Milieu en duurzaamheid

Visie

Ondernemen is in veel gevallen niet duurzaam, want op langere termijn is het onmogelijk dat we kunnen doorgaan met de wijze waarop we de aarde uitputten en andere negatieve gevolgen voor de maatschappij creëren. Doordat feiten zich opstapelen, zijn we ons steeds meer bewust van de negatieve gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen. Op ecologisch gebied is het duidelijk dat de huidige ontwikkeling op langere termijn niet houdbaar is.

Vanwege de toename van de wereldbevolking en stijgend welvaartsniveau zal het energieverbruik de komende jaren verder moeten stijgen om in de vraag te voorzien. De verwachte toename van het energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen zal de klimaatverandering alleen maar versterken. De groei van de bevolking en menselijke ontwikkeling hebben grote gevolgen voor de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben van de planeet.

Een antwoord op deze ontwikkelingen wordt steeds vaker samengevat met een visie en strategie op Triple P (People, Planet en Profit). Een impactvolle visie op Triple P verbindt deze drie ogenschijnlijke losse gebieden. Het gaat namelijk om de relaties tussen People, Planet en Profit en de manier waarop zij elkaar versterken. Athlon ziet dit de komende decennia als de belangrijkste opgave van duurzaam ondernemen. Zelfs de grootste bedrijven zijn te klein zijn om de maatschappelijke vraagstukken alleen op te lossen. Athlon gelooft daarom tevens dat je pas kan verbinden als je verbonden bent.

Athlon wil als mobiliteitspartner relevante stakeholders met elkaar verbinden en impactvolle coalities vormen. Deze coalities werken samen aan een duidelijk antwoord op de toekomst van duurzame mobiliteit, waarin mensen elke dag maken eigen keuzes maken met betrekking tot hun vervoer. Deze keuzes hebben directe invloed op de gevolgen voor het milieu. Door het stimuleren van ander gedrag en gewoonten, het ontwikkelen van nieuwe manieren van mobiliteit en het verminderen van de uitstoot van auto’s heeft Athlon Nederland een belangrijke opdracht te vervullen. Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Deze hoge positie dankt Nederland vooral aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt1. Athlon heeft als first mover een impactvolle rol in deze belangrijke transitie.

1 KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index (2018)

CSR Mission Statement

“Vanuit een gedeeld maatschappelijk belang organiseert Athlon met radicale innovaties duurzame mobiliteit van mensen”

Aansluiting bij Sustainable Development Goals (SDG’s)

Om ervoor te zorgen dat Athlon nieuwe een gemeenschappelijke (nieuwe) taal ontwikkelt, zijn de SDG’s leidend in de opzet van de CSR Strategie. Zowel intern, als extern is het hierdoor gemakkelijker om coalities te vormen en samen grotere issues op te pakken.

SDG

Hart voor mobiliteit, oog voor het milieu

Door innovaties, lef en creativiteit verandert de manier waarop wij ons verplaatsen. Hierdoor kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen, files aanpakken en kosten besparen. Athlon wil vooroplopen in die beweging. Want mobiliteit kan altijd milieubewuster!

Ons duurzaamheidsbeleid

Als marktleider in mobiliteit voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu. Die zorg hebben we vastgelegd in ons internationale beleid: Being a sustainable mobility provider in society. In onze visie op duurzaamheid gaan we bijvoorbeeld in op de volgende vragen: op welke manier doen we zaken? Hoe zien we onszelf als goede werkgever? Wat kunnen we doen voor de maatschappij? En hoe zien we onze impact op het milieu?

Vijfstappenplan voor duurzame mobiliteit

Met ons wagenpark zorgen we voor veel verkeer op de weg én een behoorlijke CO2-uitstoot. Daarom hebben we het Duurzaam Mobiliteitsplan ontwikkeld. Hiermee verminderen we het verkeer op de weg, verlagen we de CO2-uitstoot en zetten we een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit.

Het Duurzaam Mobiliteitsplan begint met vijf belangrijke vragen:

 1. Moeten uw werknemers reizen, of kunnen zij ook anders werken?
 2. Welke reisvorm past het beste bij het reismoment?
 3. Is een energiezuinige auto een optie?
 4. Bent u bekend met Het Nieuwe Rijden?
 5. Wist u dat het mogelijk is om uw CO2-uitstoot te compenseren?

Aan de hand van deze vragen kunnen we een Duurzaam Mobiliteitsplan voor u opstellen. Een plan dat past bij uw organisatie, helemaal op maat.

Certificaat voor milieumanagement

We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Die ambitie is geborgd in het certificaat ISO 14001, waarover we sinds 2012 beschikken. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).

Met het certificaat onderkennen we dat we een impact hebben op het milieu. Uitgangspunt is dat we deze impact willen beheersen en onze milieuprestaties willen verbeteren. Daarbij hebben we met de volgende drie milieuaspecten te maken:

 1. Uitputting van natuurlijke grondstoffen door ons eigen energieverbruik
 2. Luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot van eigen leaseauto’s, leaseauto’s van klanten en het transport van leaseauto’s
 3. Bodemverontreiniging als gevolg van (olie)lekkages, wassen, afval en gevaarlijke stoffen

Milieudoelstellingen

Om bovenstaande milieuaspecten te beheersen en verbeteren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder:

 • Vergroenen van ons eigen wagenpark
 • Vergroenen van het wagenpark van klanten
 • Afvalprestaties verbeteren
 • Niet verontreinigen van de bodem door onze bedrijfsactiviteiten
 • Milieuprestaties verbeteren in samenwerking met onze leveranciers