Privacy statement

Inleiding

Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna: Athlon), onderdeel van de Daimler groep, biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Athlon het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Athlon zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de gegevensverwerking door Athlon en uw rechten in verband daarmee.

Omvang/doel verwerking persoonsgegevens

Athlon zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van lease- en mantelovereenkomsten, het uitvoeren van onze mobiliteitsdiensten, het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheersystemen, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing), naleving van geldende regelgeving (waaronder de Sanctiewet en kredietverificatie en -registratie) en het verrichten van marktonderzoek. Athlon kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het securitiseren van leasecontracten aan andere financiële instellingen.

Verzameling van persoonsgegevens

Athlon biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u (of uw onderneming c.q. het bedrijf waar u werkzaam bent) een van onze producten bij Athlon (voor u) aanvraagt. Incidenteel kan Athlon ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Athlon kan uw persoonsgegevens binnen haar groep (waaronder Daimler groepsvennootschappen) verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.
Athlon zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht Athlon te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U kunt schriftelijk contact opnemen met Athlon per e-mail.
Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken, indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Athlon waarmee u zaken doet of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u.

Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties buiten de Europese Economische Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Athlon zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt Athlon informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website, vindt u hier.

Wijziging van de Privacyverklaring

Athlon kan deze Privacyverklaring wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u voor nadere contactgegevens klikken op de knop “contact”.

Athlon - april 2017