Privacy Statement

  Athlon is één van de toonaangevende dienstverleners op het vlak van leasing van voertuigen en wagenparkbeheer in Europa. Athlon ontwikkelt al vele jaren vernieuwende, duurzame en kostenefficiënte mobiliteitsoplossingen. Onze opdracht bestaat erin om de allerbeste leasing- en mobiliteitsoplossingen aan te bieden die aan de almaar veranderende behoeften van de consument tegemoetkomen. Athlon, dat deel uitmaakt van de Mercedes-Benz Group AG, heeft zijn hoofdzetel in Nederland en is in heel wat andere landen aanwezig. Via deze link vindt u een volledig overzicht: https://athlon.com/en/business.

  Athlon waardeert uw belangstelling voor zijn diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons. Athlon verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring, het Privacybeleid van Mercedes-Benz en de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Gelieve deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  U kan deze terugvinden op volgende pagina: https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy

  Verwerkingsverantwoordelijke

  De juridische entiteit die voor de verwerking van uw persoonsgegevens instaat, is Athlon Car Lease Belgium nv, 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 115, ondernemingsnummer BE 0425.260.272 en Athlon Car Lease Rental Services Belgium nv, 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 115, ondernemingsnummer 0439.308.644.

  Het is mogelijk dat Athlon International bv, Veluwezoom 4, 1327 AG Almere, Nederland, in een specifiek geval als gezamelijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens optreedt.

  En ook:
   
  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Germany
  E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

  Ahlon maakt deel uit van de Mercedes-Benz Groep. De manier waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het geldende beleid voor gegevensbescherming van Mercedes-Benz. Deze kunt u vinden op onze website https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy

  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen op de eerder vermelde adressen of via privacy.be@athlon.com.

  Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

  In deze Privacyverklaring delen wij u mee op welke manier we persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, bijvoorbeeld indien u ervoor kiest om via onze dienst Car Rental (huur van wagens op korte termijn) gebruik te maken van een leasevoertuig of indien u onze website bezoekt. Wij kunnen ook op diverse onrechtstreekse wijzen in het bezit van uw persoonsgegevens komen. Indien u in het kader van uw arbeidsovereenkomst een leasevoertuig kreeg, kan Athlon van uw werkgever gegevens ontvangen, zoals uw contactgegevens. Indien u een beroep hebt gedaan op één van onze externe dienstverleners met wie wij voor het verlenen van onze diensten samenwerken, kunnen we ook van hen gegevens ontvangen, bijvoorbeeld als er onderhoudsdiensten voor uw voertuig werden verleend.

  In onderstaand overzicht – gerangschikt per type dienstverlening – leest u welke doeleinden Athlon met het verwerken van persoonsgegevens nastreeft, welke persoonsgegevens voor elk van deze doeleinden worden verwerkt, op welke juridische basis deze gegevensverwerking berust en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld.

  Naleving van wet- en regelgeving

  Athlon moet de geldende wetten en reglementen naleven, inclusief sectorale aanbevelingen en de wet- en regelgeving van buiten het land waar u woont.

  Dit betekent dat Athlon er belang bij heeft om uw persoonsgegevens te verwerken zoals op grond van de geldende wetten passend of vereist is voor de volgende doeleinden: interne reviews en audits, sanctielijsten verifiëren, CDD-onderzoeken uitvoeren (Counterparty Due Diligence), het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere (financiële) misdrijven voorkomen en tegemoetkomen aan vragen van overheids- en regeringsinstanties

  Operational Lease

  Athlon biedt voor de commerciële markten verscheidene operationele leaseformules aan zoals:

  • Operational Service Lease
  • Net Operational Lease
  • Second Drive
  • Korte termijnverhuur/Rental service - zie Privacy Statement Rental Services
  • Flex Drive
  • E-bike and scooter Lease

  Om onze operationele leasediensten aan te bieden, hebben we een overeenkomst gesloten met uw werkgever. Indien u wil gebruikmaken van (een vorm van) operationele lease, deelt uw werkgever ons uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres mee. Zo kunnen we met u contact opnemen, een berekening voor uw leasevoertuig maken en u een offerte bezorgen. Indien u bij Athlon een voertuig leaset, verwerken we ook de gegevens die betrekking hebben op het voertuig (zoals nummerplaat, type en model, brandstoftype en fiscale waarde).

  Om dit allemaal te kunnen doen, verwerken we uw identificatiegegevens, adres, bankrekeningnummer, rijbewijsnummer, geslacht, geboortedatum, professionele gegevens (functie, personeelsnummer, kostencentrum), taal, bonus/malus-niveau en historiek, afstand woon-werkverkeer, e-mailadres en telefoonnummer, alsook gegevens met betrekking tot het voertuig, schades, herstellingen en onderhoud, financiële gegevens in verband met het gebruik van de wagen, XXimo-kaartgegevens, tankkaartgegevens, gebruikers-ID en wachtwoord voor Athlonline, en gegevens over boetes (alleen in uitzonderlijke gevallen en voor zover de wet dit toestaat). Daarnaast verwerken we gegevens over het beheer van het voertuig, de staat waarin het voertuig zich bevindt bij teruggave aan Athlon en alle andere persoonsgegevens die u ons zou hebben verstrekt via het gebruik van het Athlon-portaal of wanneer u ons belt. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die Athlon met uw werkgever heeft gesloten. Athlon heeft er belang bij om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden.

  We delen deze gegevens met uw werkgever.

  U kunt met ons contact opnemen via diverse kanalen (e-mail, telefoon) of via onze website. We gebruiken uw persoonsgegevens dan om uw vraag of aanvraag te beantwoorden. Hiervoor verwerken we uw naam, contactgegevens, de briefwisseling die u met ons voerde over uw vraag of aanvraag, en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en die noodzakelijk zijn om uw vraag op passende wijze te beantwoorden.

  Mobiliteitsdiensten

  Athlon verleent de volgende bijkomende diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van (elk van) deze contractuele diensten. Athlon heeft er belang bij om u de best mogelijke mobiliteitsdiensten te verlenen.

  Herstellingen, onderhoud en banden

  Veiligheid is prioritair. Regelmatige onderhoudsbeurten, herstellingen en bandenwissels zijn dan ook een noodzaak voor uw voertuig. Om uw gebruik van het voertuig op te volgen en de onderhoudsbeurten van het voertuig te regelen, verwerken we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, alsook de leasecategorie en nummerplaat, het type en model en de servicehistoriek van het voertuig. Daarnaast kunt u ons ook bepaalde gegevens verstrekken die verband houden met het voertuigbeheer, zoals uw mobiele telefoonnummer om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.

  Athlon voert zelf geen herstellingen, onderhoudsbeurten of bandenwissels uit. Athlon doet voor het verlenen van deze diensten een beroep op externe partners zoals dealers/garages, carrosseriewerkplaatsen, onderhoudsbedrijven en bandencentrales. We delen uw persoonsgegevens met onze partners. U kunt occasioneel ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze dienstverleningspartners. In dat geval verstrekt u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de partner. De dienstverleningspartner informeert ons vervolgens over de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten hiervan, uw kilometerstand en uw naam en nummerplaat.

  In het geval van een operationele lease delen we informatie over het voertuigonderhoud met uw werkgever.

  Pechverhelping

  Indien u onderweg problemen ondervindt zoals een lekke band of een ander (mechanisch) defect, kan Athlon u pechverhelping verlenen. We hebben overeenkomsten met externe dienstverleners zoals gespecialiseerde pechverhelpingsdiensten, takelbedrijven en bedrijven die u een vervangingsvoertuig ter beschikking kunnen stellen.
  Hiervoor verstrekken we de volgende persoonsgegevens: uw naam, emailadres, telefoonnummer en nummerplaat.

  We delen uw gegevens met de externe dienstverleners die u pechverhelping en bijstand verlenen.

  Ongevallenbeheer

  Uw voertuig kan schade oplopen waarvoor uzelf verantwoordelijk bent of die aan een derde toe te schrijven is. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om de schade te herstellen en een vervangingswagen ter beschikking te stellen, zodat u weer mobiel bent. Indien u schade aan uw voertuig hebt, wordt u vriendelijk verzocht om dit onmiddellijk aan onze Driver Desk te melden. In dit verband verwerken we de volgende gegevens:

  Uw naam, contactgegevens, nummerplaat, servicehistoriek, voertuiggegevens, ongevalgegevens (inclusief foto’s van het ongeval), informatie over de aard en de omvang van de schade, informatie over andere inzittenden en getuigen, en alle andere relevante gegevens die u ons naar aanleiding van het ongeval verstrekt;
  Relevante gegevens van derden die bij het ongeval betrokken waren, zoals naam, naam van de verzekeringsmaatschappij, nummer van de verzekeringspolis en eventuele claims van deze derden;
  Relevante gegevens die van verzekeringsmaatschappijen worden verkregen;
  Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of rapporten van overheidsdiensten (zoals de politie).
  We delen de relevante gegevens met de betrokken verzekeringsmaatschappijen, die zowel verbonden ondernemingen, als externe ondernemingen kunnen zijn.

  Athlon doet occasioneel een beroep op externe experts om de schade te bepalen. Voor de doeleinden van het schadeonderzoek delen we gegevens met deze expertisebedrijven. Het expertisebedrijf deelt zijn schaderapport met Athlon. Athlon kan ook een beroep doen op andere externe professionals die door Athlon zelf of door externe partijen worden ingehuurd (zoals gerechtsdeskundigen en medische experts), indien dit nodig is om een schikking te treffen over schadegevallen of vorderingen, of het geschil te beslechten. Deze professionals delen hun rapporten met Athlon.

  In het geval van een operationele lease delen we informatie over het ongevallenbeheer met uw werkgever.

  Beheer van verkeers- en parkeerboetes

  Athlon zelf verwerkt geen boetes (hiermee wordt een door de wet voorgeschreven document bedoeld, zoals een politierapport, een voorstel tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking of een gemeentelijke administratieve sanctie). Voor de verwerking van boetes doet Athlon een beroep op het FMS-platform (Fine Management Services – boetebeheerdiensten) van Renta Solutions. Athlon kan zelf nog boetes verwerken in uitzonderlijke gevallen en voor zover de wet dit toestaat (bv. buitenlandse boetes, boetes die om technische redenen niet door het platform van een derde partij kunnen worden verwerkt).

  Athlon kan op uitdrukkelijk verzoek van de leasingnemer alle boetes als gevolg van een overtreding van het verkeersreglement (alleen in uitzonderlijke gevallen en voor zover de wet dit toestaat) en alle parkeerboetes (van steden, districten of privébedrijven die namens steden en districten optreden) exclusief aan de bestuurder van het voertuig overdragen, en niet aan de leasingnemer.

  Mobiliteitskaart

  Athlon sloot een contract met een derde partij voor de XXimo-mobiliteitskaart die u voor al uw binnenlandse en internationale verplaatsingen, brandstof, openbaar vervoer, hotels en vliegtuigtickets kunt gebruiken.

  Hiervoor verstrekken we de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, aanspreektitel, geboortedatum, functie, gegevens van de werkgever, IBAN-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord en gebruikers-ID.

  Athlon krijgt van XXimo informatie betreffende betalingen en gebruik van de mobiele diensten die gedekt worden door de mobiliteitskaart (zoals benzine, electrisch laden, parking en tolgelden).

  Tankkaarten

  Onze diensten omvatten een tankkaartprogramma dat u in staat stelt om brandstof in een pompstation te betalen.

  Voor de uitreiking van uw tankkaart en om uw tankbeurten te beheren, verzamelt Athlon de volgende persoonsgegevens: de naam van uw werkgever en de nummerplaat van uw voertuig.

  De tankkaart wordt door een derde partij uitgereikt en aan u verstrekt. We geven uw naam, adres en geboortedatum aan deze derde partij door, zodat deze laatste de tankkaart voor u kan aanmaken en naar u kan versturen.

  Online portalen en apps

  Athlon kan leasebestuurders het gebruik van onlineportalen of apps zoals Milo aanbieden, die de informatie over uw leasevoertuig, contactgegevens en andere persoonsgegevens makkelijk toegankelijk maken. Hier kan een functie aan worden toegevoegd waarmee u veranderingen kunt melden, schade aan uw voertuig kunt rapporteren, afspraken voor herstellingen kunt terugvinden, afspraken voor herstellingen, onderhoudsbeurten of bandenwissels kunt plannen via een online-afspraakplanner, contact kunt opnemen met onze Driver Desk, boetes kunt betalen en onkosten (brandstof) kunt terugvorderen.

  We ontvangen van uw werkgever uw naam en e-mailadres, zodat we u de aangemaakte login-gegevens kunnen verstrekken (gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord) die u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot onze diverse onlineportalen en apps.

  Verhuurdiensten van wagens op korte termijn / Rental Services

  Athlon biedt verhuurdiensten aan op commerciële markten.

  Voor het verlenen van deze verhuurdiensten hebben we met uw werkgever een overeenkomst gesloten. Indien u wenst gebruik te maken van onze verhuurdiensten, geeft uw werkgever ons de volgende gegevens door: uw naam, taal, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens (bankrekeningnummer en kredietkaartgegevens), rijbewijsnummer en identificatie van uw werkgever. We delen uw persoonsgegevens met externe verhuurspecialisten, zodat zij met u contact kunnen opnemen en u een passend huurvoertuig kunnen aanbieden.

  Athlon verwerkt de nummerplaat van uw voertuig, de bijbehorende kosten, het afleverpunt, de huurtermijn en de contactpersoon bij de onderneming. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die Athlon met uw werkgever gesloten heeft. Athlon heeft er belang bij om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Voor de facturatie geeft Athlon deze gegevens door aan uw werkgever.

  U kunt met ons contact opnemen via diverse kanalen (e-mail, telefoon) of via onze website. We gebruiken uw persoonsgegevens in dat geval om uw vraag of aanvraag te beantwoorden. Met dit doel verwerken we uw naam, uw contactgegevens, de briefwisseling die u met ons voerde over uw vraag of aanvraag, en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en die noodzakelijk zijn om uw vraag op passende wijze te beantwoorden. We kunnen ook met u contact opnemen in verband met onze verhuurdiensten.

  Lees het volledige Privacy Statement van Athlon Rent

  Voormalige leasevoertuigen

  Aankoopprocedure

  We verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw (potentiële) aankoop van een tweedehandsvoertuig, de inkoop van uw voertuig en andere bijbehorende diensten. Dit is noodzakelijk voor het verlenen van de diensten en de afhandeling van de betalingstransactie.

  Hiervoor verzamelen we uw naam, (zakelijke) contactgegevens, de naam van uw onderneming, informatie over uw in te kopen voertuig en de nodige gegevens om de aankooptransactie af te handelen, met inbegrip van uw bankrekeninggegevens en btw-nummer. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de aankoopovereenkomst.

  U kunt met ons contact opnemen via diverse kanalen (e-mail, telefoon) of via onze website. We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact opneemt of indien u in één van onze centra voor tweedehandsvoertuigen bijkomende informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten doorstuurt of wanneer u bij ons een offerte voor onze diensten opvraagt. We kunnen met u contact opnemen met betrekking tot de (potentiële) aankoop van een voertuig.

  Met dit doel verzamelen we uw naam, geslacht, (zakelijke) contactgegevens, de naam van uw bedrijf en alle andere informatie die u ons verschaft in het vrij in te vullen vak van het contactformulier, waarin u bijvoorbeeld een vraag kunt stellen of een aanvraag kunt formuleren.

  Marketing

  Enquêtes

  We verwerken uw persoonsgegevens indien we u regelmatig enquêtes sturen om uw feedback over onze diensten te vragen. Hiervoor verwerken we uw naam, adres, e-mailadres, nummerplaat en belangstellingsdomeinen (die u zou hebben opgegeven).

  Wenst u niet langer enquêtes te ontvangen van ons, dan kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens die in deze Privacyverklaring vermeld staan. U kunt zich ook uitschrijven via de contactgegevens die in een dergelijke enquête vermeld staan.

  Publicitaire mededelingen

  We verwerken uw persoonsgegevens indien we u publicitaire mededelingen sturen om u op de hoogte te houden van onze events, onze speciale aanbiedingen en onze huidige en toekomstige producten en diensten. Hiervoor verwerken we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en belangstellingsdomeinen (die u zou hebben opgegeven).

  Indien we met u contact opnemen in verband met een publicitaire mededeling, doen we dat via e-mail of met behulp van per post verstuurde nieuwsbrieven, brochures en magazines.

  We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het verlenen van onze diensten gebruiken. We maken het u makkelijk om mee te delen dat u onze publicitaire mededelingen niet (of niet langer) wenst te ontvangen. We bieden u namelijk de kans om u op een eenvoudige manier af te melden vóór we een rechtstreekse e-mail over onze producten en diensten versturen, en telkens wanneer we u een rechtstreekse e-mail sturen. Indien u zich wenst uit te schrijven, kunt u ook met ons contact opnemen via de contactgegevens die in deze Privacyverklaring vermeld staan. Indien u ervoor kiest om u af te melden, kunnen we nog steeds via e-mail met u communiceren over het verlenen van de diensten die betrekking hebben op uw voertuig.

  Fotografie op events

  Wanneer u deelneemt aan een event van Athlon Belgium, bestaat de mogelijkheid dat u gefotografeerd of gefilmd  wordt. Hiervoor wordt geen expliciete toestemming gevraagd omdat het niet de bedoeling is om de foto’s te gebruiken om u te identificeren. Mocht u liever niet op de foto's staan, dan bent u tijdens het event vrij om weg te stappen van de camera en/of de fotograaf of filmploeg te informeren over uw wens om niet in beeld gebracht te worde. Na het evenement een fotoboek ter beschikking dat alleen door de ontvangers van de url kan worden ingezien, en dat na max. 60 dagen wordt verwijderd. Daarnaast kunnen wij sfeerfoto’s gebruiken op onze sociale mediakanalen om ons merk en onze events te promoten. Deze beelden zijn enkel bedoeld als sfeerimpressie. Staat u op een foto en wenst u dat deze foto wordt verwijderd, stuur dan een mailtje met uw verzoek naar be-events@athlon.com. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken na ontvangst verwerken.

  Websites

  Athlon verzamelt uw persoonsgegevens, indien u met ons contact opneemt via onze website, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt of wanneer u bij ons een offerte voor onze diensten opvraagt.

  Hiervoor verzamelen we uw naam, (zakelijke) contactgegevens, de naam van uw bedrijf en alle andere informatie die u ons verschaft in het vrij in te vullen vak van het contactformulier, waarin u bijvoorbeeld een vraag kunt stellen, een suggestie of een compliment kunt formuleren, of een klacht kunt melden.

  Social Media

  Onze websites bevatten verscheidene socialemediafuncties (zoals linken naar Facebook, Twitter en LinkedIn) die u kunt gebruiken om informatie te delen die op onze websites staat. Onze websites bevatten ook links naar onze eigen socialemediapagina’s, zoals onze Facebook en LinkedIn-pagina’s, en onze Twitter-feed.

  Met dit doel verwerken we uw naam, e-mailadres, foto, contactenlijst en andere informatie die u zou kunnen verstrekken, terwijl u de socialemediafuncties gebruikt.

  Wij merken op dat we niet aansprakelijk zijn, indien andere bedrijven en organisaties (zoals aanbieders van sociale media) deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zelfs niet wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens die u aan andere bedrijven en organisaties meedeelt via of in verband met de socialemediafuncties van Athlon.

  Cookies

  We verwijzen naar onze Verklaring aangaande Cookies voor alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies.

  Werken bij Athlon

  De persoonsgegevens van de kandidaat worden verzameld en verwerkt, d.w.z. de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), het loopbaanoverzicht, de opleidingsachtergrond en de specifieke informatie over de functie. Athlon gebruikt deze informatie om de sollicitatie van de kandidaat te beantwoorden, om deze te verwerken en om de kandidaat toegang te verlenen tot andere vacatures. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt om de sollicitanten te selecteren en om een geschikte kandidaat te vinden voor potentiële vacatures. Het e-mailadres wordt gebruikt om een correcte aanmelding te garanderen, om tijdens de sollicitatieprocedure contact op te nemen met de kandidaat en om de aanwervingsactiviteiten vlot te laten verlopen. Bovendien hebben welbepaalde werknemers van Athlon toegang tot deze gegevens voor administratieve doeleinden.

  Athlon verzamelt en verwerkt uitsluitend bijzondere categorieën van persoonsgegevens indien dit wordt voorgeschreven door en gebeurt in overeenstemming met de geldende wetten in het land waar de betreffende functie vacant is.

  Afgezien van de verplichte gegevens en persoonsgegevens die de kandidaat vrijwillig in het sollicitatiesysteem invoert, kunnen er nog meer gegevens worden verzameld en toegevoegd aan de gebruikersaccount van de kandidaat. Indien persoonsgegevens worden verzameld die niet rechtstreeks van de kandidaat verkregen werden, komen deze bijvoorbeeld van uitzendkantoren en tussenpersonen, waaronder publiek toegankelijke bronnen.

  Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de sollicitatie van de kandidaat te beantwoorden en om de sollicitatie-, selectie- en aanwervingsprocedures verder af te handelen. Indien geen persoonsgegevens worden verstrekt, kan een sollicitatie niet worden verwerkt.

  De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de partijen die bij de selectie- en aanwervingsprocedures van Athlon betrokken zijn. De kandidaten kunnen tijdens de onlinesollicitatieprocedure kiezen of ze hun gegevens (kandidatenprofiel), inclusief hun persoonsgegevens, ook beschikbaar willen stellen voor evaluatie met het oog op andere openstaande betrekkingen.

  Andere zakelijke doeleinden

  Naleving van wet- en regelgeving

  Athlon moet de geldende wetten en reglementen naleven, inclusief sectorale aanbevelingen en de wet- en regelgeving van buiten het land waar u woont.

  Dit betekent dat Athlon er belang bij heeft om uw persoonsgegevens te verwerken zoals op grond van de geldende wetten passend of vereist is voor de volgende doeleinden: sanctielijsten verifiëren, CDD-onderzoeken uitvoeren (Counterparty Due Diligence), het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere (financiële) misdrijven voorkomen en tegemoetkomen aan vragen van overheids- en regeringsinstanties zoals toezichthouders, belastingdiensten en opsporingsdiensten, inclusief van overheids- en regeringsinstanties buiten het land waar u woont.

  Bescherming van onze activa en belangen

  Athlon wil ook zijn eigen activa en belangen beschermen. Dit betekent dat Athlon er belang bij heeft om uw persoonsgegevens te verwerken zoals passend of vereist is voor de volgende doeleinden: onze (interne) procedures voor de aanvaarding van klanten naleven (inclusief automatische beslissingsprocessen voor wat betreft de kredietacceptatie), onze contractuele voorwaarden afdwingen, onze zakelijke activiteiten, (intellectuele eigendoms-)rechten, veiligheid en bezittingen alsook die van uzelf of andere derden beschermen, de betaling van onze vorderingen veiligstellen en in staat zijn om de beschikbare (wettelijke) middelen aan te wenden en de schade te beperken die we zouden lijden.

  Welke persoonsgegevens we verwerken en/of delen hangt zowel af van de omstandigheden als van de in bovenstaande paragraaf vermelde doeleinden die van toepassing zijn. In principe verwerkt Athlon slechts persoonsgegevens indien dit vereist is voor één van de doeleinden die in bovenstaande paragraaf vermeld worden.

  Gegevensanalyse

  Athlon heeft er belang bij om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van gegevensanalyses, de ontwikkeling van nieuwe diensten, de verbetering en uitbouw van bestaande diensten, het identificeren van trends en het meten van de doeltreffendheid van onze bedrijfsactiviteiten.

  Hiervoor verwerken we de voertuiggegevens en de overige gegevens waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen, indien dit vereist is voor één van de doeleinden die in bovenstaande paragraaf vermeld worden.

  Personal data

  Toegang tot de kantoren van Athlon

  Indien u de kantoren van Athlon bezoekt, kan Athlon u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken voor beveiligings- en veiligheidsdoeleinden. De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld zijn uw naam, contactgegevens en – indien relevant – de naam van de medewerker van Athlon die u een bezoek wenst te brengen.

  Zakenpartners van Athlon

  Indien uw persoonlijke contactgegevens in de overeenkomst tussen de contractsluitende partijen vermeld staan, verwerkt Athlon uw naam, (zakelijke) contactgegevens en de naam van uw onderneming. Dit gebeurt voor communicatiedoeleinden. De contractpartners van Athlon kunnen bijvoorbeeld partners, externe dienstverleners, leveranciers of klanten zijn.

  Athlon als gegevensverwerker

  Er zijn diensten (bijvoorbeeld wagenparkbeheer) waarvoor Athlon als gegevensverwerker namens uw werkgever optreedt. Als gegevensbeheerder is uw werkgever verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw werkgever.

  Aan welke partijen geeft Athlon persoonsgegevens door?

  Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend toegankelijk op een need to know-basis. We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen aan u en/of uw werkgever.

  Naast wat hierboven vermeld staat over het delen van persoonsgegevens met betrekking tot elk van onze respectieve diensten, deelt Athlon persoonsgegevens:

  • binnen de Mercedes-Benz Group AG en met onze verbonden ondernemingen die tot de groep behoren;
  • met onze externe partners op wie we een beroep doen voor het verlenen van onze diensten zoals dealers, garages, carrosseriewerkplaatsen, onderhoudsbedrijven en bandencentrales;
  • met onze partnerondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en het verlenen van onze diensten;
  • met externe dienstverleners op wie we een beroep doen om bepaalde gegevensverwerkingsprocessen namens ons uit te voeren, zoals op het vlak van informatietechnologie en de bijbehorende infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten.
  • met toezichthouders, belastingdiensten en opsporingsdiensten, indien de wet ons hiertoe verplicht.

  Athlon stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle derden de geldende wetten aangaande gegevensbescherming naleven.

  Voor zover derden namens Athlon en volgens de instructies van Athlon persoonsgegevens verwerken, garanderen we dat alle technische, organisatorische en contractuele maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring vermeld staan. Verder garandeert Athlon dat de respectieve derden de geldende wetten op de gegevensbescherming respecteren en de bepalingen van deze Privacyverklaring naleven.

  Geeft Athlon persoonsgegevens door aan een ander land of een internationale organisatie?

  Gezien het internationale karakter van onze organisatie en onze diensten, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een ander land dan waar u woont. Athlon garandeert dat, indien uw persoonsgegevens naar een ander land worden doorgestuurd, passende technische beschermingsmaatregelen worden genomen, zoals in de vorm van contractuele afspraken met derden.

  Indien persoonsgegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven en verwerkt, garandeert Athlon een passend beschermingsniveau conform de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

  Beveiliging

  Athlon heeft verscheidene technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, conform de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Athlon ontwikkelde voor zijn servers en netwerkonderdelen beveiligingsmaatregelen en normen die op beste praktijken gebaseerd zijn, en maakt gebruik van firewalls en encryptie. Alleen gelegitimeerde en bevoegde personen mogen de systemen van Athlon gebruiken. De locaties waar de gegevens opgeslagen worden, zijn slechts toegankelijk voor bevoegde personeelsleden die aan strenge authenticatieregels onderworpen zijn.

  Indien u echter een inbreuk op de beveiliging zou vaststellen, verzoeken we u vriendelijk om Athlon hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via dpc.be@athlon.com.

  Hoe lang bewaart Athlon persoonsgegevens?

  In principe bewaren we persoonsgegevens conform de wettelijke en regelgevende verplichtingen die op Athlon van toepassing zijn en die een minimale en maximale termijn voor deze bewaring voorschrijven. We bewaren uw persoonsgegevens daarom zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, tenzij de geldende wetgeving voorschrijft dat ze langer moeten of mogen worden bewaard. Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd.

  Operationele lease en verhuurdiensten

  Voor de doeleinden van operationele leases en verhuurdiensten bewaart Athlon uw persoonsgegevens zolang als nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens minstens dienen te bewaren zolang onze (individuele) overeenkomst loopt. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens ook na de beëindiging van de overeenkomst nog moeten gebruiken, indien er beschadigingen of schadeclaims moeten worden geregeld of in geval van verkeers- of parkeerboetes die moeten worden afgehandeld en vereffend. Omdat Athlon nog tot twee jaar na de beëindiging van de (individuele) overeenkomst verkeers- of parkeerboetes kan ontvangen, bewaren we uw persoonsgegevens tot 2 jaar na de beëindiging van uw (individuele) overeenkomst.

  Athlon gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken slechts de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor deze statistische doeleinden (adres en postcode). Andere persoonsgegevens (bv. uw naam) worden gewist of geanonimiseerd.

  Potentiele klanten

  In het geval van potentiële klanten van wie de aanvraag voor een leaseovereenkomst door Athlon niet werd aanvaard, hebben we de persoonsgegevens die in het kader van de aanvraag werden voorgelegd, niet meer nodig. Daarom wissen we deze gegevens na verloop van 6 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag voor de overeenkomst werd ingediend.

  Voormalige leasevoertuigen

  Voor de doeleinden van de aankoop van voormalige leasevoertuigen bewaart Athlon uw persoonsgegevens gedurende een termijn van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aankoopovereenkomst, de dienstverlening en de betalingstransacties volledig afgehandeld zijn. Boekhoudkundige gegevens (bijvoorbeeld facturen en facturatiegegevens) die persoonsgegevens kunnen bevatten worden 7 jaar bijgehouden.

  Werken bij Athlon

  Alle persoonsgegevens die in het sollicitatiesysteem ingevoerd worden, worden bewaard en gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De kandidaat kan op elk moment zijn gebruikersaccount in het kandidatenprofiel verwijderen met behulp van de knop ‘Gebruikersaccount verwijderen’. De gebruikersaccount wordt automatisch en zonder enige verdere kennisgeving verwijderd één jaar nadat de gebruiker voor het laatst in het sollicitatiesysteem ingelogd is. Tenzij de kandidaat ermee heeft ingestemd dat zijn persoonsgegevens verder worden verwerkt, worden alle gegevens in verband met een specifieke sollicitatie conform de geldende wetten op het einde van de sollicitatieprocedure gewist. Dit kan tot 6 maanden duren.

  Athlon neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens het principe dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  De wettelijke of regelgevende bepalingen kunnen verschillen in elk land waar Athlon gevestigd is. De van toepassing zijnde bewaringstermijnen kunnen ook verschillen afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking en andere factoren.

  Uw rechten

  Als betrokkene hebt u op grond van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming in principe het recht om Athlon te verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt, en om deze te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien u toestemming hebt verleend voor de vergaring en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken.

  Indien u eender welke van uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen of vragen hebt aangaande de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen, verzoeken wij u om een e-mailbericht te sturen naar privacy.be@athlon.com.

  Indien u niet langer enquêtes of publicitaire mededelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens die u in deze Privacyverklaring vindt, of kunt u zich uitschrijven via de contactgegevens die in de betreffende enquête of publicitaire mededeling vermeld staan. U hebt ook het recht om op elk moment gratis bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publicitaire doeleinden, inclusief gegevensprofilering voor zover deze verband houdt met deze publicitaire doeleinden.

  U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens van Athlon te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om Athlon op te dragen om deze gegevens aan een andere (nader gespecificeerde) onderneming of organisatie door te geven.

  Gelieve in uw verzoek hieromtrent zo duidelijk mogelijk aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek precies betrekking heeft. Wij kunnen u vragen om uw identiteit aan te tonen of andere bewijsstukken voor te leggen vóór we uw verzoek verwerken en uitvoeren. We zullen trachten om uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit te voeren, en in ieder geval binnen de door de wet opgelegde termijnen.

  Wij merken op dat we bepaalde gegevens dienen te bewaren om tegemoet te komen aan de vereisten inzake gegevensbewaring, om andere verplichte (minimale) bewaringstermijnen in acht te nemen en/of om transacties af te ronden die werden aangevat voordat de wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databanken en andere archieven die niet wordt verwijderd.

  Wijzigingen in deze Privacyverklaring

  We hebben het recht om deze Privacyverklaring eenzijdig en op elk moment te wijzigen. De recentst herziene tekst van de Privacyverklaring is de versie die op de website van Athlon te lezen is. Alle wijzigingen in de Privacyverklaring worden van kracht vanaf de datum waarop de herziene Privacyverklaring op de website van Athlon geplaatst wordt. Uw gebruik van de diensten na deze aanpassingen impliceert dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt.

  Hebt u vragen of klachten?

  Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring en de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy.be@athlon.com.

  Tot slot hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het vlak van gegevensbescherming (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit).