Online verhuur Athlon Belgium

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens door Athlon Car Lease Rental Services Belgium als verwerkingsverantwoordelijke bij het verhuren en leasen van voertuigen op korte termijn en andere aanverwante diensten.

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden hier rekening mee in al onze bedrijfsprocessen. In deze gegevensbeschermingsverklaring krijgt u een gedetailleerd overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u bij ons een voertuig op korte of middellange termijn huurt, op korte termijn leaset en wanneer wij andere aanverwante diensten verlenen in verband met het voertuig. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die bekend is of geïdentificeerd kan worden. Wij geven ook aan welke rechten u kunt uitoefenen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Athlon is een onderdeel van Mercedes-Benz Group. De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group. U kunt dit raadplegen op onze website: https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy.

   

  Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

   Inhoudsopgave

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?
  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?
  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?
  4. Worden mijn gegevens gedeeld?
  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?
  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  8. Welke rechten heb ik?
  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?

  Athlon Car Lease Belgium en Athlon Car Lease Rental Services Belgium (of 'wij')

  Peutiesesteenweg 115

  1830 Machelen, België

  E-mail: privacy.be@athlon.com

  U kunt ook contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group op het volgende adres:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Duitsland

  E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

   

  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?

  Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering en alleen in de mate dat het nodig is, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen. Tenzij hieronder anders is bepaald, omvatten de termen 'verwerken' en 'verwerking' onder meer het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en doorgeven van persoonsgegevens.

  • Rechtstreeks van u, offline
   Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u ons bijvoorbeeld belt of een brief met de post stuurt.
  • Uit andere bronnen
   Wij kunnen uw persoonlijke informatie uit andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld: 
  • als u voor Athlon de contactpersoon of vertegenwoordiger van uw bedrijf bent, kan Athlon informatie van uw bedrijf ontvangen, zoals uw contactgegevens.

  Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen of om aanvragen, vragen, opmerkingen en klachten over onze diensten te kunnen behandelen. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat wij de diensten niet kunnen verlenen. Indien u in verband met de diensten persoonlijke informatie over anderen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat om deze informatie in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring te gebruiken.

  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Wij verwerken uw naam en contactgegevens.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen.

  4. Worden mijn gegevens gedeeld?

  Nee, wij delen uw persoonsgegevens niet.

  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?

  Nee, wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of een internationale organisatie.

  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?

  Nee, er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  Informatie over voormalige, zakelijke contactpersonen wordt verwijderd binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving dat zij hun functie niet meer bekleden.

  8. Welke rechten heb ik?

  U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten er veel belang aan om u deze rechten mee te delen:

  • Recht op informatie: u hebt recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren, met name over het doel van de verwerking en de bewaartermijn.
  • Recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verbeteren als die onjuist zijn.
  • Recht om uw gegevens te laten wissen: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Op grond van de criteria kunt u van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen indien wij die bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, indien wij de gegevens onrechtmatig verwerken, of indien u met recht bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, uw toestemming daartoe hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting bestaat om die te wissen. Wij merken op dat wij bepaalde gegevens dienen te bewaren om tegemoet te komen aan de vereisten inzake gegevensbewaring, om andere verplichte (minimale) bewaringstermijnen in acht te nemen en/of om transacties af te ronden die werden aangevat voordat de wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databanken en andere archieven die niet wordt verwijderd.
  • Recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit recht geldt in het bijzonder voor de duur van het nazicht indien u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist en ook als u ons verzoekt om de verwerking te beperken in plaats van uw recht uit te oefenen om de gegevens te wissen. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken indien wij ze niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, maar u de gegevens nog wel nodig hebt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en ook indien er tussen u en ons een geschil bestaat over de succesvolle behandeling van een bezwaar.
  • Recht om uw gegevens over te zetten: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen, mits deze gegevens nog niet zijn gewist.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Als u van mening bent dat wij de AVG schenden door persoonsgegevens over u te verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van uw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.
  • Geautomatiseerde besluitvorming: Als aanvrager hebt u doorgaans het recht om het geautomatiseerde besluit handmatig te laten herzien. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.

  Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1 voor de contactgegevens).

  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

  Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. Hou er dan wel rekening mee dat wij de met u overeengekomen diensten mogelijk niet meer of niet binnen de afgesproken omvang kunnen verlenen.

   

  Voor eenmanszaken en partners

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens door Athlon Car Lease Rental Services Belgium als verwerkingsverantwoordelijke bij het verhuren en leasen van voertuigen op korte termijn en andere aanverwante diensten.

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden hier rekening mee in al onze bedrijfsprocessen. In deze gegevensbeschermingsverklaring krijgt u een gedetailleerd overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij een huurcontract uitvoeren en andere aanverwante diensten verlenen in verband met het voertuig. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die bekend is of geïdentificeerd kan worden. Wij geven ook aan welke rechten u kunt uitoefenen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Athlon is een onderdeel van Mercedes-Benz Group. De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group. U kunt dit raadplegen op onze website: https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy.

  Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

   Inhoudsopgave

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?
  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?
  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  3.1.1 Een (online) huurcontract afsluiten

  3.1.2 Aanvullende diensten in verband met voertuigen

  3.1.3 Beheer van verkeers- en parkeerboetes

  3.1.4 Kredietcontroles en rapportage

  1. Worden mijn gegevens gedeeld?
  2. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?
  3. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
  4. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  5. Welke rechten heb ik?
  6. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

   

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?

  Athlon Car Lease Belgium en Athlon Car Lease Rental Services Belgium (of 'wij')

  Peutiesesteenweg 115

  1830 Machelen, België

  E-mail: privacy.be@athlon.com

  U kunt ook contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group op het volgende adres:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Duitsland

  E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

   

  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en de interne rapportage ('rapportage') over risico-instrumenten zijn:

  Athlon Car Lease Belgium en Athlon Car Lease Rental Services Belgium (of 'wij')

  Peutiesesteenweg 115

  1830 Machelen, België

  E-mail: privacy.be@athlon.com

  En

  Mercedes-Benz Group AG

  Siemensstraße 7

  70469 Stuttgart, Duitsland

  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?

  Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering (gepast, relevant en in de mate dat het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen. Tenzij hieronder anders is bepaald, omvatten de termen 'verwerken' en 'verwerking' onder meer het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en doorgeven van persoonsgegevens).

  • Rechtstreeks of onrechtstreeks van u, via de diensten die wij verlenen

  Athlon biedt operationele leasing, verhuur op korte termijn, mobiliteitsoplossingen en aanverwante diensten aan, zoals tankkaart- en oplaaddiensten. Een andere dienst die Athlon Belgium aanbiedt, is het opnieuw marketen van auto's en de verkoop van tweedehands leasewagens. Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, indien u er bijvoorbeeld voor kiest om via ons een voertuig op korte termijn te huren of indien u onze website bezoekt. Wij kunnen ook op diverse onrechtstreekse wijzen in het bezit van uw persoonsgegevens komen. Indien u op grond van uw arbeidsovereenkomst een leasevoertuig hebt gekregen, kan Athlon van uw werkgever o.a. uw contactgegevens ontvangen. Indien u een beroep hebt gedaan op één van onze externe partners met wie wij voor het verlenen van onze diensten samenwerken, kunnen we ook van hen gegevens ontvangen, zoals in het geval van een onderhoudsbeurt aan uw voertuig.

  • Rechtstreeks van u, online

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt, online een offerte voor een lease- en/of huurauto aanvraagt of via onze website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door middel van een contactformulier. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als u ons een e-mail stuurt.

  • Rechtstreeks van u, offline

  Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u ons bijvoorbeeld belt of een brief met de post stuurt.

  • Uit andere bronnen

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie uit andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld: 

  • Indien u op grond van uw arbeidsovereenkomst een lease- of huurauto hebt gekregen, kan Athlon van uw werkgever o.a. uw contactgegevens ontvangen;
  • Van een bevoegde instantie (bv. politie) wanneer wij de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot uw gehuurde voertuig;
  • Van onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen bij het verlenen van onze lease-, verhuur- en andere diensten aan u, waaronder autodealers, onderhoudsbedrijven voor auto's, carrosseriebedrijven;
  • Openbaar toegankelijke databanken, kredietinformatiebureaus en andere bronnen;

  Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen of om aanvragen, vragen, opmerkingen en klachten over onze diensten te kunnen behandelen. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat wij de diensten niet kunnen verlenen. Indien u in verband met de diensten persoonlijke informatie over anderen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat om deze informatie in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring te gebruiken.

   

  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  In het onderstaande overzicht – gerangschikt per type dienstverlening – leest u welke doeleinden Athlon met het verwerken van persoonsgegevens nastreeft, welke persoonsgegevens voor elk van deze doeleinden worden verwerkt en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld.

  Athlon biedt huur op korte en middellange termijn, lease op korte termijn en aanvullende diensten met betrekking tot voertuigen aan eenmanszaken en partners in samenwerkingsverband aan.

  Voor het verlenen van deze diensten hebben wij een raamovereenkomst afgesloten. In het kader van deze raamovereenkomst sluiten wij individuele huurcontracten af en beschrijven wij welke aanvullende diensten met betrekking tot het voertuig u kunt afnemen.

  3.1.1 Een (online) huurcontract afsluiten

  Welke persoonsgegevens verwerken wij om een huurovereenkomst af te sluiten?

  Athlon biedt verhuur en aanvullende diensten voor voertuigen aan kleine en middelgrote ondernemingen aan. U kunt het contactformulier op de website invullen als u vragen hebt over onze verhuurdiensten. In dat geval verwerken wij uw naam en contactgegevens. U kunt ons om een offerte vragen op onze website. Om u als huurder te kunnen accepteren, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Indien u het voertuig wenst te bestellen, dient u het voorlopig contract te ondertekenen en aan ons terug te zenden.

  Indien u bij Athlon een voertuig huurt, verwerken wij ook de voertuiggegevens (zoals nummerplaat, type en model, brandstoftype en fiscale waarde). Wij verwerken ook het resultaat van een toetsing aan sanctielijsten.

  Voordat wij u als klant kunnen accepteren, moeten wij uw kredietwaardigheid nagaan. (Zie paragraaf 3.1.3)

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen, een berekening voor uw huurauto te kunnen maken, u een offerte te kunnen afgeven en de details van uw offerte te kunnen controleren. Indien u een voertuig huurt bij Athlon, verwerken wij deze gegevens ook om de auto bij u te laten afleveren.

  Wij voeren een sanctiecontrole uit om te voorkomen dat ons bedrijf wordt gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten van financiële misdrijven of in verband wordt gebracht met corrupte praktijken.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om een contract met u af te sluiten en/of uit te voeren. De rechtsgrond voor het verwerken van het resultaat van een sanctiecontrole is ons gerechtvaardigde belang.

  3.1.2 Aanvullende diensten in verband met voertuigen

  Athlon biedt aanvullende diensten voor voertuigen aan. Afhankelijk van het contract dat wij met uw werkgever hebben afgesloten, zijn er een of meer aanvullende diensten voor uw voertuig in opgenomen.

  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van (elk van) deze contractuele diensten. Athlon heeft er belang bij om u de best mogelijke mobiliteitsdiensten te verlenen. Athlon voert zelf geen aanvullende diensten voor voertuigen uit. Athlon doet voor het verlenen van deze diensten een beroep op gespecialiseerde, externe partners. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering en alleen in de mate dat het nodig is, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen.

  3.1.2.1 Reparatie en onderhoud, pechdienst, verzekering materiële schade en verzekering wettelijke aansprakelijkheid

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor deze dienst?

  1. (Reparatie en onderhoud, pechdienst:) Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huurcategorie, nummerplaat, type en model, de onderhoudsgeschiedenis van het voertuig en de locatie waar de pechdienst hulp heeft verleend. Daarnaast kunt u ons ook bepaalde gegevens verstrekken die verband houden met het voertuigbeheer, zoals uw mobiele telefoonnummer om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.
  2. (Verzekering materiële schade en verzekering wettelijke aansprakelijkheid:) Voor ongevallenbeheer verwerken wij de volgende gegevens:
  • uw naam, contactgegevens, nummerplaat, onderhoudsgeschiedenis, voertuiggegevens, ongevalgegevens (inclusief foto’s van het incident, indien beschikbaar), informatie over de aard en de omvang van de schade, informatie over andere inzittenden en getuigen, en alle andere relevante gegevens die u ons naar aanleiding van het ongeval verstrekt;
  • Relevante gegevens van derden die bij het ongeval betrokken waren, zoals naam, naam van de verzekeringsmaatschappij, nummer van de verzekeringspolis en eventuele claims van deze derden;
  • Relevante gegevens die van verzekeringsmaatschappijen worden verkregen;
  • Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of rapporten van overheidsdiensten (zoals de politie).

  Wat is het doel van deze verwerking?

  1. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van het voertuig op te volgen en de onderhoudsbeurten van het voertuig te regelen. Veiligheid is prioritair. Regelmatige reparaties en onderhoudsbeurten aan uw auto zijn dan ook een noodzaak om u zo snel mogelijk weer mobiel te maken.
  2. Wij verwerken deze gegevens om schade te laten repareren, om een uitbetaling te kunnen claimen bij onze verzekeraar of bij de verzekering van de tegenpartij die bij het ongeval was betrokken. Daarnaast verwerken wij deze gegevens ook om kosten (eigen risico) te kunnen doorberekenen aan uw werkgever.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.2.2 Vervangwagen

  Welke persoonsgegevens verwerken wij in het geval van een vervangwagen?

  Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nummerplaat, type en – indien van toepassing – de locatie waar de pechdienst hulp heeft verleend.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken deze gegevens om ervoor te zorgen dat u mobiel blijft.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.2.3 Tankkaart en/of banden

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor de tankkaart en de banden?

  1. (Tankkaart:) Om uw tank- of oplaadkaart uit te reiken en om uw tankbeurten te beheren, verzamelt Athlon de volgende persoonsgegevens:

  uw naam, e-mailadres, geboortedatum, het nummer van uw tank- of oplaadkaart, de nummerplaat van uw voertuig, informatie over het type brandstof, de kilometerstand en de bijbehorende kosten.

  1. (Banden:) Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en nummerplaat.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  1. Wij verwerken deze gegevens om uw tankkaart uit te reiken en om uw tankbeurten en/of de installatie van een oplaadinrichting op uw thuisadres te beheren.
  2. Wij verwerken deze gegevens om de bandenwissels van uw voertuig te regelen en te beheren. Veiligheid is prioritair. Regelmatige bandenwissels zijn dan ook een noodzaak voor uw voertuig.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten en Athlon als eigenaar van het voertuig).

  3.1.2.4 Nieuwe bestuurder

  De inspecteurs van Athlon komen ter plaatse om het voertuig in aanwezigheid van de bestuurder op schade te controleren en om na te gaan of alle documenten en sleutels aanwezig zijn. Zij gaan ook na of het voertuig en de banden in goede staat verkeren. De auto is dan klaar om grondig te worden gereinigd, gedesinfecteerd, en afgeleverd aan de volgende bestuurder.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor het beheer van een nieuwe bestuurder?

  Voor het afleveren of ophalen van het voertuig verwerken wij de naam, het telefoonnummer, de nummerplaat en het adres.

  Indien het voertuig is gerepareerd, verwerken wij uw naam, adres, contactgegevens, nummerplaat, onderhoudsgeschiedenis, voertuiggegevens, informatie over de aard en omvang van de schade en relevante informatie die wij van verzekeringsmaatschappijen hebben ontvangen.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de schade aan het voertuig te beheren en ons ervan te vergewissen dat het voertuig in goede staat verkeert en deugdelijk is, zodat wij het contract kunnen uitvoeren.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.3 Beheer van verkeers- en parkeerboetes

  Athlon staat geregistreerd als eigenaar van het verhuurde voertuig. Daarom zullen de bevoegde (buitenlandse) instanties (zoals de politie of plaatselijke gemeente) verkeers- en/of parkeerboetes van bestuurders van verhuurde voertuigen in principe naar Athlon sturen. Athlon zal dergelijke boetes tijdig betalen. Vervolgens zullen wij op basis van de informatie in onze systemen de opgelegde boete ofwel aan uw wagenparkbeheerder ofwel rechtstreeks aan u doorberekenen.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor het beheer van verkeers- en parkeerboetes?

  Wij verwerken ook gegevens die wij ontvangen van de bevoegde (buitenlandse) instanties: uw naam, adres, nummerplaat, de aard, plaats en tijdstip van de gepleegde overtreding en/of de opgelegde boetes.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om boetes te betalen en te beheren en om die, in voorkomend geval, van uw werkgever terugbetaald te krijgen.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken is de wettelijke verplichting om de bestuurder van het voertuig te identificeren.

  3.1.4 Kredietcontroles en rapportage

  Wanneer wij een contract afsluiten, moeten wij uw kredietwaardigheid nagaan. De gegevens die wij verwerken om uw kredietwaardigheid na te gaan, om risico-instrumenten (verder) te ontwikkelen en voor rapportage komen uit uw financieringsaanvraag, de rekeninginformatiedienst (PSD2) of worden verstrekt door kredietbureaus.

  Wij kunnen de onderstaande gegevenscategorieën verwerken voor de kredietcontrole, voor de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en voor rapportage:

  • Klantnummer;
  • Informatie over de aanvraag (zoals het aanvraagnummer en het aantal gefinancierde voertuigen);
  • Informatie over particuliere klanten (zoals de of het beroep) en commerciële klanten (zoals de sector);
  • Contractgegevens (zoals contractnummer, looptijd, financieringsproduct);
  • Voertuiggegevens (zoals model, catalogusprijs, ouderdom van het voertuig);
  • Gegevens uit salarisafrekeningen of de rekeninginformatiedienst (PSD2);
  • Bestanden van externe kredietagentschappen over de kredietwaardigheid van de betrokkene;
  • Informatie over de betalingsgeschiedenis in vroegere financieringsovereenkomsten;

  Voor de kredietcontrole verwerken wij de hierboven vermelde gegevens onder een pseudoniem in combinatie met het klant- en/of aanvraagnummer.

  Als u gebruikmaakt van de rekeninginformatiedienst (PSD2), stuurt de aanbieder ons gegevens van uw bankrekening (zoals stortingen en opnames).

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken de informatie voor de kredietcontrole onder een pseudoniem voor de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en voor rapportagedoeleinden.

  Voor de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en rapportage verwerken wij de bovengenoemde gegevenscategorieën en de betalingsgeschiedenis met betrekking tot vroegere financieringsovereenkomsten. In eerste instantie verwerken wij uw gegevens ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en de interne rapportage onder een pseudoniem. Wij voeren de kredietcontrole uit op grond van de marktomstandigheden om het risico van wanbetaling in te schatten en zo een kredietbeslissing te nemen op basis van uw kredietwaardigheid. De kredietcontrole is ook bedoeld om u te beschermen tegen een te hoge schuldenlast.

  Voor de kredietcontrole worden de gegevens getoetst aan de marktomstandigheden op basis van ons gerechtvaardigde belang.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  Voor de kredietcontrole worden de gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang.

  De gegevensverwerking voor de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en de daarmee samenhangende rapportage door Athlon en Mercedes-Benz Group AG is eveneens gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang. Het doel van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten is de verwerkte gegevens te gebruiken om risicomodellen op te stellen. Wij gebruiken deze om de kredietwaardigheid van de klant te bepalen, om het financiële risico door een passende kredietbeslissing tot een minimum te beperken. Voor de rapportage analyseren wij de onderliggende pseudonieme gegevens om de geïmplementeerde statistische of deskundigenmodellen in anonieme vorm te beoordelen. De gegevens verwerken wij enerzijds om de functionaliteit van de risico-instrumenten te beoordelen en de waarschijnlijkheid te bepalen dat de klant in gebreke blijft, en anderzijds om aanbevelingen te doen voor een efficiënt risicobeheer.

  4. Worden mijn gegevens gedeeld?

  Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en delen die alleen op een 'need-to-know'-basis. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen aan u of uw werkgever, indien van toepassing.

  Naast wat hierboven vermeld staat over het delen van persoonsgegevens met betrekking tot elk van onze respectievelijke diensten, kan Athlon persoonsgegevens delen:

  • voor de levering van onze diensten: met onze externe dienstverleningspartners, zoals dealers, garages, carrosseriewerkplaatsen, onderhoudsbedrijven, bandencentrales en met onze partnerbedrijven die betrokken zijn bij de verkoop en het verlenen van onze diensten;
  • voor audits en risicobeoordelingen: binnen Mercedes-Benz Group en met externe auditbedrijven;
  • voor gegevensanalyses, het ontwikkelen van nieuwe diensten, het verbeteren en uitbouwen van bestaande diensten, het identificeren van trends en het meten van de doeltreffendheid van onze bedrijfsactiviteiten: binnen Mercedes-Benz Group;
  • voor het uitvoeren van fraude-, sanctie- en/of kredietcontroles: met gespecialiseerde (krediet)bureaus en/of Mercedes-Benz;
  • met openbare instanties, belastingdiensten, toezichthouders en opsporingsdiensten, indien de wet- en/of regelgeving ons hiertoe verplicht;
  • met externe dienstverleners op wie we een beroep doen om bepaalde gegevensverwerkingsprocessen namens ons uit te voeren, zoals op het vlak van informatietechnologie en de bijbehorende infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten;
  • voor het behandelen van schade- of verzekeringsclaims: met verzekeringsmaatschappijen;
  • om onze activa en belangen te beschermen, om onze contractuele voorwaarden af te dwingen, om onze zakelijke activiteiten, (intellectuele-eigendoms)rechten, veiligheid en bezittingen, alsook die van uzelf of andere derden te beschermen, om de betaling van onze vorderingen veilig te stellen en om ons in staat te stellen de beschikbare (rechts)middelen aan te wenden of de schade die wij zouden kunnen lijden te beperken: met gespecialiseerde (advocaten)kantoren of binnen Mercedes-Benz.

  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?

  Wij dragen ook gegevens over aan providers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of verlenen hun toegang voor het onderhoud van sommige van onze IT-systemen. Omdat landen buiten de EER gewoonlijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU, zorgen wij er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd overeenkomstig de normen van de EU/EER. Neem voor meer informatie contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. De strenge eisen inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group gelden ook voor alle aan de groep verbonden ondernemingen.

  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?

  Ja. De kredietcontrole op basis van marktgegevens is onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Als aanvrager kunt over het algemeen het geautomatiseerde besluit handmatig laten herzien. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.

   

  De gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie uit de aanvraag, de kredietcontroles bij de kredietagentschappen en informatie over de algemene betalingsgeschiedenis uit eerdere financieringsovereenkomsten. Dit wordt beoordeeld tijdens de kredietcontrole en aan de hand van een vastgesteld wiskundig en statistisch proces wordt de kans op wanbetaling bepaald. Voorts hanteren wij wiskundige en statistische modellen voor fraudepreventie, bijvoorbeeld. Op basis van deze waarschijnlijkheden en andere beslissingsregels, die rekening houden met bijkomende factoren (zoals positieve/negatieve betalingsgeschiedenis of budget), wordt een geautomatiseerd besluit genomen over uw financieringsaanvraag. De besluiten worden niet genomen op basis van afzonderlijke, losse gegevens, maar op basis van alle beschikbare informatie.

  Met betrekking tot de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten: Met het oog op rapportage controleren wij de gebruikte wiskundige en statistische methoden en de besluitvormingsregels regelmatig op hun kwaliteit. Indien nodig, passen wij ze aan om ze (verder) te kunnen uitbouwen.

   

  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  In principe bewaren we persoonsgegevens conform de wettelijke en regelgevende verplichtingen die op Athlon van toepassing zijn en die een minimale en maximale termijn voor deze bewaring voorschrijven. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven, tenzij de geldende wetgeving voorschrijft dat ze langer moeten of mogen worden bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens het principe dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij wissen persoonsgegevens van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  We voeren altijd kredietcontroles uit voordat we een financieringsovereenkomst afsluiten. Wij bewaren de gegevens van de kredietcontrole naar aanleiding van een financieringsaanvraag tot drie maanden in pseudonieme vorm voor de gegevensverzameling en het aanvraagproces, zodat we die altijd in aanmerking kunnen nemen bij nieuwe kredietcontroles voor uw financieringsaanvraag. Wij wissen de gegevens voor de kredietcontrole na uiterlijk drie maanden.

  Geanonimiseerde gegevens uit kredietcontroles bij de annulering van de financieringsovereenkomst: uitvoeren van marktspecifieke activiteiten

  De gegevens die kredietbureaus in het kader van de kredietcontrole verstrekken, slaan wij met beperkte gebruikerstoegang op tot XXX maanden (afhankelijk van de markt) voor toekomstige aanvragen.

  Met het oog op de (verdere) ontwikkeling en rapportage verwerken wij de gegevens van kredietcontroles uit het verleden in pseudonieme vorm. De kredietcontroles die tijdens de looptijd van de overeenkomst voor zakelijke klanten worden verricht om de kredietlijn te herzien of aan te passen, verwerken wij om die reden ook in pseudonieme vorm. Gedurende de looptijd van de financieringsovereenkomst verwerken wij ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van risico-instrumenten en rapportages pseudonieme gegevens over uw betalingsgeschiedenis. Deze informatie over uw daadwerkelijke betalingsgeschiedenis tijdens de looptijd van de overeenkomst toetsen wij vervolgens aan de gegevens van de kredietcontroles. Gegevens van particuliere klanten zullen wij aan het einde van de overeenkomst anonimiseren. Gegevens van zakelijke klanten zullen wij na zeven jaar, of aan het einde van de laatste financieringsovereenkomst, anonimiseren.

   

  8. Welke rechten heb ik?

  U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten er veel belang aan om u deze rechten mee te delen:

  • Recht op informatie: u hebt recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren, met name over het doel van de verwerking en de bewaartermijn.
  • Recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verbeteren als die onjuist zijn.
  • Recht om uw gegevens te laten wissen: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Op grond van de criteria kunt u van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen indien wij die bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, indien wij de gegevens onrechtmatig verwerken, of indien u met recht bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, uw toestemming daartoe hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting bestaat om die te wissen. Wij merken op dat wij bepaalde gegevens dienen te bewaren om tegemoet te komen aan de vereisten inzake gegevensbewaring, om andere verplichte (minimale) bewaringstermijnen in acht te nemen en/of om transacties af te ronden die werden aangevat voordat de wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databanken en andere archieven die niet wordt verwijderd.
  • Recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit recht geldt in het bijzonder voor de duur van het nazicht indien u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist en ook als u ons verzoekt om de verwerking te beperken in plaats van uw recht uit te oefenen om de gegevens te wissen. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken indien wij ze niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, maar u de gegevens nog wel nodig hebt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en ook indien er tussen u en ons een geschil bestaat over de succesvolle behandeling van een bezwaar.
  • Recht om uw gegevens over te zetten: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen, mits deze gegevens nog niet zijn gewist.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Als u van mening bent dat wij de AVG schenden door persoonsgegevens over u te verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van uw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.
  • Geautomatiseerde besluitvorming: Als aanvrager hebt u doorgaans het recht om het geautomatiseerde besluit handmatig te laten herzien. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.

  Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1 voor de contactgegevens).

  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

  Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke of de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en/of de functionaris voor gegevensbescherming. Hou er dan wel rekening mee dat wij de met u overeengekomen diensten mogelijk niet meer of niet binnen de afgesproken omvang kunnen verlenen.

   

  Rental medewerkers

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Athlon Car Lease Rental Services Belgium als verwerkingsverantwoordelijke bij het verhuren van voertuigen op korte en middellange termijn, het leasen van voertuigen op korte termijn en het aanbieden van andere aanverwante diensten in verband met deze voertuigen.

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden hier rekening mee in al onze bedrijfsprocessen. In deze gegevensbeschermingsverklaring krijgt u een gedetailleerd overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u bij ons een voertuig op korte of middellange termijn huurt, op korte termijn leaset en wanneer wij andere aanverwante diensten verlenen in verband met het voertuig. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die bekend is of geïdentificeerd kan worden. Wij geven ook aan welke rechten u kunt uitoefenen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Athlon is een onderdeel van Mercedes-Benz Group. De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group. U kunt dit raadplegen op onze website: https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy.

  Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

   Inhoudsopgave

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?
  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?
  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  3.1.1 Een individueel huurcontract afsluiten

  3.1.2 Aanvullende diensten in verband met voertuigen

  3.1.3 Beheer van verkeers- en parkeerboetes

  3.1.4 Nieuwe bestuurder

  1. Worden mijn gegevens gedeeld?
  2. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?
  3. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
  4. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  5. Welke rechten heb ik?
  6. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  1.   Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?

  Athlon Car Lease Rental Services Belgium (of 'wij')

  Peutiesesteenweg 115

  1830 Machelen, België

  E-mail: privacy.be@athlon.com

  U kunt ook contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group op het volgende adres:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Duitsland

  E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?

  Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering (gepast, relevant en in de mate dat het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen. Tenzij hieronder anders is bepaald, omvatten de termen 'verwerken' en 'verwerking' onder meer het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en doorgeven van persoonsgegevens).

  • Rechtstreeks of onrechtstreeks van u, via de diensten die wij verlenen

  Athlon biedt operationele leasing, verhuur op korte termijn, mobiliteitsoplossingen en aanverwante diensten aan, zoals tankkaart- en oplaaddiensten. Een andere dienst die Athlon Belgium aanbiedt, is het opnieuw marketen van auto's en de verkoop van tweedehands leasewagens. Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, indien u er bijvoorbeeld voor kiest om via ons een voertuig op korte termijn te huren of indien u onze website bezoekt. Wij kunnen ook op diverse onrechtstreekse wijzen in het bezit van uw persoonsgegevens komen. Indien u op grond van uw arbeidsovereenkomst een leasevoertuig hebt gekregen, kan Athlon van uw werkgever o.a. uw contactgegevens ontvangen. Indien u een beroep hebt gedaan op één van onze externe partners met wie wij voor het verlenen van onze diensten samenwerken, kunnen we ook van hen gegevens ontvangen, zoals in het geval van een onderhoudsbeurt aan uw voertuig.

  • Rechtstreeks van u, online
   Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt, online een offerte voor een lease- en/of huurauto aanvraagt of via onze website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door middel van een contactformulier. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als u ons een e-mail stuurt.
  • Rechtstreeks van u, offline
   Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u ons bijvoorbeeld belt of een brief met de post stuurt.
  • Uit andere bronnen
   Wij kunnen uw persoonlijke informatie uit andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld:
   • Indien u op grond van uw arbeidsovereenkomst een lease- of huurauto hebt gekregen, kan Athlon van uw werkgever o.a. uw contactgegevens ontvangen;
   • Van een bevoegde instantie (bv. politie) wanneer wij de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot uw gehuurde voertuig;
   • Van onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen bij het verlenen van onze lease-, verhuur- en andere diensten aan u, waaronder autodealers, onderhoudsbedrijven voor auto's, carrosseriebedrijven;
   • Openbaar toegankelijke databanken, kredietinformatiebureaus en andere bronnen.

  Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen of om aanvragen, vragen, opmerkingen en klachten over onze diensten te kunnen behandelen. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat wij de diensten niet kunnen verlenen. Indien u in verband met de diensten persoonlijke informatie over anderen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat om deze informatie in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring te gebruiken.

  3.   Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  In onderstaand overzicht – gerangschikt per type dienstverlening – leest u welke doeleinden Athlon met het verwerken van persoonsgegevens nastreeft, welke persoonsgegevens voor elk van deze doeleinden worden verwerkt en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld.

  Athlon biedt online operationele lease en aanvullende diensten voor voertuigen aan kleine en middelgrote ondernemingen aan.

  Voor het verlenen van deze diensten hebben wij met uw werkgever een raamovereenkomst afgesloten. In het kader van deze raamovereenkomst sluiten wij individuele operationele leasecontracten en huurovereenkomsten af. Uw werkgever bepaalt welke aanvullende diensten voor voertuigen voor u beschikbaar zijn.

  3.1.1 Een individueel huurcontract afsluiten

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Indien u wil gebruikmaken van een gehuurd voertuig, deelt uw werkgever ons uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en persoonlijk budget mee. Indien u bij Athlon een voertuig huurt, verwerken wij ook de gegevens die betrekking hebben op het voertuig (zoals nummerplaat, type en model, brandstoftype, fiscale waarde, enz.). Tijdens de looptijd van het contract verwerken wij aanvullende gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw gebruik van het voertuig en het dagelijkse beheer van het voertuig (zoals reparatie- en onderhoudsgegevens, brandstof-/oplaadinformatie en kilometerstand).

  Wij verwerken ook het resultaat van een toetsing aan sanctielijsten.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen, een berekening voor uw gehuurde voertuig te kunnen maken, u een offerte te kunnen afgeven en de details van uw offerte te kunnen controleren. Indien u bij Athlon een voertuig huurt, verwerken wij uw gegevens ook om het huurcontract uit te voeren (bv. levering van het voertuig, versturen van de tank-, mobiliteits- of oplaadkaart, rapportage en aanrekenen van kosten aan uw werkgever, reparatie en onderhoud, schaderapporten, verkeersboetes) en om het voertuig dagelijks te beheren.

  Wij voeren een sanctiecontrole uit om te voorkomen dat ons bedrijf wordt gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten van financiële misdrijven of in verband wordt gebracht met corrupte praktijken.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij hebben met uw werkgever of Athlon als eigenaar van het voertuig). De rechtsgrond voor het verwerken van het resultaat van een sanctiecontrole is ons gerechtvaardigde belang.

  3.1.2 Aanvullende diensten in verband met voertuigen

  Athlon biedt aanvullende diensten voor voertuigen aan. Afhankelijk van het contract dat wij met uw werkgever hebben afgesloten, zijn er een of meer aanvullende diensten voor uw voertuig in opgenomen.

  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van (elk van) deze contractuele diensten. Athlon heeft er belang bij om u de best mogelijke mobiliteitsdiensten te verlenen. Athlon voert zelf geen aanvullende diensten voor voertuigen uit. Athlon doet voor het verlenen van deze diensten een beroep op gespecialiseerde, externe partners. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering en alleen in de mate dat het nodig is, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen.

  3.1.2.1 Reparatie en onderhoud, pechdienst, verzekering materiële schade en verzekering wettelijke aansprakelijkheid

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor deze dienst?

  1. (Reparatie en onderhoud, pechdienst:) Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huurcategorie, nummerplaat, type en model, de onderhoudsgeschiedenis van het voertuig en de locatie waar de pechdienst hulp heeft verleend. Daarnaast kunt u ons ook bepaalde gegevens verstrekken die verband houden met het voertuigbeheer, zoals uw mobiele telefoonnummer om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.
  2. (Verzekering materiële schade en verzekering wettelijke aansprakelijkheid:) Voor ongevallenbeheer verwerken wij de volgende gegevens:
  • uw naam, contactgegevens, nummerplaat, onderhoudsgeschiedenis, voertuiggegevens, ongevalgegevens (inclusief foto’s van het incident, indien beschikbaar), informatie over de aard en de omvang van de schade, informatie over andere inzittenden en getuigen, en alle andere relevante gegevens die u ons naar aanleiding van het ongeval verstrekt;
  • Relevante gegevens van derden die bij het ongeval betrokken waren, zoals naam, naam van de verzekeringsmaatschappij, nummer van de verzekeringspolis en eventuele claims van deze derden;
  • Relevante gegevens die van verzekeringsmaatschappijen worden verkregen;
  • Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of rapporten van overheidsdiensten (zoals de politie).

  Wat is het doel van deze verwerking?

  1. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van het voertuig op te volgen en de onderhoudsbeurten van het voertuig te regelen. Veiligheid is prioritair. Regelmatige reparaties en onderhoudsbeurten aan uw auto zijn dan ook een noodzaak om u zo snel mogelijk weer mobiel te maken.
  2. Wij verwerken deze gegevens om schade te laten repareren, om een uitbetaling te kunnen claimen bij onze verzekeraar of bij de verzekering van de tegenpartij die bij het ongeval was betrokken. Daarnaast verwerken wij deze gegevens ook om kosten (eigen risico) te kunnen doorberekenen aan uw werkgever.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.2.2 Vervangwagen

  Welke persoonsgegevens verwerken wij in het geval van een vervangwagen?

  Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nummerplaat, type en – indien van toepassing – de locatie waar de pechdienst hulp heeft verleend.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken deze gegevens om ervoor te zorgen dat u mobiel blijft.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.2.3 Tankkaart en/of banden

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor de tankkaart en de banden?

  1. (Tankkaart:) Om uw tank- of oplaadkaart uit te reiken en om uw tankbeurten te beheren, verzamelt Athlon de volgende persoonsgegevens:
   uw naam, e-mailadres, geboortedatum, het nummer van uw tank- of oplaadkaart, de nummerplaat van uw voertuig, informatie over het type brandstof, de kilometerstand en de bijbehorende kosten.
  1. (Banden:) Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en nummerplaat.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  1. Wij verwerken deze gegevens om uw tankkaart uit te reiken en om uw tankbeurten en/of de installatie van een oplaadinrichting op uw thuisadres te beheren.
  2. Wij verwerken deze gegevens om de bandenwissels van uw voertuig te regelen en te beheren. Veiligheid is prioritair. Regelmatige bandenwissels zijn dan ook een noodzaak voor uw voertuig.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten en Athlon als eigenaar van het voertuig).

  3.1.2.4 Nieuwe bestuurder

  De inspecteurs van Athlon komen ter plaatse om het voertuig in aanwezigheid van de bestuurder op schade te controleren en om na te gaan of alle documenten en sleutels aanwezig zijn. Zij gaan ook na of het voertuig en de banden in goede staat verkeren. De auto is dan klaar om grondig te worden gereinigd, gedesinfecteerd, en afgeleverd aan de volgende bestuurder.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor het beheer van een nieuwe bestuurder?

  Voor het afleveren of ophalen van het voertuig verwerken wij de naam, het telefoonnummer, de nummerplaat en het adres.

  Indien het voertuig is gerepareerd, verwerken wij uw naam, adres, contactgegevens, nummerplaat, onderhoudsgeschiedenis, voertuiggegevens, informatie over de aard en omvang van de schade en relevante informatie die wij van verzekeringsmaatschappijen hebben ontvangen.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de schade aan het voertuig te beheren en ons ervan te vergewissen dat het voertuig in goede staat verkeert en deugdelijk is, zodat wij het contract kunnen uitvoeren. 

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigde belang (de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben afgesloten).

  3.1.3 Beheer van verkeers- en parkeerboetes

  Athlon staat geregistreerd als eigenaar van het verhuurde voertuig. Daarom zullen de bevoegde (buitenlandse) instanties (zoals de politie of plaatselijke gemeente) verkeers- en/of parkeerboetes van bestuurders van verhuurde voertuigen in principe naar Athlon sturen. Athlon zal dergelijke boetes tijdig betalen. Vervolgens zullen wij op basis van de informatie in onze systemen de opgelegde boete ofwel aan uw werkgever ofwel rechtstreeks aan u doorberekenen.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij voor het beheer van verkeers- en parkeerboetes?

  Wij verwerken ook gegevens die wij ontvangen van de bevoegde (buitenlandse) instanties: uw naam, adres, nummerplaat, de aard, plaats en tijdstip van de gepleegde overtreding en/of de opgelegde boetes.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om boetes te betalen en te beheren en om die, in voorkomend geval, van uw werkgever terugbetaald te krijgen.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang, aangezien Athlon de eigenaar van de auto is.

  4.   Worden mijn gegevens gedeeld?

  Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en delen die alleen op een 'need-to-know'-basis. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen aan u of uw werkgever, indien van toepassing.

  Naast wat hierboven vermeld staat over het delen van persoonsgegevens met betrekking tot elk van onze respectievelijke diensten, kan Athlon persoonsgegevens delen:

  • voor de levering van onze diensten: met onze externe dienstverleningspartners, zoals dealers, garages, carrosseriewerkplaatsen, onderhoudsbedrijven, bandencentrales en met onze partnerbedrijven die betrokken zijn bij de verkoop en het verlenen van onze diensten;
  • voor audits en risicobeoordelingen: binnen Mercedes-Benz Group en met externe auditbedrijven;
  • voor gegevensanalyses, het ontwikkelen van nieuwe diensten, het verbeteren en uitbouwen van bestaande diensten, het identificeren van trends en het meten van de doeltreffendheid van onze bedrijfsactiviteiten: binnen Mercedes-Benz Group;
  • voor het uitvoeren van fraude-, sanctie- en/of kredietcontroles: met gespecialiseerde (krediet)bureaus en/of Mercedes-Benz;
  • met openbare instanties, belastingdiensten, toezichthouders en opsporingsdiensten, indien de wet- en/of regelgeving ons hiertoe verplicht;
  • met externe dienstverleners op wie we een beroep doen om bepaalde gegevensverwerkingsprocessen namens ons uit te voeren, zoals op het vlak van informatietechnologie en de bijbehorende infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten;
  • voor het behandelen van schade- of verzekeringsclaims: met verzekeringsmaatschappijen;
  • om onze activa en belangen te beschermen, om onze contractuele voorwaarden af te dwingen, om onze zakelijke activiteiten, (intellectuele-eigendoms)rechten, veiligheid en bezittingen, alsook die van uzelf of andere derden te beschermen, om de betaling van onze vorderingen veilig te stellen en om ons in staat te stellen de beschikbare (rechts)middelen aan te wenden of de schade die wij zouden kunnen lijden te beperken: met gespecialiseerde (advocaten)kantoren of binnen Mercedes-Benz.

  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?

  Wij dragen ook gegevens over aan providers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of verlenen hun toegang voor hosting en/of onderhoud van sommige van onze IT-systemen. Omdat landen buiten de EER gewoonlijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU, zorgen wij er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd overeenkomstig de normen van de EU/EER. Neem voor meer informatie contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. De strenge eisen inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group gelden ook voor alle aan de groep verbonden ondernemingen.

  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?

  Nee, er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  In principe bewaren we persoonsgegevens conform de wettelijke en regelgevende verplichtingen die op Athlon van toepassing zijn en die een minimale en maximale termijn voor deze bewaring voorschrijven. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven, tenzij de geldende wetgeving voorschrijft dat ze langer moeten of mogen worden bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens het principe dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij wissen persoonsgegevens van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  8. Welke rechten heb ik?

  U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten er veel belang aan om u deze rechten mee te delen:

  • Recht op informatie: u hebt recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren, met name over het doel van de verwerking en de bewaartermijn.
  • Recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verbeteren als die onjuist zijn.
  • Recht om uw gegevens te laten wissen: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Op grond van de criteria kunt u van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen indien wij die bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, indien wij de gegevens onrechtmatig verwerken, of indien u met recht bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, uw toestemming daartoe hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting bestaat om die te wissen. Wij merken op dat wij bepaalde gegevens dienen te bewaren om tegemoet te komen aan de vereisten inzake gegevensbewaring, om andere verplichte (minimale) bewaringstermijnen in acht te nemen en/of om transacties af te ronden die werden aangevat voordat de wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databanken en andere archieven die niet wordt verwijderd.
  • Recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit recht geldt in het bijzonder voor de duur van het nazicht indien u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist en ook als u ons verzoekt om de verwerking te beperken in plaats van uw recht uit te oefenen om de gegevens te wissen. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken indien wij ze niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, maar u de gegevens nog wel nodig hebt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en ook indien er tussen u en ons een geschil bestaat over de succesvolle behandeling van een bezwaar.
  • Recht om uw gegevens over te zetten: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen, mits deze gegevens nog niet zijn gewist.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Als u van mening bent dat wij de AVG schenden door persoonsgegevens over u te verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van uw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.
  • Geautomatiseerde besluitvorming: Als aanvrager hebt u doorgaans het recht om het geautomatiseerde besluit handmatig te laten herzien. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.

  Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1 voor de contactgegevens).

  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

  Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke of de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en/of de functionaris voor gegevensbescherming. Hou er dan wel rekening mee dat wij de met u overeengekomen diensten mogelijk niet meer of niet binnen de afgesproken omvang kunnen verlenen.

   

  Rental Business contact details

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens door Athlon Car Lease Rental Services Belgium als verwerkingsverantwoordelijke bij het verhuren en leasen van voertuigen op korte termijn en andere aanverwante diensten.

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden hier rekening mee in al onze bedrijfsprocessen. In deze gegevensbeschermingsverklaring krijgt u een gedetailleerd overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u bij ons een voertuig op korte of middellange termijn huurt, op korte termijn leaset en wanneer wij andere aanverwante diensten verlenen in verband met het voertuig. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die bekend is of geïdentificeerd kan worden. Wij geven ook aan welke rechten u kunt uitoefenen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Athlon is een onderdeel van Mercedes-Benz Group. De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group. U kunt dit raadplegen op onze website: https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy.

  Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

   Inhoudsopgave

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?
  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?
  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?
  4. Worden mijn gegevens gedeeld?
  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?
  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  8. Welke rechten heb ik?
  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen in verband met gegevensbescherming?

  Athlon Car Lease Belgium en Athlon Car Lease Rental Services Belgium (of 'wij')

  Peutiesesteenweg 115

  1830 Machelen, België

  E-mail: privacy.be@athlon.com

  U kunt ook contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Mercedes-Benz Group op het volgende adres:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Duitsland

  E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

  2. Waar komen mijn gegevens vandaan?

  Wij verwerken persoonsgegevens volgens de principes van gegevensvermindering en -minimalisering en alleen in de mate dat het nodig is, zoals toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze verplichtingen. Tenzij hieronder anders is bepaald, omvatten de termen 'verwerken' en 'verwerking' onder meer het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en doorgeven van persoonsgegevens.

  • Rechtstreeks van u, offline
   Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u ons bijvoorbeeld belt of een brief met de post stuurt.
  • Uit andere bronnen
   Wij kunnen uw persoonlijke informatie uit andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld:
   • als u voor Athlon de contactpersoon of vertegenwoordiger van uw bedrijf bent, kan Athlon informatie van uw bedrijf ontvangen, zoals uw contactgegevens.

  Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen of om aanvragen, vragen, opmerkingen en klachten over onze diensten te kunnen behandelen. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat wij de diensten niet kunnen verlenen. Indien u in verband met de diensten persoonlijke informatie over anderen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat om deze informatie in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring te gebruiken.

   

  3. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de gegevensverwerking) en wat is de rechtsgrond daarvoor?

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Wij verwerken uw naam en contactgegevens.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen.

  Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen.

  4. Worden mijn gegevens gedeeld?

  Nee, wij delen uw persoonsgegevens niet.

  5. Worden mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie gestuurd?

  Nee, wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of een internationale organisatie.

  6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?

  Nee, er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

  7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  Informatie over voormalige, zakelijke contactpersonen wordt verwijderd binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving dat zij hun functie niet meer bekleden.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens het principe dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij wissen persoonsgegevens van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  8. Welke rechten heb ik?

  U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten er veel belang aan om u deze rechten mee te delen:

  • Recht op informatie: u hebt recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren, met name over het doel van de verwerking en de bewaartermijn.
  • Recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verbeteren als die onjuist zijn.
  • Recht om uw gegevens te laten wissen: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Op grond van de criteria kunt u van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen indien wij die bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, indien wij de gegevens onrechtmatig verwerken, of indien u met recht bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, uw toestemming daartoe hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting bestaat om die te wissen. Wij merken op dat wij bepaalde gegevens dienen te bewaren om tegemoet te komen aan de vereisten inzake gegevensbewaring, om andere verplichte (minimale) bewaringstermijnen in acht te nemen en/of om transacties af te ronden die werden aangevat voordat de wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databanken en andere archieven die niet wordt verwijderd.
  • Recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit recht geldt in het bijzonder voor de duur van het nazicht indien u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist en ook als u ons verzoekt om de verwerking te beperken in plaats van uw recht uit te oefenen om de gegevens te wissen. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken indien wij ze niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, maar u de gegevens nog wel nodig hebt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en ook indien er tussen u en ons een geschil bestaat over de succesvolle behandeling van een bezwaar.
  • Recht om uw gegevens over te zetten: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen, mits deze gegevens nog niet zijn gewist.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Als u van mening bent dat wij de AVG schenden door persoonsgegevens over u te verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van uw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.
  • Geautomatiseerde besluitvorming: Als aanvrager hebt u doorgaans het recht om het geautomatiseerde besluit handmatig te laten herzien. U kunt ook uw eigen mening geven en de beslissing aanvechten.

  Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1 voor de contactgegevens).

  9. Kan ik bezwaar maken tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

  Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. Hou er dan wel rekening mee dat wij de met u overeengekomen diensten mogelijk niet meer of niet binnen de afgesproken omvang kunnen verlenen.