Terms and Conditions

Athlon Car Lease Belgium N.V. – Peutiesesteenweg 115 – BE- 1830 Machelen
T +32 2 716 56 11 | purchase.be@athlon.com

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ATHLON
Versie 2020.2

DEEL A – ALGEMEEN

1 DEFINITIES
De in deze algemene inkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:
Athlon Athlon Car Lease Belgium NV met ondernemingsnummer 0425.260.272 en/of (een van) haar dochtermaatschappijen;
Derde(n) door of namens een Partij in het kader van de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen anders dan die Partij of Partijen – of hun Personeel – zelf;
ICT Diensten informatie- en communicatietechnologie diensten;
Leverancier de contractspartij van Athlon die goederen en/of diensten levert aan Athlon waaronder maar niet beperkt tot opdrachtnemers, lasthebbers, dienstverleners en/of aannemers;
Order een door Athlon schriftelijk geplaatste bestelling of opdracht voor de levering van goederen en/of diensten;
Overeenkomst elke overeenkomst, inclusief raamovereenkomsten, Orders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die tussen Athlon en de Leverancier tot stand komt;
Partij Athlon of de Leverancier;
Partijen Athlon en de Leverancier;
Personeel werknemers van een Partij of van haar groepsmaatschappijen;
Voorwaarden deze algemene inkoopvoorwaarden van Athlon ten aanzien van de koop, levering en afname van goederen en/of diensten;
Werkdagen maandag tot en met vrijdag.
Werkproduct elk identificeerbaar werk of product dat het resultaat is van de diensten (inclusief ICT Diensten) en alle goederen en/of werken die worden geleverd door Leverancier aan Athlon, zoals maar niet beperkt tot documentatie (inclusief rapporten en specificaties), computerprogramma’s (inclusief bron en object code) data verzamelingen, design documenten, hardware en geïntegreerde hardware en software systemen)

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van Athlon gericht tot de Leverancier voor het doen van offertes en alle door de Leverancier gedane offertes en alle Overeenkomsten.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Voorwaarden zijn onderverdeeld in delen A tot en met D. Deel A is steeds van toepassing. Deel B is naast deel A van toepassing indien een Leverancier goederen aan Athlon levert. Deel C is naast deel A (en eventueel deel B) van toepassingen indien de Leverancier (ook) diensten aan Athlon verleent. Deel D is naast deel A en deel C (en eventueel deel B) van toepassing indien de Leverancier (ook) ICT Diensten aan Athlon verleent. Indien een bepaling uit een bepaald toepasselijk deel tegenstrijdig is met een bepaling uit een ander toepasselijk deel, dan geldt de volgende volgorde: B, C, D, A (voor zover van toepassing).
2.2 De door de Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door Athlon van de hand gewezen.
2.3 In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan.
2.4 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn vast en blijven van kracht gedurende een periode van minimaal dertig dagen, tenzij anders vermeld door Athlon in haar verzoek om of aanvraag voor de aanbieding. Alle kosten en lasten met betrekking tot het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van Leverancier.
2.5 Een Overeenkomst komt tot stand zodra het aanbod van de Leverancier schriftelijk is aanvaard door Athlon, hetzij door een Order te plaatsen, dan wel door enige andere schriftelijke bevestiging.
2.6 Athlon behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2.7 Afwijkingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Athlon schriftelijk zijn bevestigd.
2.8 De Leverancier mag zijn verplichtingen uit de Overeenkomst uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon door een Derde laten uitvoeren. Indien de Leverancier bij de uitvoering van zijn verplichtingen gebruik wenst te maken van Derden, doet de Leverancier dit voor eigen rekening en risico. De Leverancier zal aan Derden de verplichtingen en beperkingen opleggen die aan de Leverancier worden opgelegd in de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
2.9 Vorderingen van de Leverancier op Athlon kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon niet worden gecedeerd, verpand of onder enige andere titel worden overgedragen aan een derde. Dit artikel lid is een bepaling in de zin van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek.

3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN LEVERANCIER
3.1 De Leverancier garandeert dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij geen illegale praktijken bezigt zoals maar niet beperkt tot anti-witwaspraktijken, fraude of verduistering, insolventie misdrijven, misdrijven die de concurrentie schenden, garanderen van voordelen, omkoping, acceptatie van steekpenningen of andere corruptiemisdrijven door personen die in dienst zijn van de Leverancier of door derden. In het geval van schending van het bovenstaande heeft Athlon het recht om alle bestaande wettelijke transacties met de Leverancier onmiddellijk te herroepen of te beëindigen en het recht om alle onderhandelingen te annuleren.
3.2 De Leverancier zal zich houden aan de "Supplier Sustainability Standards" van Daimler, het moederbedrijf van Athlon, welke beschikbaar zijn op het Supplier portal van Daimler (https://supplier-portal.daimler.com/docs/DOC-1547).
3.3 De Leverancier zal zichzelf voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen alle schade die door Athlon wordt geleden als gevolg van niet-nakoming door de Leverancier van enige van zijn verplichtingen of onrechtmatig handelen aan de kant van de Leverancier ten opzichte van Athlon, haar Personeel of een derde. Zodra Athlon daar om verzoekt, zal de Leverancier kopieën van de desbetreffende verzekeringspolissen aan Athlon overleggen.
3.4 De Leverancier garandeert dat door hem ingeschakelde Derden verzekerd zijn overeenkomstig artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
3.5 De Leverancier inclusief zijn Personeel zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de instructies van Athlon of andere door Athlon daartoe aangewezen (rechts)personen opvolgen. De Leverancier dient Athlon direct schriftelijk te informeren over enige instructies van Athlon die de Leverancier onjuist of onverenigbaar acht met de Overeenkomst of bedoelingen van Athlon.

4 SPECIFICATIES
De Leverancier is bekend met en heeft zich verdiept in de eisen van Athlon en zal goederen en/of diensten leveren conform deze eisen. Indien Athlon in enig document verwijst naar technische, veiligheids- of kwaliteitsvoorschriften en/of andere informatie, wordt de Leverancier geacht deze te hebben ontvangen en te hebben geraadpleegd, tenzij hij Athlon schriftelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst bericht deze informatie niet te hebben. In een dergelijke situatie zal Athlon de Leverancier deze voorschriften alsnog ter beschikking stellen.

5 WIJZIGING EN OPZEGGING
5.1 Athlon is te allen tijde gedurende of vóór de uitvoering van een Overeenkomst gerechtigd om met betrekking daartoe wijzigingen aan te vragen. Binnen de tijdslimiet die is aangegeven in het verzoek van Athlon om wijzigingen, zal de Leverancier de gevolgen van dergelijke wijzigingen specificeren. Athlon zal de Leverancier binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de specificatie betreffende de gevolgen van de wijzigingen informeren of zij eventuele wijzigingsverzoeken wenst te annuleren. Bij afwezigheid van een dergelijke annulering wordt het verzoek, na schriftelijke instemming van beide Partijen, opgenomen in de Overeenkomst.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Athlon het recht een Overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van producten of verlenen van service, wordt de overeenkomst aangegaan voor de in Overeenkomst schriftelijk overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van 1 jaar geldt. Deze overeenkomsten kunnen te allen tijde met een opzegtermijn van 1 maand door Athlon worden beëindigd. De Leverancier heeft bij opzegging uitsluitend recht op vergoeding van feitelijke, redelijke, onomkeerbaar voor de uitvoering van de geannuleerde Overeenkomst gemaakte out of pocket kosten.

6 PRIJZEN EN TARIEVEN
6.1 De door de Leverancier vermelde prijzen en tarieven en uitgebrachte offertes zijn vast en onherroepelijk voor een periode van ten minste 90 (negentig) kalenderdagen. Prijzen die door Athlon zijn aanvaard, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon worden verhoogd.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle vermelde prijzen en tarieven exclusief btw, maar inclusief alle door de Leverancier in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen te maken of gemaakte kosten. De door Partijen tevoren overeengekomen vergoeding wordt beschouwd als volledige vergoeding voor de te verrichten diensten, waaronder alle daaraan gerelateerde kosten, uitgaven en eventueel meerwerk.

7 LEVERING
7.1 De Leverancier dient de Overeenkomst uit te voeren op de overeengekomen afleveringsdatum. De overeengekomen of door de Leverancier opgegeven afleveringstijdstippen zijn fataal en de Leverancier is bij overschrijding in verzuim, zonder dat eerst een ingebrekestelling nodig is.
7.2 Indien in de Overeenkomst wordt bepaald dat levering van goederen door de Leverancier dient te geschieden in gedeelten of dat uitvoering van de overeengekomen diensten in fasen dient plaats te vinden, is de Leverancier verplicht voldoende voorraad en/of personele capaciteit aan te houden en, zodra Athlon daarom verzoekt, de door Athlon aangegeven hoeveelheid goederen af te leveren of een door Athlon aangegeven deel van de overeengekomen diensten te verrichten op de door Athlon aangegeven tijdstippen.
7.3 Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen, dient aflevering van de goederen te geschieden Delivered Duty Paid (DDP; lncoterms 2010) op het door Athlon daartoe opgegeven adres.
7.4 Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen, gaat de eigendom van de goederen op het moment van aflevering op Athlon over. Het risico voor de goederen gaat eveneens bij aflevering op Athlon over, tenzij de goederen niet door Athlon worden aanvaard. Athlon is gerechtigd goederen in redelijkheid te weigeren.
7.5 De Leverancier dient Athlon onverwijld schriftelijk te informeren over iedere omstandigheid die vertraging in de Levering kan veroorzaken onder vermelding van de oorzaak van de vertraging, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Indien Leverancier dit nalaat kan hij zich later niet meer beroepen op deze omstandigheden. Athlon zal daarop de Leverancier laten weten of het tijdstip kan worden uitgesteld, dan wel de leveringsperiode kan worden verlengd, in welk geval schriftelijk een nieuw tijdstip of een nieuwe leveringsperiode wordt overeengekomen. Het vorenstaande laat overige eventuele rechten van Athlon en plichten van Leverancier onverlet.

8 BETALING
8.1 Athlon zal de geleverde goederen en/of verrichte diensten binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur betalen.
8.2 De Leverancier zal geen factuur uitsturen en niet gerechtigd zijn tot ontvangst van enig deel van de verschuldigde vergoeding vóór de datum van aflevering van het geleverde en aanvaarding door Athlon.
8.3 De Leverancier zal zijn facturen indienen conform de schriftelijke instructie daartoe van Athlon. Indien facturen in strijd met een dergelijke instructie of in strijd met de wettelijke vereisten worden ingediend, is Athlon gerechtigd betaling op te schorten in afwachting van een correcte factuur. De datum van ontvangst van de nieuwe factuur zal gelden als de nieuwe factuurdatum.
8.4 Indien Athlon op redelijke gronden bezwaar maakt tegen de factuur of de afgeleverde goederen of de verrichte diensten, is zij, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd betaling van enig aan de Leverancier verschuldigd bedrag op te schorten.
8.5 Athlon heeft het recht de door haar aan de Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen met elk bedrag dat de Leverancier aan Athlon, naar het oordeel van Athlon, verschuldigd is.
8.6 Indien Athlon in een gerechtelijke of arbitrale procedure tegen de Leverancier geheel of in overwegende mate in het gelijk wordt gesteld, zal de Leverancier verplicht zijn alle door Athlon in verband met die gerechtelijke of arbitrale procedure in redelijkheid gemaakte juridische of andere kosten te vergoeden, ook voor zover deze kosten het door de rechter of arbiter toegekende bedrag overschrijden of indien de Leverancier tegen de desbetreffende beslissing nog een rechtsmiddel kan aanwenden of heeft aangewend.

9 GEVOLGEN VAN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING
9.1 Opschorting en ontbinding Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden, zonder enige verdere aansprakelijkheid jegens de andere Partij en zonder afbreuk te doen aan de haar op grond van deze Voorwaarden of de wet toekomende overige rechten, indien:
9.1.1 de andere partij is (i) failliet verklaard, (ii) een faillissement aanvraagt, of (iii) (tijdelijke) surséance van betaling is verleend;
9.1.2 een aanzienlijk deel van de activa van de andere partij in beslag is genomen;
9.1.3 vergunningen worden ingetrokken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
9.1.4 De andere Partij nalaat haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, op voorwaarde dat de Partij die de Overeenkomst wenst te ontbinden de andere Partij vooraf schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn vaststelt om de tekortkoming te verhelpen en de andere Partij na deze periode nog steeds niet voldoet aan de haar verplichtingen, een en ander met in acht neming van het gestelde in artikel 9.6 tot en met 9.8;
9.2 Athlon kan daarnaast de Overeenkomst tevens met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden, zonder enige verdere aansprakelijkheid jegens de andere partij en zonder afbreuk te doen aan de haar op grond van deze Voorwaarden of de wet toekomende overige rechten, indien:
9.2.1 Athlon gegronde redenen heeft aan te nemen dat de Leverancier niet in staat is of zal zijn om zijn uit enige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, of
9.2.2 de Leverancier zijn onderneming staakt of er een wijziging plaatsvindt in de zeggenschap over de onderneming van de Leverancier.
9.3 Overmacht Indien Leverancier gedurende een periode van meer dan 10 (tien) Werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet in zijn verplichting(en) op grond van de Overeenkomst, heeft Athlon het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, en voor zover gewenst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling, buiten rechte (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat daardoor voor de Leverancier enig recht op (een) (schade)vergoeding zal ontstaan uit welken hoofde dan ook.
9.4 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: (technische) storingen bij de Leverancier, gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van goederen of tekortkomingen van Derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen van de Leverancier dan wel zijn toeleveranciers.
9.5 De Leverancier zal Athlon onmiddellijk op de hoogte stellen van een overmachtstoestand aan de kant van de Leverancier, met overlegging van bewijs van het overmachtsfeit.
9.6 Verzuim Athlon. Als Athlon verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt en sprake is van verzuim en dat van invloed is of kan zijn op de uitvoering door de Leverancier van diens verplichtingen volgens de Overeenkomst, zal de Leverancier Athlon daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De Leverancier zal Athlon daarbij opgave doen van de te verwachten gevolgen van het in gebreke blijven door Athlon en het effect daarvan op de door de Leverancier na te komen verplichtingen. Bij tijdige en adequate kennisgeving door de Leverancier en voor zover deze blijft voldoen aan het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, zal de periode waarin de Leverancier de desbetreffende verplichting kan uitvoeren worden verlengd met de duur van de vertraging die veroorzaakt werd door het verzuim van Athlon.
9.7 Indien Athlon in gebreke blijft in de uitvoering van de Overeenkomst zal de Leverancier zich inspannen om de voor de uitvoering van de Overeenkomst nadelige gevolgen van het in gebreke blijven te vermijden of te beperken en de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst zo goed als mogelijk voort te zetten. De in dit verband gemaakte aantoonbaar noodzakelijke additionele kosten zijn voor rekening van Athlon.
9.8 Alleen indien de Leverancier het bepaalde in de leden 9.6 en 9.7 van dit artikel naleeft, kan hij de daar vermelde omstandigheden aanvoeren als verontschuldiging voor een vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst.

10 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en diensten geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten en/of overige rechten van derden.
10.2 De Leverancier is niet gerechtigd tot het gebruik van door Athlon gevoerde handelsnamen, merkrechten, (al dan niet geregistreerde) tekens en/of logo’s, tenzij Athlon voor dergelijk gebruik expliciet vooraf en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Athlon is gerechtigd voorwaarden aan dergelijk gebruik door de Leverancier te stellen.
10.3 Alle (intellectuele eigendoms)rechten voor alle landen in de wereld, met betrekking tot alle in het kader van een Overeenkomst voor Athlon ontwikkelde Werkproducten berusten bij Athlon. De Leverancier draagt hierbij alle (intellectuele eigendoms)rechten, met betrekking tot zulke producten over aan Athlon, welke overdracht hierbij door Athlon wordt aanvaard. Leverancier zal op eerste verzoek van Athlon waar nodig aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking verlenen voor enig land, zonder daarbij nadere voorwaarden te stellen. De Leverancier verleent aan Athlon met het aangaan van de Overeenkomst hierbij een onherroepelijke volmacht om deze (rechts)handelingen zo nodig in zijn naam te verrichten.
10.4 De Leverancier vrijwaart Athlon tegen aanspraken van derden met betrekking tot een (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De Leverancier verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.
10.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Athlon gerechtigd, indien derden Athlon ter zake van een aan Leverancier toe te rekenen schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.6 Indien Athlon een licentie van de Leverancier verkrijgt, dan betreft dit een exclusief, royaltyvrij, wereldwijd en doorlopend gebruiksrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.7 Beëindiging, afloop en / of ontbinding van de Overeenkomst heeft geen invloed op de verplichtingen van de Leverancier met betrekking tot de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en / of andere rechten op en aan de goederen of Werkproducten.

11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
11.1 Voor de toepassing van dit artikel 11 hebben de volgende begrippen de hierna genoemde betekenis: Persoonsgegevens: ”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”; Verwerkingsverantwoordelijke: ”een partij die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”; Verwerker: ”een partij die ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt en die niet onder directe zeggenschap van die verwerkingsverantwoordelijke valt”.
11.2 Wanneer Leverancier tijdens de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een Order in zijn functie van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens ontvangt van personeel, klanten, leveranciers of relaties van Athlon zal de Leverancier:
11.2.1 die Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor nakoming van de Order en om te voldoen aan gerechtvaardigde zakelijke belangen van hemzelf als Verwerkingsverantwoordelijke die verband houden met de Overeenkomst;
11.2.2 technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen die, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten voor het invoeren van die maatregelen, voorzien in een passend beschermingsniveau, gelet op de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de risico's die met de verwerking van de Persoonsgegevens gepaard gaan; en
11.2.3 anderszins voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswet- en regelgeving bij de verwerking van die Persoonsgegevens.
11.3 Wanneer Leverancier tijdens de nakoming van de Order in zijn functie van Verwerker Persoonsgegevens ontvangt van personeel, klanten, leveranciers of relaties van Athlon zal de Leverancier:
11.3.1 deze Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met en voor zover noodzakelijk voor de schriftelijke instructies van Athlon;
11.3.2 personeel dat toegang heeft tot de Persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht opleggen;
11.3.3 technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen die, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten voor het invoeren van die maatregelen, voorzien in een passend beschermingsniveau, gelet op de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de risico's die met de verwerking van de Persoonsgegevens gepaard gaan;
11.3.4 de verwerking van Persoonsgegevens uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon uitbesteden;
11.3.5 Persoonsgegevens uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte;
11.3.6 Athlon in staat stellen om te voldoen aan en haar assisteren met (i) haar verplichtingen in verband met de rechten van individuele personen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten van toegang, rectificatie, wissing en gegevensoverdraagbaarheid en (ii) haar verplichtingen in verband met het verrichten van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
11.3.7 Athon onverwijld en in elk geval binnen 24 uur nadat hij hiervan op de hoogte is geraakt, in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens;
11.3.8 op schriftelijke instructie van Athlon alle Persoonsgegevens bij beëindiging van de Order wissen of retourneren;
11.3.9 aan Athlon alle informatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is om nakoming van dit artikel 11.3 aan te tonen, met inbegrip van medewerking aan audits en inspecties, tenzij die medewerking in strijd zou zijn met toepasselijke Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;
11.3.10 een afzonderlijke gegevensverwerkersovereenkomst sluiten met Athlon inzake de verwerkingsactiviteiten van Leverancier namens Athlon op Athlon’s eerste schriftelijke verzoek en in overeenstemming met de redelijke model verwerkersovereenkomst van Athlon.

12 GEHEIMHOUDING
12.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar om strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die een Partij in verband met een Overeenkomst dan wel anderszins ten aanzien van de andere Partij ontvangt.
12.2 Een Partij zal vertrouwelijke informatie slechts bekendmaken aan haar Personeel en eventueel door haar ingeschakelde Derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst direct zijn betrokken en slechts voor zover bekendheid met deze informatie strikt noodzakelijk is. Partijen zullen hun Personeel en door hen ingeschakelde Derden tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie verplichten.
12.3 Athlon is gerechtigd vertrouwelijke informatie van de Leverancier te verstrekken aan haar groepsmaatschappijen op voorwaarde dat Athlon die groepsmaatschappijen eveneens tot geheimhouding verplicht.

13 AUDITS
13.1 Athlon en/of een toezichthouder is gerechtigd bij Leverancier een audit te verrichten. Athlon en/of een toezichthouder is bevoegd om een derde partij in te schakelen om de hiervoor bedoelde audit voor hem te laten uitvoeren om de prestaties van Leverancier op betrouwbare wijze te meten en te beoordelen.
Een audit kan uitsluitend betrekking hebben op de naleving van de Overeenkomst, en van wet- en regelgeving en andere feiten of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de (continuering van de) uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Behoudens andersluidende afspraken voorafgaand aan de audit zijn de kosten voor het inzetten van de auditors en eigen personeel van Athlon en/of een toezichthouder als bedoeld in dit artikel 13.2 zijn voor rekening van Athlon. Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen kosten.

14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle offertes, Overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen alsmede op deze Voorwaarden zelf is Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die verband houden met de offertes, Overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen en/of deze Voorwaarden zelf, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Athlon. Het bovenstaande doet niets af aan het recht van Athlon om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling tot kennisneming van een zodanig geschil bevoegd zou zijn.

DEEL B – BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE LEVERING VAN GOEDEREN


15 GARANTIES VAN DE LEVERANCIER
15.1 De Leverancier garandeert dat de afgeleverde goederen (met inbegrip van het verpakkingsmateriaal) beantwoorden aan dat wat is overeengekomen. Dit betekent in ieder geval dat de afgeleverde goederen geschikt zijn voor het door Athlon bestemde doel in overeenstemming met de principes, standaarden en normen van Athlon. Indien de Leverancier ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet op de hoogte is van de principes, standaarden en normen van Athlon, dient de Leverancier daarover voorafgaand schriftelijk bij Athlon informatie op te vragen. Daarnaast garandeert de Leverancier dat de afgeleverde goederen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties en eventuele goedgekeurde monsters, vrij zijn van rechten van derden en vrij zijn van gebreken, waaronder in elk geval begrepen ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, en voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke regels en voorschriften, waaronder de wettelijke kwaliteits- en milieueisen en -voorschriften, alsmede eisen en voorschriften met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, die gelden in het land van aflevering.
15.2 Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, garandeert de Leverancier dat de afgeleverde goederen compleet en gereed voor gebruik zijn.
15.3 Athlon is gerechtigd goederen die niet beantwoorden aan wat is overeengekomen op kosten van de Leverancier Ex Works (EXW: Incoterms 2010) te retourneren dan wel onder zich te houden, totdat de Leverancier nadere instructies ten aanzien van die goederen heeft verstrekt. Alle door Athlon in redelijkheid gemaakte kosten komen voor rekening van de Leverancier. Opslag van de goederen komt voor rekening en risico van de Leverancier.
15.4 Door Athlon gegeven adviezen of verklaringen met betrekking tot de af te leveren goederen doen niets af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier voor deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen.

16 INSPECTIE
16.1 Athlon is te allen tijde bevoegd (maar niet verplicht) om de af te leveren goederen te (laten) inspecteren. Tijdens de inspectie zal de Leverancier alle medewerking verlenen waar Athlon in redelijkheid om verzoekt. Inspectie door Athlon of het afzien van inspectie door Athlon vóór aflevering geldt niet als aflevering of aanvaarding van de goederen en ontheft de Leverancier niet van zijn verplichtingen ten opzichte van Athlon.
16.2 Op verzoek van Athlon zal de Leverancier aan Athlon of door Athlon aangewezen derden toegang verschaffen tot de op de goederen betrekking hebbende productie- bewerkings- en opslagplaats(en). Indien inspectie van de goederen niet kan plaatsvinden wegens een omstandigheid die aan de Leverancier kan worden toegerekend, is de Leverancier aansprakelijk voor daardoor ontstane kosten, schade en/of verlies van Athlon.
16.3 Indien Athlon gebrekkige goederen niet aanvaardt, is de Leverancier aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade en in redelijkheid gemaakte kosten van Athlon. Onverminderd de rechten van Athlon, is de Leverancier verplicht om, zodra Athlon daarom verzoekt en binnen 5 Werkdagen na de niet-aanvaarding, of zoveel eerder als door Athlon in redelijkheid wordt verlangd, zorg te dragen voor herstel of vervanging van de goederen. Indien de Leverancier niet aan deze verplichting voldoet, is Athlon gerechtigd de door haar benodigde goederen van een derde af te nemen of, voor rekening en risico van de Leverancier, maatregelen te treffen of te doen treffen door derden, zonder dat daarmee de overige rechten van Athlon worden aangetast.
16.4 Athlon heeft het recht te klagen over zichtbare gebreken binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, waarbij 20 (twintig) Werkdagen na levering van de goederen op de eindbestemming in ieder geval tijdig is, of een zodanig langere periode als wettelijk is toegestaan. Athlon heeft het recht te klagen over niet-zichtbare gebreken binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, waarbij 20 (twintig) Werkdagen na constatering daarvan in ieder geval tijdig is, of een zodanig langere periode als wettelijk is toegestaan. Aanvaarding door Athlon van de afgeleverde goederen doet geen afbreuk aan welke vordering dan ook van Athlon ten opzichte van de Leverancier.
16.5 Nadat door Athlon is geklaagd als hiervoor bedoeld in artikel 16.4, is de Leverancier verplicht binnen 5 Werkdagen te reageren en mede te delen op welke wijze en binnen welke redelijke termijn de klacht zal worden afgewikkeld. Athlon behoudt zich het recht voor een kortere afhandelingstermijn te verlangen als dat volgens Athlon noodzakelijk is. De Leverancier verplicht zich in een zodanig geval de klacht met voorrang naar tevredenheid van Athlon af te wikkelen.

DEEL C – BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

17 VERRICHTEN VAN DIENSTEN
17.1 De diensten dienen te worden verricht conform het gestelde in de Overeenkomst waarbij de Leverancier voor adequate leiding en toezicht zal zorgdragen, zonder bijkomende kosten van welke aard dan ook.
17.2 Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze termijn aan 1 Werkdag na dagtekening van de Overeenkomst en eindigt eerst na de (eventuele) acceptatie door Athlon als bedoeld in artikel 19 van deze Voorwaarden. Indien de diensten in een bepaalde periode dienen te worden verricht, geldt de periode van de begin- tot de einddatum als omschreven in de Overeenkomst als leveringstermijn.
17.3 De diensten dienen te worden verricht op Werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Leverancier ziet erop toe dat de diensten zodanig worden verricht dat de bedrijfsvoering van Athlon daardoor zo min mogelijk wordt gestoord.
17.4 Athlon is gerechtigd om voorafgaand aan en/of tijdens een Overeenkomst screeningstesten uit te voeren ten aanzien van de Leverancier en zijn Personeel. Onderdeel daarvan kan zijn het door de Leverancier en/of het door de Leverancier voor de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde Personeel laten ondertekenen van een betrouwbaarheidsverklaring. Indien de uitkomst van een dergelijke screeningtest naar het redelijke oordeel van Athlon niet voldoende is, heeft Athlon het recht een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voor de Leverancier voortvloeiende schade. De Leverancier is verplicht tevens zelf het door hem voor de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde Personeel te screenen. Daarbij zal de Leverancier zich houden aan Athlon’s interne regels inzake employment screening.
17.5 Indien uit de Overeenkomst volgt dat Leverancier de diensten dient af te stemmen op diensten van door Athlon ingeschakelde Derden, dan is de Leverancier gehouden met deze Derden samen te werken.
17.6 Indien Athlon daarom verzoekt zal de Leverancier aan Athlon schriftelijk over de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst rapporteren. Over de frequentie en inhoud van die rapportage zullen Partijen nadere afspraken maken.

18 UITRUSTING, HULPMIDDELEN EN VERGUNNINGEN
18.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen, dient de Leverancier zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren diensten benodigde hulpmiddelen zoals uitrustingen, meet- en controleapparatuur en materialen; deze dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn, te voldoen aan eventuele wettelijke eisen en, voor zover van toepassing, voorzien te zijn van de vereiste certificaten.
18.2 De Leverancier draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van de diensten eventueel benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen.

19 INSPECTIE EN ACCEPTATIE
19.1 Voor diensten die blijkens de omschrijving in de Overeenkomst op een duidelijk omschreven resultaat zijn gericht, geldt dat inspectie door of namens Athlon kan plaatsvinden zowel tijdens het verrichten van de diensten als daarna, in welk laatste geval de inspectie tevens is gericht op beoordeling van het eindresultaat aan de hand van de in of bij de Overeenkomst omschreven normen en kwalificaties. De Leverancier zal zonder kosten voor Athlon alle medewerking verlenen en informatie verschaffen om de inspectie mogelijk te maken. De kosten van inspectie zijn voor rekening van Athlon.
19.2 Athlon is gerechtigd de door de Leverancier verleende diensten aan een acceptatietest te onderwerpen. Partijen zullen in dat geval bij het aangaan van de Overeenkomst in onderling overleg de procedures met betrekking tot een acceptatietest schriftelijk vaststellen. De door Athlon vastgestelde acceptatiecriteria worden in of bij de Overeenkomst vermeld. Op verzoek van Athlon zal de Leverancier medewerking verlenen aan een acceptatietest.
19.3 Indien de resultaten van de dienstverlening niet voldoen aan de in de Overeenkomst omschreven normen en kwalificaties, zal Athlon niet tot acceptatie van de resultaten van de diensten overgaan. Van acceptatie door Athlon zoals bedoeld in dit artikel 19 is slechts sprake in geval van een schriftelijke goedkeuring door Athlon van de door de Leverancier verrichte diensten.
19.4 Kleine gebreken die het bedrijfsmatig benutten van diensten redelijkerwijs niet in de weg staan zullen geen reden zijn om van de acceptatie af te zien, onverminderd de verplichting van de Leverancier om deze gebreken op een door Athlon nader aan te geven tijdstip te herstellen.


20 GARANTIES VAN DE LEVERANCIER

20.1 De Leverancier garandeert dat zijn diensten adequaat en efficiënt zijn, van goede kwaliteit en volledig in overeenstemming met de eisen, specificaties, standaarden, voorwaarden of andere informatie verstrekt door Athlon en voorts dat zij zonder onderbreking worden uitgevoerd door gekwalificeerd en vakkundig Personeel van de Leverancier of door hem ingeschakelde Derden. De Leverancier staat in voor de integriteit van degenen die namens hem zijn belast met de uitvoering van een Overeenkomst.
20.2 De Leverancier garandeert dat de diensten in alle opzichten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale- en Europese wet- en overige van toepassing zijnde regelgeving, normen en maatstaven.. Op verzoek van Athlon verstrekt de Leverancier daaromtrent een schriftelijke verklaring.

21 PERSONEEL
21.1 De Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst voldoende Personeel inzetten met voldoende opleiding en vaardigheden en voldoende kennis van de bedrijfsvoering van Athlon. Op verzoek van Athlon zal de Leverancier aan Athlon een lijst verschaffen van al het Personeel van de Leverancier dat door hem in dit kader wordt ingezet.
21.2 De Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst enkel werknemers tewerkstellen met een geldige tewerkstellingsvergunning. De Leverancier zal Athlon vooraf in kennis stellen indien een buitenlander voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet en daarbij een kopie van de geldige tewerkstellingsvergunning overhandigen. De Leverancier vrijwaart Athlon voor eventueel aan Athlon opgelegde boetes in het kader van te werk gestelde buitenlanders.
21.3 Indien Athlon, in alle redelijkheid, vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de diensten, omdat zij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft de Leverancier hieraan gevolg. Bij vervanging wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de persoon op verzoek van Athlon wordt vervangen door iemand met een ander functieprofiel.
21.4 De Leverancier vrijwaart Athlon tegen alle vorderingen van Personeel van de Leverancier in verband met schade die dit Personeel lijdt bij het verrichten van diensten ten behoeve van Athlon.
21.5 De Leverancier is verplicht zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de diensten, in het bijzonder wanneer zij zich bij Athlon bevinden of in direct contact met Athlon (of haar klanten of relaties) staan, op te dragen de door Athlon aangehouden beveiligingsprocedures, gedragsvoorschriften en huisregels in acht te nemen, gevolg te geven aan redelijke verzoeken van Athlon en zich ook overigens naar behoren te gedragen.
21.6 Het Personeel van de Leverancier dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

DEEL D – BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN HET VERRICHTEN VAN ICT DIENSTEN / LEVERING VAN SOFTWARE


22 DEFINITIES
De in dit deel D van deze Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen in aanvulling op de definities uit deel A de hieronder genoemde betekenis hebben:
Documentatie de volledig nauwkeurige technische en gebruikersdocumentatie op, naar Athlon's keuze, CD-ROM en/of papier en/of in enige andere vorm van media zoals vereist door Athlon, met een beschrijving van de Software, inclusief de functionaliteit en installatie daarvan;
Defect een fout of omissie in de Software, waardoor de Software niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties en enige andere fout van de Software;
Maatwerksoftware specifiek in opdracht van Athlon ontwikkelde software of aanpassing van bestaande software of onderdelen daarvan;
Standaardsoftware software die niet specifiek voor Athlon is ontwikkeld;
Software betekent Standaardsoftware of Maatswerksoftware of een combinatie daarvan inclusief verbeterde versies daarvan.

23 GEBRUIKSRECHT SOFTWARE
23.1 De Leverancier stelt aan Athlon op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en overeengekomen Documentatie de Standaardsoftware ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Standaardsoftware is eeuwigdurend, niet opzegbaar, wereldwijd, overdraagbaar en sub-licentieerbaar aan aan Athlon gelieerde entiteiten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23.2 Het gebruiksrecht betreft de aanwending van de Standaardsoftware al dan niet in combinatie met Maatwerksoftware, voor de bediening van alle relevante afdelingen van Athlon, relevante serviceproviders en klanten van Athlon, voor alle in het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten door Athlon nuttig geachte werkzaamheden, en omvat alle voor dat gebruik noodzakelijke handelingen. Het voornoemde gebruiksrecht omvat in ieder geval het installeren van de Standaardsoftware op een computersysteem, al dan niet virtueel, het weergeven van de Software op een beeldscherm, het uitvoeren van de functies van de Standaardsoftware, en het recht om de Standaardsoftware regelmatig te testen en te installeren op hardware van Athlon en of specifieke Leveranciers, zoals externe data centers, hosting partijen, etc.
23.3 Athlon is gerechtigd voor back-up doeleinden kopieën van de Standaardsoftware te (laten) maken. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten zullen hierbij niet worden verwijderd.

24 NIEUWE OF VERBETERDE VERSIES
24.1 De Leverancier zal Athlon zo vroeg mogelijk informeren over elke ontwikkeling van nieuwe of verbeterde versies van de Standaardsoftware, alsmede over de inhoud en de gevolgen van de toepassing daarvan. Athlon is niet verplicht nieuwe- of verbeterde versies te accepteren, maar mag alle oude versies blijven gebruiken. De Leverancier draagt er zorg voor dat oudere door Athlon in gebruik zijnde versies van de Software tot twee generaties terug onderhouden en ondersteund worden (in support blijven).
24.2 Nieuwe of verbeterde versies dan wel nieuwe Standaardsoftware ter vervanging van reeds beschikbare Software zullen niet leiden tot een beperking van de toepassingen respectievelijk toepassingsmogelijkheden van de apparatuur en/of Software. De Leverancier garandeert de compatibiliteit van nieuwe of verbeterde versies Maatwerksoftware met de bij Leverancier bekende en bij Athlon in gebruik zijnde, apparatuur en/of systeemsoftware.


25 IMPLEMENTATIE

25.1 De Leverancier is slechts bevoegd na uitdrukkelijk daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Athlon in door hem ten behoeve van Athlon te bouwen systeem of door hem te ontwikkelen Maatwerksoftware gebruik te maken van Standaardsoftware, software van derden of open source software.
25.2 Indien ten behoeve van de implementatie aanpassingen aan de voor de Software benodigde apparatuur of aan andere dan de door de Leverancier geleverde Software noodzakelijk zijn die niet in de offerte zijn genoemd, zullen deze aanpassingen na schriftelijke toestemming van Athlon door de Leverancier voor eigen rekening van de Leverancier worden aangebracht binnen de overeengekomen datum van implementatie.
25.3 Implementatie is voltooid na acceptatie daarvan door Athlon zoals bedoeld in artikel 19 van deze Voorwaarden.

26 ONDERHOUD
26.1 De Leverancier dient de Software op adequate wijze te onderhouden en iedere geïdentificeerde kwetsbaarheid en ieder geconstateerd Defect op te lossen.
26.2 De diensten van de Leverancier als bedoeld in dit artikel zullen zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs voor de Overeenkomst.

27 GARANTIES
27.1 De Leverancier garandeert dat (i) de door hem geleverde Software van goede kwaliteit is en (ii) geschikt is voor het doel zoals aangegeven in de Documentatie en (iii) voldoet aan de toepasselijke wet en regelgeving zoals de vereisten van privacy by design en voorschriften of aanwijzingen van een toezichthouder en dat (iv) de technische en functionele eigenschappen van de Software ten minste zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties in samenhang met de door Athlon te gebruiken relevante apparatuur en overige voor de toepassing van de door de Leverancier geleverde Software benodigde Software.
27.2 Voor zover de door de Leverancier geleverde Software wordt gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving of voorschriften van een toezichthouder en de Leverancier daarmee bekend of daarover geïnformeerd is, zal die Software daartoe geschikt moeten zijn.
27.3 De Leverancier garandeert verder dat de door hem geleverde Software vrij is van materiaal, productie, en ontwerpfouten en geen vernietigingsmechanismen bevat en geen vreemde elementen bevat, zoals maar niet beperkt tot tijdbommen, spyware, Trojaanse paarden, bugs, back doors of virussen. Bij ontdekking van (de mogelijkheid van) een hiervoor genoemde onwenselijke eigenschap zal de Leverancier Athlon hiervan onmiddellijk schriftelijk en telefonisch in kennis stellen en al het mogelijke doen om problemen te voorkomen en op te lossen.

28 RECHTEN MAATWERKSOFTWARE
28.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten, met betrekking tot het gebruik en de exploitatie van alle in het kader van een Overeenkomst ontwikkelde Maatwerksoftware alsmede de bijbehorende Documentatie en broncode, berusten conform artikel 10.3 bij Athlon.
28.2 De Leverancier is gehouden op adequate wijze de samenstelling en het maakproces van de Maatwerksoftware te documenteren. Op eerste verzoek van Athlon, maar in ieder geval bij beëindiging van de Overeenkomst, zal de Leverancier een exemplaar van de hiervoor bedoelde Documentatie inclusief de broncode en database structuur van de (actuele versie van de) Maatwerksoftware aan Athlon ter beschikking stellen.

29 ESCROW
De Leverancier is gehouden op eerste verzoek van Athlon steeds de meest actuele versie van de broncode van de Software in escrow te deponeren bij een professionele broncode-bewaarnemer en Athlon de mogelijkheid te bieden deelnemer te worden in de (individuele of collectieve) escrow overeenkomst. Wanneer hierbij sprake is van Maatwerksoftware geldt aanvullend dat dit plaatsvindt bij een door Athlon schriftelijk goed te keuren broncode-bewaarnemer op nader door Athlon te bepalen voorwaarden.

30 SERVICE LEVEL AGREEMENT
30.1 Eventuele afspraken over het door de Leverancier te garanderen serviceniveau, waaronder maar niet beperkt tot onderhoud, responstijden, herstelwerkzaamheden, oplossingen, etc., worden schriftelijk overeengekomen in een Service Level Agreement. De Leverancier zal Athlon steeds tijdig schriftelijk informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
30.2 Indien afspraken zijn gemaakt over een serviceniveau, dan wordt de beschikbaarheid van software, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door de Leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, daarin zijn meegenomen. Het voorgaande is niet van toepassing op omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de Leverancier vallen.

31 LICENTIES
31.1 Het gebruik van afgenomen licenties en de aantallen daarvan kan periodiek achteraf gecontroleerd worden. De uitkomst van de controle zal voor de eerstvolgende periode als uitgangspunt gelden voor de te betalen aantallen licenties en eventueel daar bij horend onderhoud zonder terugwerkende kracht.
31.2 Indien de Leverancier ten aanzien van door de hem aan Athlon verstrekte licenties een audit wil (laten) uitvoeren zal dit beperkt blijven tot éénmaal per jaar. Een dergelijke audit kan alleen betrekking hebben op het gebruik van de aan Athlon gelicentieerde Standaardsoftware. De audit dient minimaal 30 (dertig) kalenderdagen vooraf schriftelijk door de Leverancier te worden aangekondigd en kan alleen op Werkdagen gedurende voor Athlon gebruikelijke werktijden worden uitgevoerd. Alle redelijke kosten van Athlon die gemaakt worden in het kader van een op verzoek van de Leverancier uit te voeren audit zijn voor rekening van de Leverancier.
***