W celach kontaktowych zarówno na etapie zawierania, jak i realizacji umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, która przekazała Ci pojazd do używania.

  W celu wykonania umowy będziemy również przetwarzać dane dotyczące używanego przez Ciebie pojazdu (markę, model i historię serwisową). Ponadto, przetwarzamy informacje dotyczące zarządzania pojazdem, stanu zwracanego pojazdu lub wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez Ciebie poprzez korzystanie ze stron internetowych firmy Athlon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej.

  W celu ochrony naszych praw, np. w przypadku zaginięcia Pojazdu, możemy zamontować narzędzie telematyczne w pojeździe. W takim przypadku uzyskamy dostęp do informacji o aktualnej lokalizacji lub parametrach pojazdu. Dostęp do danych zebranych przez narzędzie telematyczne będzie miał również współpracujący z nami dostawca narzędzia, który będzie je przetwarzał w celu zapewnienia obsługi technicznej.

  W przypadku opóźnień w płatnościach będziemy kontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia przyczyny zaległości. Jeżeli mimo to płatności nie zostaną uregulowane, możemy skorzystać ze wsparcia firm zewnętrznych lub kancelarii prawnych specjalizujących się w windykacji. W tym celu może dojść do przekazania takim firmom Twoich danych kontaktowych oraz informacji o umowie i zaległościach.

  Przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany powyżej jest niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy, a także realizacji naszego interesu, którym jest zapewnienie jak najwyższej jakości usług w zakresie mobilności.

  Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową. W takim przypadku, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie lub prośbę. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, Twoją korespondencję z nami dotyczącą zapytania lub prośby oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez Ciebie, niezbędne do udzielenia Ci stosownej odpowiedzi.

  Usługi w zakresie mobilności

  Świadczymy następujące dodatkowe usługi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania tych usług, a także realizacji naszego interesu, którym jest zapewnienie jak najwyższej jakości usług w zakresie mobilności.

  Naprawa, przeglądy i serwis opon

  Bezpieczeństwo to sprawa najwyższej wagi. Z tego względu, zapewnienie regularnych napraw i przeglądów pojazdu oraz serwisu opon jest konieczne. W celu zarządzania użytkowanym przez Ciebie pojazdem oraz zapewnienia jego serwisu i przeglądów, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu, markę i model, a także historię serwisową pojazdu. Ponadto, możesz przekazać nam określone informacje dotyczące zarządzania pojazdem, na przykład Twój numer telefonu, w celu umówienia wizyty związanej z przeglądem.

  Nie świadczymy samodzielnie usług naprawy, serwisu, przeglądów pojazdu ani serwisu opon. Aby zapewnić takie usługi współpracujemy z zewnętrznymi partnerami serwisowymi takimi jak dealerzy, warsztaty, zakłady blacharsko-lakiernicze, serwisy samochodowe czy serwisy opon. W związku z tym przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom serwisowym. Możesz również od czasu do czasu kontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych partnerów serwisowych. W takim przypadku będziesz przekazywał swoje dane osobowe bezpośrednio takiemu partnerowi serwisowemu, który następnie poinformuje nas o wykonanej pracy, jej koszcie, liczbie przejechanych przez Ciebie kilometrów, a także poda Twoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu.

  Jeżeli korzystasz z pojazdu udostępnionego przez osobę trzecią, np. przez Twojego pracodawcę, możemy takiej osobie przekazać informacje dotyczące serwisu pojazdu.

  Pomoc drogowa

  W przypadku wystąpienia problemów z pojazdem w trakcie jazdy, takich jak np. uszkodzona opona awaria, wypadek, firma Athlon może zapewnić pomoc drogową. Posiadamy umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, takimi jak wyspecjalizowani dostawcy pomocy drogowej, dostawcy usług holowniczych lub podmioty zapewniające pojazdy zastępcze.

  W tym celu gromadzimy następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu i miejsce, w którym pomoc została wezwana i zostanie udzielona. Takie dane osobowe zostaną przekazane naszym zewnętrznym dostawcom usług pomocy drogowej.

  Postępowanie w razie wystąpienia szkody

  Twój pojazd może ulec uszkodzeniu, spowodowanemu przez Ciebie lub osobę trzecią. W takim przypadku konieczną może okazać się naprawa uszkodzenia i zapewnienie pojazdu zastępczego. W przypadku uszkodzenia pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt naszemu działowi szkód komunikacyjnych.. W tym zakresie przetwarzamy następujące informacje:

  – Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, prawo jazdy, numer rejestracyjny pojazdu, historię serwisową, szczegółowe dane pojazdu, szczegóły szkody (w tym fotografie zdarzenia), informacje dotyczące charakteru i wielkości szkód, informacje dotyczące jakichkolwiek innych pasażerów lub świadków oraz wszelkie inne stosowne informacje przekazywane nam przez Ciebie w kontekście szkody;

  – stosowne informacje dotyczące jakichkolwiek osób trzecich uczestniczących w zdarzeniu, takie jak imię i nazwisko, prawo jazdy sprawcy, nazwę ubezpieczyciela, numer polisy ubezpieczeniowej i jakiekolwiek roszczenia takich osób trzecich;

  – stosowne informacje uzyskane od ubezpieczycieli;

  – jeżeli są one dostępne: zeznania świadków i/lub raporty sporządzone przez właściwe organy (na przykład policję).

  Będziemy również przekazywać stosowne informacje ubezpieczycielom, serwisom oraz zewnętrznym firmom prowadzącym obsługę szkód, biorącym udział w całym procesie.

  Firma Athlon może zaangażować zewnętrznego rzeczoznawcę w celu zbadania szkód. W związku z tym przekażemy informacje takiemu rzeczoznawcy w celu zbadania szkody. Protokół szkody sporządzony przez takiego rzeczoznawcę jest przekazywany firmie Athlon. Możemy również zaangażować innych specjalistów zewnętrznych, zatrudnionych w naszym imieniu lub w imieniu osób trzecich (takich jak eksperci z dziedziny prawa i medycyny), jeżeli zostanie uznane to za stosowne w celu ustalenia odszkodowania, likwidacji szkód lub zaspokojenia roszczenia. Raporty sporządzane przez tych specjalistów są przekazywane firmie Athlon.

  Jeżeli korzystasz z pojazdu udostępnionego przez osobę, która zawarła z nami umowę, możemy takiej osobie przekazać informacje dotyczące szkody.

  Zarządzanie mandatami drogowym i mandatami za nieprawidłowe parkowanie

  Co do zasady, mandaty drogowe i/lub mandaty za nieprawidłowe parkowanie, którymi ukarani zostali kierowcy udostępnianych pojazdów, będą kierowane do Athlon jako zarejestrowanego właściciela tych pojazdów przez właściwe organy administracji publicznej, np. przez policję lub lokalne organy samorządowe. W związku z tym będziemy przetwarzać informacje otrzymane od takich organów, tj. Twoje imię i nazwisko, adres, numer rejestracyjny pojazdu, charakter wykroczenia oraz miejsce i czas jego popełnienia i/lub wysokość nałożonej kary.

  Zasady dotyczące wykroczeń drogowych i/lub związanych z parkowaniem mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zasadniczo będziemy zobowiązani przepisami prawa do zgłoszenia wyłącznie danych kierowcy pojazdu właściwym organom administracji publicznej. Właściwe władze zwrócą się wtedy bezpośrednio do Ciebie w celu przeprowadzenia dalszych czynności związanych z wykroczeniami drogowymi i/lub nieprawidłowym parkowaniem. W przypadku mandatów wystawionych za granicą ze względu na aspekty operacyjne lub przepisy prawa możemy sami dokonać płatności za takie mandaty. Będziemy wówczas dochodzić zwrotu takiej kwoty i w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

  Karty paliwowe

  Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się program kart paliwowych, pozwalających na płacenie za paliwo oraz inne usługi na stacjach benzynowych.

  W celu wydania karty paliwowej i zarządzania wykorzystaniem takiej karty, gromadzimy następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer Twojej karty paliwowej, numer rejestracyjny Twojego pojazdu, informacje dotyczące rodzaju paliwa, liczby przejechanych kilometrów i powiązanych kosztów.

  Portale internetowe i aplikacje

  W celu ułatwienia korzystania z naszych usług udostępniamy Klientom różnego rodzaju portale internetowe oraz aplikacje. W takich narzędziach może dojść do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia danej usługi. W naszej ofercie mogą znaleźć się funkcje pozwalające za pośrednictwem takich narzędzi na zgłaszanie zmian czy uszkodzeń Twojego pojazdu, przeglądanie historii serwisowej, umawianie wizyt w serwisie, przeglądów lub zmiany opon, kontaktowanie się z naszym działem obsługi Klienta Athlon Care lub opłacanie mandatów.

  Zazwyczaj dane osobowe przetwarzane w portalach internetowych oraz aplikacjach otrzymamy bezpośrednio od Ciebie. Może jednak dojść do sytuacji, w której osoba która udostępniła Ci pojazd przekaże nam Twoje dane osobowe. Przykładowo, Twój pracodawca może nam przekazać Twoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, aby umożliwić nam podanie Ci wygenerowanych danych logowania pozwalających na uzyskanie dostępu do portali internetowych i aplikacji.

  Sprzedaż Pojazdów Używanych

  Prowadzimy sprzedaż pojazdów używanych.

  Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową. Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie nawiązania przez Ciebie kontaktu z nami lub przekazania nam dodatkowych informacji w jednym z naszych centrów sprzedaży pojazdów używanych, na przykład w momencie przesłania przez Ciebie zapytania, sugestii, reklamacji lub zwrócenia się do nas o przygotowanie wyceny pojazdu. Możemy skontaktować się z Tobą w związku z (potencjalnym) nabyciem przez Ciebie pojazdu. W powyższym zakresie gromadzimy następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę Twojej firmy i wszelkie inne informacje, które nam podałeś.

  W związku z procesem zakupu takiego pojazdu, zawarciem umowy sprzedaży, świadczeniem powiązanych usług i przeprowadzeniem płatności, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer PESEL, nazwę Twojej firmy, numer dowodu osobistego, informacje związane z nabywanym pojazdem, dane dotyczące rachunku bankowego i inne szczegóły niezbędne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom zaangażowanym w sprzedaż pojazdu, w tym partnerom świadczącym usługi finansowe.

  Przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

  Marketing

  Ankiety

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli przesyłamy Ci okresowe ankiety mające na celu uzyskanie od Ciebie informacji zwrotnych na temat świadczonych przez nas usług. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer rejestracyjny pojazdu.

  Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych ankiet, skontaktuj się z nami przy pomocy danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub anuluj subskrypcję przy pomocy danych kontaktowych podanych w ankiecie.

  Wiadomości marketingowe

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli przesyłamy Ci wiadomości marketingowe, mające na celu przekazanie Ci aktualnych informacji na temat naszych wydarzeń, ofert specjalnych oraz obecnych i przyszłych produktów i usług. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

  Wszelki kontakt z Tobą w zakresie wiadomości marketingowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poprzez newslettery, broszury i magazyny przesyłane pocztą tradycyjną.

  Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celach innych niż cele związane ze świadczeniem naszych usług bez Twojej zgody. Możesz w prosty sposób poinformować nas, że nie chcesz (lub już nie chcesz) otrzymywać od nas wiadomości marketingowych – możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości przed otrzymaniem od nas jakiejkolwiek bezpośredniej poczty elektronicznej dotyczącej naszych produktów lub usług. Masz również możliwość anulowania subskrypcji w każdym przesyłanym przez nas e-mailu. Możesz również skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce prywatności, służących do anulowania subskrypcji. W przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości, w dalszym ciągu możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w związku ze świadczeniem przez nas usług.

  Eventy

  W ramach budowy relacji z naszymi Klientami organizujemy eventy w postaci, np. szkoleń, spotkań z ekspertami, czy jazd testowych. W trakcie takich wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia lub rejestrowane filmy zawierające wizerunek uczestników. Nie przetwarzamy jednak takich danych osobowych bez zgody uczestników.

  Strony internetowe

  Firma Athlon gromadzi Twoje dane osobowe, jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, na przykład poprzez formularz kontaktowy lub jeżeli prześlesz do nas zapytanie, sugestię, podziękowanie, reklamację lub zwrócisz się do nas o przygotowanie wyceny naszych usług.

  W takich przypadkach gromadzimy następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę Twojej firmy i wszelkie inne informacje podane przez Ciebie w polach otwartych formularza, w których możesz na przykład zadać nam pytanie, opisać sugestię, przekazać podziękowanie lub zgłosić reklamację.

  Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

  AthlonStock

  Na naszym portalu AthlonStok.pl możesz zapoznać się z ofertą leasingu dla małych przedsiębiorców i złożyć wniosek o skorzystanie z wybranych produktów.

  W celu skorzystania z naszej oferty niezbędna jest rejestracja konta użytkownika, w której poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres email, telefon) oraz numeru NIP. Odbiorcą takich danych będą dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu portalu AthlonStok.pl, np. dostawca usług hostingowych.

  Media społecznościowe

  Posiadamy konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook lub LinkedIn.

  W trakcie interakcji z naszymi kontami w tych serwisach możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, fotografię, listę kontaktów i inne informacje, które możesz udostępnić podczas korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych.

  Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez inne firmy i organizacje, takie jak dostawcy mediów społecznościowych, w tym za przetwarzanie danych osobowych ujawnianych przez Ciebie takim innym firmom lub organizacjom poprzez korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.

  Pliki cookie

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie znajdują się w naszej Polityce plików cookie dostępnej pod adresem: https://www.athlon.com/pl/cookies.

  Oferty pracy

  Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów, tj. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej), historię zatrudnienia, wykształcenie i informacje odnoszące się do danego stanowiska pracy. Firma Athlon korzysta z tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie kandydata, przetworzenia jego aplikacji i umożliwienia mu dostępu do innych ofert pracy. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane do wybierania kandydatów i dopasowywania ich do potencjalnych ofert pracy. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu jest wykorzystywany do zapewnienia prawidłowej rejestracji, skontaktowania się z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego oraz do usprawnienia działań związanych z jego zatrudnieniem. Ponadto, wybrani pracownicy firmy Athlon mają dostęp do takich danych do celów administracyjnych.

  Firma Athlon gromadzi oraz przetwarza specjalne kategorie danych osobowych wyłącznie w przypadku, kiedy jest to nakazane i przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, którego dotyczy dana oferta pracy.

  Oprócz dostarczenia obowiązkowych informacji i danych osobowych dobrowolnie przesłanych przez kandydata do systemu rekrutacyjnego, dodatkowe dane mogą być gromadzone i dodawane do konta użytkownika kandydata. Jeżeli zgromadzone dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata, pochodzą one na przykład z urzędów pracy, agencji pośrednictwa pracy, agencji rekrutacyjnych lub z ogólnodostępnych źródeł.

  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie kandydata oraz dalsze przetwarzanie jego aplikacji, a także proces wyboru i zatrudnienia kandydatów wymagają podania danych osobowych. Bez podania danych osobowych, przetworzenie aplikacji nie jest możliwe.

  Odbiorcami danych osobowych są podmioty biorące udział w procesie wyboru i zatrudniania kandydatów prowadzonym przez firmę Athlon. W ramach procesu aplikacji online, kandydaci mają możliwość wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udostępnianie ich danych (profilu kandydata), w tym danych osobowych, dla potrzeb innych procesów rekrutacyjnych w Athlon.

  Inne cele biznesowe

  Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

  Obowiązkiem firmy Athlon jest zachowywanie zgodności z przepisami prawa i regulacjami, w tym zaleceniami dla sektora branży leasingowej oraz przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi poza krajem Twojego zamieszkania.  

  W związku z powyższym w naszym uzasadnionym interesie jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim jest to stosowne lub konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w celu dokonywania przeglądów list sankcji, przeprowadzania analiz due diligence kontrahentów, zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom (finansowym) oraz w celu udzielania informacji na żądanie sądów lub organów administracji publicznej, takich jak organy nadzoru, organy podatkowe i organy ścigania, w tym sądów lub organów znajdujące się poza krajem Twojego zamieszkania.

  Ochrona naszego majątku i interesów

  W naszym uzasadnionym interesie jest ochrona naszego majątku i interesów. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to stosowne lub konieczne w celu przestrzegania naszych (wewnętrznych) procedur akceptacji Klientów, egzekwowania naszych umów, zapewnienia ochrony działalności gospodarczej, praw (własności intelektualnej), bezpieczeństwa oraz majątku (naszego, Twojego lub innych osób trzecich), zapewnienia płatności oraz umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków (prawnych) lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

  Rodzaj danych osobowych, które są przez nas przetwarzane i/lub udostępniane zależy zarówno od okoliczności, jak i od tego, które z celów wymienionych w poprzednich akapitach mają zastosowanie w danym przypadku. Co do zasady, firma Athlon przetwarza dane osobowe wyłącznie, jeżeli jest to wymagane do realizacji któregokolwiek z celów określonych w poprzednim akapicie.

  Telematyka

  W naszych pojazdach mogą być zainstalowane urządzenia telematyczne rejestrujące określone dane dotyczące pojazdu. Poniżej przedstawiamy jakie dane i w jakich celach możemy przetwarzać.

  W zakresie zarządzania stanem technicznym pojazdu, realizując nasz uzasadniony interes w celu ochrony naszego majątku, możemy przetwarzać takie dane jak odczyty komunikatów alarmowych, numery rejestracyjne, licznik kilometrów, czy parametry pracy pojazdu dostępne z szyny CAN (np. ilość kilometrów do wymaganego przeglądu).

  W zakresie zarządzania likwidacją szkód w pojeździe, realizując nasz uzasadniony interes w celu ochrony naszego majątku i spełnienia wymagań ubezpieczycieli możemy przetwarzać takie dane jak odczyty akcelerometru, odczyty GPS, prędkość, odczyty żyroskopu, stan zapłonu, stan pasów bezpieczeństwa, aktywacja ABS, odczyty komunikatów alarmowych, numery rejestracyjne.

  W zakresie zarzadzania ryzykiem kradzieży, realizując nasz uzasadniony interes w celu ochrony i odzyskania naszego majątku, możemy przetwarzać takie dane jak odczyty akcelerometru, odczyty GPS oraz statusu baterii.

  W obszarze obsługi klienta, realizując nasz uzasadniony interes w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowców oraz optymalizacji naszych produktów i kosztów, możemy przetwarzać takie dane jak odczyty akcelerometru, odczyty GPS, odczyty komunikatów alarmowych, numery rejestracyjne, przebieg oraz status baterii.

  Dodatkowo, za uprzednią zgodą, w celu przygotowania raportów efektywności przejścia na pojazd elektryczny, możemy przetwarzać takie dane odczyty GPS i numery rejestracyjne.

  Dane uzyskane w ramach realizacji powyższych celów mogą być udostępnione klientom, których dotyczą, np. w celu przedstawienia raportów. Dostęp do danych będzie miał również współpracujący z nami dostawca narzędzia, który będzie je przetwarzał w celu zapewnienia obsługi technicznej.

  Analizy

  W naszym uzasadnionym interesie jest przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania analiz danych, opracowywania nowych usług, wzmacniania i doskonalenia istniejących usług, rozpoznawania trendów i ustalania skuteczności naszych działań biznesowych.

  W tym celu przetwarzamy dane dotyczące pojazdów oraz inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeżeli są one niezbędne do realizacji któregokolwiek z celów wymienionych w poprzednim akapicie.

  Audyty i kontrole

  W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, jak również celem zapewnienia najwyższej jakości usług, podlegamy okresowym audytom i innym procedurom kontrolnym zarówno o charakterze zewnętrznym (np. audyt finansowy) jak i wewnętrznym (np. audyt prowadzony przez wyspecjalizowane spółki z grupy Mercedes-Benz Group AG). W trakcie takich kontroli może dojść do przetwarzania danych osobowych, jak również do ich przekazania spółkom prowadzącym audyt, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu kontroli.

  Wejście na teren firmy Athlon

  Podczas Twojej wizyty na terenie firmy Athlon, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa. Danymi osobowymi gromadzonymi w tym celu są Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) i – jeżeli jest to istotne – imię i nazwisko pracownika firmy Athlon, z którym chcesz się spotkać.

  Kontrahenci Athlon

  Twoje dane osobowe mogły nam zostać przedstawione jako dane do kontaktu przez osobę, z którą prowadzimy negocjacje lub zawarliśmy umowę. W takiej sytuacji możemy przetwarzać, w celach kontaktowych, Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email oraz firmę podmiotu, który przekazał nam Twoje dane.

  Jakim podmiotom Athlon przekazuje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe są traktowane jako poufne, a dostęp do nich udzielany jest wyłącznie w razie konieczności. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, o ile przetwarzanie takie nie jest niezbędne do celów świadczenia naszych usług na rzecz Ciebie i/lub osoby, która udostępniła Ci pojazd, np. Twojego pracodawcy.

  Oprócz powyższych postanowień dotyczących udostępniania danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych usług, firma Athlon udostępnia dane osobowe:

  • spółkom powiązanym w ramach grupy Mercedes-Benz Group AG;
  • zewnętrznym partnerom serwisowym, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług, takim jak dealerzy, warsztaty, zakłady blacharsko-lakiernicze, serwisy samochodowe, oraz serwisy opon;
  • naszym spółkom partnerskim, zaangażowanym w sprzedaż i świadczenie naszych usług;
  • zewnętrznym dostawcom usług, z którymi współpracujemy w celu przetwarzania określonych danych w naszym imieniu, na przykład w obszarze IT i powiązanej infrastruktury, bezpieczeństwa oraz usług prawnych, finansowych i księgowych;
  • agencjom nadzoru, organom podatkowym i organom ścigania, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie podmioty, którym udostępnimy Twoje dane osobowe, przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

  W zakresie, w jakim podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, firma Athlon zapewnia, że podjęte zostały środki techniczne, organizacyjne i umowne gwarantujące, że Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Ponadto, firma Athlon zapewnia, że stosowne podmioty zewnętrzne przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych oraz zachowują zgodność z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

  Czy firma Athlon przekazuje dane osobowe państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym?

  Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności i świadczonych przez nas usług, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza krajem Twojego zamieszkania. Firma Athlon zapewnia, że jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do innego kraju, stosowane są odpowiednie techniczne środki ochrony, w tym środki wynikające z postanowień umownych zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

  Jeżeli dane osobowe są przekazywane poza obszar UE/EOG i tam przetwarzane, firma Athlon zapewnia odpowiedni poziom ochrony, zgodny z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

  Ochrona

  Firma Athlon wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony adekwatnego do ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

  Firma Athlon wykorzystuje zapory sieciowe i szyfrowanie, a także stosuje środki i wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do swoich serwerów i komponentów sieciowych, zgodnie z najlepszymi praktykami. Z systemów firmy Athlon mogą korzystać wyłącznie osoby uwierzytelnione i uprawnione. Dostęp do miejsc przechowywania danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, weryfikowani przez rygorystyczne procedury uwierzytelniające.

  Jeżeli mimo to dowiesz się o przypadku naruszenia bezpieczeństwa, jak najszybciej poinformuj o tym fakcie firmę Athlon pocztą elektroniczną przesłaną na adres: daneosobowe@athlon.com.

  Jak długo firma Athlon przechowuje dane osobowe?

  Co do zasady, przechowujemy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, którym podlega firma Athlon i które określają minimalny i maksymalny okres przechowywania danych. Przechowujemy więc Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile obowiązujące przepisy prawa nie narzucają lub nie dopuszczają dłuższego okresu przechowywania.

  Leasing oraz wynajem długoterminowy

  Dla celów związanych z przygotowaniem oferty przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do przygotowania oferty oraz ochrony naszych roszczeń. Niemniej dążąc do ograniczenia przetwarzania danych wprowadzamy krótsze terminy, np. dane wprowadzone w naszej aplikacji Athlon Mobile w celu przygotowania dla Ciebie oferty zostaną usunięte w terminie 30 dni od wysłania takiej oferty do Ciebie.

  Dla celów związanych z wykonaniem usług w ramach leasingu oraz wynajmu długoterminowego, przechowujemy uzyskane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do ochrony naszych roszczeń. W związku z tym, dane osobowe muszą być przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania (indywidualnej) umowy. Po rozwiązaniu umowy, przetwarzanie danych osobowych jest w dalszym ciągu konieczne na wypadek konieczności ustalenia odszkodowania lub roszczenia o odszkodowanie lub na wypadek nałożenia mandatów drogowych lub mandatów za nieprawidłowe parkowanie i przeprowadzenia związanych z nimi czynności. Wobec powyższego, zachowamy Twoje dane osobowe przez maksymalnie 6 lat po rozwiązaniu Twojej umowy.

  Wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe również do celów statystycznych. Korzystamy wyłącznie z danych niezbędnych do realizacji takich celów statystycznych (tj. adresu i kodu pocztowego). Inne dane osobowe (takie jak imię i nazwisko) zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie ogólnego okresu przechowywania danych określonego powyżej.

  Marketing

  Dane przekazane nam przez Ciebie dla celów marketingowych będziemy przetwarzać do zakończenia naszej relacji lub wycofania przez Ciebie zgody.

  Sprzedaż pojazdów używanych

  Dla celów sprzedaży pojazdów poleasingowych i z powodów wskazanych powyżej, firma Athlon przechowuje dane osobowe przez okres 6 lat od dnia, w którym wszystkie czynności związane z wykonaniem umowy sprzedaży zostały zakończone.

  Oferty pracy

  Wszelkie dane osobowe przesłane do systemu rekrutacyjnego są zapisywane i wykorzystywane podczas procesu rekrutacyjnego. Kandydat może w dowolnym momencie skasować swoje konto użytkownika z poziomu Profilu Kandydata. Konto użytkownika zostanie automatycznie usunięte, bez żadnego dalszego zawiadamiania, rok po ostatnim logowaniu w systemie rekrutacyjnym. O ile kandydat nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych, wszelkie dane dotyczące danej aplikacji zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proces ten może zająć maksymalnie 24 miesiące.

  Firma Athlon stosuje odpowiednie środki zapewniające, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadą, że dane osobowe nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane takie są przetwarzane.

  Przepisy prawa uzasadniające okres przechowywania danych osobowych mogą różnić się w zależności od kraju, w którym Athlon prowadzi swoją działalność. Różnice w długości okresu przechowywania danych mogą również wynikać z rodzaju przetwarzanych danych, celu ich przetwarzania i innych czynników.

  Strony Internetowe

  Dane osobowe podane przy rejestracji Twojego konta użytkownika na jednej z naszych stron internetowych będziemy przechowywać przez okres 6 lat od usunięcia przez Ciebie takiego konta z danej strony dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

  Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach.

  Twoje prawa

  Masz prawo żądać od firmy Athlon dostępu do swoich danych osobowych objętych przetwarzaniem, ich modyfikacji lub usunięcia. Ponadto, masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie odwołać taką zgodę.

  Jeżeli zamierzasz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw lub jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych określonych w niniejszej Polityce prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@athlon.com.

  Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas ankiet lub wiadomości marketingowych, skontaktuj się z nami przy pomocy danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub anuluj subskrypcję przy pomocy danych kontaktowych podanych w ankiecie lub wiadomości marketingowej. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu, nieodpłatnie i w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, w tym wobec profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takimi celami marketingowymi.

  Masz również prawo do otrzymania swoich danych osobowych od firmy Athlon w ustrukturyzowanym i powszechnie wykorzystywanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto, masz prawo polecić firmie Athlon przesłanie takich danych innej (określonej) firmie lub organizacji.

  Kierując do nas wniosek sprecyzuj, w stosunku do których danych osobowych, chciałbyś zrealizować swoje prawo. Przed przystąpieniem do obsługi i realizacji Twojego wniosku możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości, w tym o przedstawienie odpowiednich dowodów w celach identyfikacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować Twoje żądanie tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, a w każdym przypadku nie później niż w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbą. W niektórych przypadkach potrzebujemy informacji do celów związanych z prowadzeniem ewidencji, przestrzeganiem obowiązkowych (minimalnych) okresów przechowywania i/lub realizowaniem transakcji rozpoczętych przed otrzymaniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych. Ponadto w naszych bazach danych i innych rejestrach mogą pozostać informacje szczątkowe, które nie zostaną usunięte.

  Zmiany Polityki prywatności

  Mamy prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności jest opublikowana na stronie internetowej firmy Athlon. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej firmy Athlon wersji Polityki prywatności zawierającej takie zmiany. Korzystanie z usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanej Polityki prywatności.

  Pytania lub skargi

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@athlon.com.

  Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.